СПИСАНИЕ "КЛУБ ОРЪЖИЕ": Що е батальонна бойна група

Pan.bg 26 юни 2012 | 16:37 views (12638) commentaries(2)
img Димитър СТАВРЕВ - снимки автора

На 21 април 2011 г. министърът на отбраната Аню Ангелов представи “Инвестиционен план на МО 2011 – 2020”. В него бяха записани 13 приоритетни проекта с обща индикативна стойност 2 млрд. лв. Негласно между тях 2 бяха топ приоритетни – тези за батальонните бойни групи (ББГ) на Сухопътни войски (СВ) и за новия многоцелеви изтребител на ВВС. В края на 2011 г. стана ясно, че бюджетът на МО няма да достигне предвидените в План 2020 1,5% от БВП, при това поне в следващите 3 години ведомството ще разполага с крайно ограничени средства за така жизнено нужната модернизация. Всичко това и с оглед на ценовите равнища в конкурса за новия изтребител направи проекта за батальонните бойни групи (ББГ) с индикативна стойност от 440 млн. лв. единствения, по който се работи активно. Предлагаме ви поглед към мотивировката и съдържанието на проекта, целите и задачите на ББГ.

image


Мотивировка
“Протичащите в рамките на НАТО и Европейския съюз процеси на стратегическо преосмисляне, в които се очертават основните насоки за бъдещето развитие на Алианса, налагат своевременно изграждане на нови способности за ефективно изпълнение на задачите на СВ, адекватни на динамичната среда на сигурност. Рисковете и заплахите за сигурността като цяло ще продължат да бъдат генерирани в нестабилни региони извън териториите на НАТО и ЕС, което ще изисква навременен отговор там, където те възникват, за да не се допусне тяхното разпространение до нашите граници.
Това налага участието на СВ, като част от Въоръжените сили (ВС) на България в многонационални съвместни и експедиционни операции заедно със страните от НАТО и ЕС. Фокусът на усилията следва да е в осигуряването на способности, които са от първостепенна необходимост с оглед противодействието на асиметричните заплахи и рискове пред сигурността на евроатлантическата зона, част от която сме и ние. Изграждането на ефективни бойни групи е особено актуално в светлината на завършилия Преглед на структурата на ВС на Република България и приетите в Бялата книга за отбраната приоритетни способности за изграждане от СВ. В този смисъл създаването на ББГ е наистина сериозно предизвикателство пред развитието на СВ, което изисква ново съвременно виждане за начините и способностите за използване на тактическите формирования.
Новите условия на средата за сигурност с трудно предвидими и нетрадиционни предизвикателства, рискове и заплахи изискват създаването на малки по състав, но по-добре екипирани, по-мобилни, по-боеспособни и оперативно съвместими с формирования от армиите на НАТО. Формирането на ББГ отговаря на тези условия, както и на изискването за изграждане на “единен комплект” на ВС по стандартите на НАТО.
image
В съответствие с основните изисквания, заложени в Бялата книга за отбраната и Плана за развитие на ВС на Република България до 2014 г., първостепенна задача на СВ се явява изграждането на ББГ. Мисията, основните задачи и способностите й, както и вариант за нейната структура (на база механизиран батальон от 61-ва механизирана бригада (мбр.)) са утвърдени от министъра на отбраната. Конкретните задачи за изпълнение, структурата и съставът на ББГ ще се определят след възлагане на конкретната мисия.

ББГ – основни характеристики
Това е интегрирано тактическо военно формирование за провеждане на операции, притежаващо гъвкава структура; необходимата подготовка за съвместни или самостоятелни действия; подходящо оборудване и екипировка за всякакви условия на оперативната обстановка; в състояние да провежда пълния спектър както от бойни операции, така и на такива в отговор на кризи.
ББГ ще е без универсална структура, ще се формира в съответствие с мисията, оперативните изисквания, желаните ефекти и крайното състояние.
image
Основа за изграждането на ББГ е механизираният батальон. За придобиване на необходимите оперативни способности за изпълнение на конкретна мисия батальонът се усилва за временно изпълнение на специфични задачи или за целия период на операцията със сили и средства за разузнаване, огнева поддръжка, инженерна поддръжка, защита от ЯХБЗ, ПВО, специални операции, гражданско-военно сътрудничество, медицинско осигуряване, формирование от военна полиция, екипи за взаимодействие с ВВС, преводачи, административни, логистични и други елементи.

Мисия, основни задачи и способности на ББГ

Мисия – водене на подготовка и поддържане на способности за участие в операции по защита на националния суверинитет и независимост, териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО и ЕС в условията на активиран Чл. 5. от Вашингтонския договор; поддържане на международния мир и сигурност и защита на населението и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.
Задачи
Общи:
- поддържане на боеспособността, боеготовността и способността за развръщане в съответствие с рисковете и заплахите;
- участие в операции произтичащи от членството в НАТО и ЕС;
- участие в операции произтичащи от други международни договори и задължения;
- участие в операции по оказване на хуманитарна помощ и спасителни действия на територията на страната и извън нея;
- участие в превантивна и непосредствена защита на населението и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Специфични:
- участие в или провеждане на отбранителни операции;
- участие в или провеждане на настъпателни операции;
- участие в или провеждане на операции в ограничена среда;
- участие в операции по стабилизиране и възстановяване;
- участие в поддържащи операции.
Способности на ББГ
- способност за получаване на бойна поддръжка от артилерийски, инженерни, разузнавателни, ЯХБЗ подразделения, подразделения за РЕБ и системи за разузнаване, наблюдение и съпровождане на цели, както и за осигуряване такава на маневрените формирования;
- способност за провеждане на самостоятелни отбранителни, настъпателни, задържащи бойни действия, маневриране, изтегляне или отход в координация с други поддържащи формирования с основни оръжейни системи;
- способност за водене на операции по поддържане на мира и други интензивни операции с използване на сила в ограничена среда (патрулиране, контрол на безредици, прочистване на сгради и т.н.), включително и действия срещу бунтовници;
- способност за наблюдение, овладяване, контролиране и удържане на райони;
- способност за водене на съвместни и многонационални експедиционни бойни действия и тактическо развръщане в екстремални метеорологични условия при всякакви терени;
- способности за операции в мрежово-центрична среда, по разузнаване, наблюдение и откриване на цели; да могат да се интегрират в по-широка система за съвместно разузнаване и наблюдение; да опознават своите сили в реално или близко до реалното време, както и да предотвратяват “приятелски” огън;
- способност за обменна информация за общата оперативна обстановка с подчинените подразделения на ниво отделение (дори и спешени);
- способност да записват пред деня, през нощта и при условия на силно ограничена видимост изображения на обекти или действия, представляващи интерес и да изпращат такива изображения и подпомагащи данни (време, място) до център със специално предназначение за тяхното последващо обработване, обобщаване и използване по бърз и защитен начин;
- способност за водене на действия без доставки и поддръжка в продължение на 3 дни;
- способност за осигуряване на непосредствена инженерна поддръжка, включително и изпълнение на задачи по неутрализиране на невзривени боеприпаси, ръчно обезвреждане на минни полета и унищожаване на препятствия;
- способност за осигуряване на надеждна защита на собствените сили (включително ЯХБЗ, от ИВУ и други);
- способност за осигуряване на основна медицинска и логистична поддръжка;
- способност за получаване на непосредствена авиационна поддръжка чрез поддържане на екипи от предни авионасочвачи;
- способност за провеждане на мероприятия, опазващи околната среда в зоната на отговорност;
- способност за осигуряване на ПВО на формирования и обекти в зоната на отговорност;
- способност за комуникация/общуване в многонационална среда;
- способност за участие в операции за психологическо въздействие;
- способности за водене на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC);
- способност за водене на специално разузнаване, директни действия и военно подпомагане;
- способност за военно-полицейска поддръжка.
image
Хронология
В изпълнение на заповед на министъра на отбраната ОХ-30/17.01.2011 е изготвен “Проект за превъоръжаване на ББГ”. Съставна част от този проект е предложението за превъоръжаването на ББГ с основно въоръжение, техника, оборудване и екипировка. То е изцяло съобразено с необходимостта от развитие на утвърдените способности, съобразени с нивото на амбиция и бюджетната рамка на МО. Прецизирани са основните изискания и ТТХ към планираните за придобиване нови отбранителни продукти, с цел постигане на необходимите отбранителни способности за изпълнение на конкретните задачи от ББГ.
В резултат от направената оценка Инвестиционният проект “Изграждане на ББГ от състава на механизирана бригада” стана част от “Инвестиционен план на МО 2011-2020”. Със заповед на министъра на обраната ОХ-310 от 27.05.2011 г. е назначен интегриран проектен екип за реализирането на Проекта. Представен е план за реализацията му.

Отбранителни продукти необходими за изграждане на способностите на ББГ
1. Основна бойна техника:
- бойна бронирана машина за механизирано отделение;
- бронирана машина за ПВО;
- брониран машина за инженерно разузнаване;
- бронирана многофункционална машина за разграждания;
- бойна разузнавателна машина;
- КЩМ за свързочен възел;
- КЩМ за предни наблюдатели;
- бронирана машина за медико-санитарна помощ;
- бронирана ремотно-евакуационна машина.
2. Инженерна техника, оборудване и екипировка за EOD/CIED дейности;
3. Средства за индивидуална балистична защита и оптични прибори.
4. Комуникационна и информационна система (ТКИС на ББГ).
5. Системи за разузнаване, ранно предупреждаване и мониторинг на ЯХБ агенти, както и средства за специална и санитарна обработка.
6. Оборудване за разузнавателния взвод.
7. Тилова техника;
8. Автоматизирана система за управление на огъня на самоходната минохвъргачна батарея.
9. Окомплектоване на тактически екип за психооперации.
Финансовото осигуряване на Проекта е планирано в Програмния меморандум на Програма 1.1 “Сухопътни войски” за периода 2012-2017 г., като е включено в “Меморандум на програмните решени 2012-2017”.

Основни изисквани към избора на платформа за бронираната машина
- жизнен цикъл не по-малък от 30 години;
- възможност за надграждане/модернизация;
- многовариантна, с възможност за монтиране на различно според предназначението специално въоръжение и оборудване;
- с не по-малко от 4-то ниво на балистична и противоминна защита по STANAG 4569 за бойната машина на механизираното отделение;
- тип “колесна” (за предпочитане).
Конкретните изисквания към ТТХ ще бъдат посочени към Техническите спецификации.

Заключение
Наличието на множество отделни продукти, въоръжение и техника изисква много прецизен подбор. Две са нещата, които трябва да се заложат още в самото начало – изборът на многофункционална бойна машина, която да поеме максимално широк кръг от задачи с модулно оборудване и проектиране и изграждане на единната мрежова среда за обмен на информация в реално време. Ако тези 2 фундамента се заложат правилно, изграждането на боеспособна ББГ ще е гарантирано.

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 2

 1. #1
  Sradlio 26 юни 2012, 20:52
   
  1
   
  0

  В заключение - При това управление в МО "Заключението" да се случи - "is impossible" !!!

 2. #2
  Редник Димитров 27 юни 2012, 18:01
   
  0
   
  0

  На хартия изглежда доста сериозно.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка