Има ли място за БЛА в БА?

Pan.bg 15 мар 2013 | 16:10 views (12691) commentaries(71)
img Един анализ на: Димитър СТАВРЕВ, сп."КЛУБ КРИЛЕ"
Със съдействието на МО и ВВС


През пролетта на 2012 г. Министерството на отбраната (МО) публикува „Концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от Въоръжените сили на Република България”. Това е първият официален документ разглеждащ в дълбочина въпросът за използването на БЛС (бел. ред. безпилотни летателни системи) в подразделенията на Българската армия (БА), необходимите действия, структурирането на такива системи в рамките на видовете въоръжени сили и тяхното взаимодействие. Предлагаме ви един обобщен поглед към този важен за развитието на БА документ.

Целта

на концепцията според авторите от МО е „да определи потребностите за придобиване и предложи тактики, техники и процедури за използване на БЛС за въздушно наблюдение и разузнаване, интегрирането и оперативната им съвместимост. Концепцията е основа за разработването и приемането на национални стандарти и правила за използване на БЛС. В нея се описват основните мисии и задачи на БЛС и изискванията, както при използването им в интерес на ВС на Република България, така и при използването им в интерес на други министерства и ведомства.
Документът описва основните правила за оптимално използване на БЛС в целия спектър от военни и невоенни операции и очертава основните ограничения при използването им. Предназначението на концепцията е да даде насока на структурите от МО по отбранителна аквизиция при разработване на План за реализация на проекта за придобиване на отбранителен продукт и подпомагане командирите при разработването на концепции на операции и оперативни планове с използване на БЛС”.

image

Категориите са взаимствани от разработените от НАТО класификации и са базирани на максимално общо излетно тегло и крейсерска височина на полета. Клас I е с маса на безпилотния апарат под 150 kg и няма стандарти на НАТО за сертификация. Клас II е с маса на безпилотния апарат между 150 и 600 kg и има стандарти за сертификация. Клас III е с маса на безпилотния апарат над 600 kg, с големи височини на полета, скорости, боен радиус и продължителност на полета.

Изводи от средата за сигурност и съвременните операции
„Новите измерения на бойното пространство, философията на интелигентната война и опитът от военните операции, налагат придобиването на нови комплексни разузнавателно-ударни способности чрез изграждане на единна система за разузнаване, системно наблюдение, идентифициране, целеуказване и унищожаване на обекти на противника.
Анализът на последните военни действия потвърждава тенденцията, че добиваната от въздуха разузнавателна информация, се превръща в стратегически фактор, както за планиране на адекватни действия срещу противника, така и за своевременна защита на собствените сили. Същевременно развитието на технологиите позволява редица бойни дейности да бъдат успешно изпълнявани само с помощта на технически средства и при минимален риск за здравето и живота на военнослужещите.
image
Съвременните предизвикателства доведоха до все по-масовото използване на БЛС, които са доказали ефективността си от широкоспектърното си приложение от наблюдение и следене на цели и обекти до нанасяне на електронни и огневи удари. Основните им предимства са достатъчния експлоатационен ресурс, многократно по-ниската себестойност спрямо пилотируемите летателни апарати и приложимостта им на всички командни нива.
С приноса си към разузнаването от изображения (IMINT) чрез осигуряването на опозната картина на бойното пространство в мащаб на времето близък до реалния, БЛС се превръщат в мощно средство за командирите и планиращите щабове в процеса на вземане на решение, избора на цели и средства за нанасяне на удари по тях”.

image

Основните мисии и задачи
които се очаква да изпълняват от БЛС се аргументират по следния начин: „С навлизането на голяма част от държавите в света, в частност и на Република България, в информационната ера, все по-голямо значение придобиват роботизираните системи за събиране, обработка и разпределение на информационните потоци в реални мащаби на времето. Особено през последните две десетилетия най-авангардните от тези системи са използващите третото измерение, което се определя като доминиращо при демонстрирането на национална мощ. Едни от основните средства за подобна демонстрация са БЛС.
Те бързо са развърнати в системи, способни да решават широк кръг от мисии и задачи в интерес на държавата или коалициите от държави в условията на мир, кризи от военен и невоенен характер. Развитието на теорията и практиката в това направление на човешкото познание се оказва изключително перспективно на базата на следните предимства на БЛС:
- ниска степен на риск за висококвалифицирания състав, обслужващ системата;
- способност да се изпълняват широк кръг от задачи във всякакви условия на денонощието, метеорологичната обстановка и в среда, в която присъствието на човек е невъзможно;
- с пъти по-ниска себестойност на реализиран потенциал в хода на експлоатационен цикъл;
- нива на достигната ефикасност съизмерими и по-високи от пилотируемите авиационни системи при изпълнение на голям спектър от задачи, касаещи реализацията на предимствата на третото измерение;
- отпадане на всички ограничения наложени от присъствието на човек на борда на летателния апарат, отнасящи се най-вече до продължителността на полета, претоварването при маневриране, височината на полета и др.;
- многократно по-висока степен на жизнеустойчивост от тази на пилотируемите системи;
- значително по-ниска себестойност и по-малка продължителност на подготовката на обслужващите екипажи (екипи);
- достъпност за производство, подготовка на екипажи (екипи) и развръщане на системи от подобни средства за държави с не дотам висок икономически потенциал, което качествено повишава нивото на национална сигурност в мирно време и при кризи;
- стимулира развитието на високи технологии и спомага натрупването на висококвалифициран и качествен човешки потенциал”.
image

Изграждане
Експертите от МО считат че трябва да се предприемат следните действия за изграждането на съвременна БЛС:
- законово уреждане на проблемите с реализирането на способностите на БЛС в рамките на БА и гражданското въздухоплаване;
- обновяване, поддържането и съвместното експлоатиране на военни обекти с отпаднала необходимост;
- създаване на „Учебен център за иновации и обучение на екипи (екипажи) на БЛА” в състава на Въоръжените сили, с използване на наличната летищна мрежа, учебно-материална база и човешки потенциал от ВВС, СВ, ВМС, ВА „Г.С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВМА;
- участие в изграждането на Национална система за ранно предупреждение, информационно и специално осигуряване, базирани на способностите на БЛС.

Компоненти и състав на БЛС
Елементите на БЛС, необходими за осъществяване на полет са:
- един или няколко БЛА (летателна платформа);
- контролна станция (станции) и антенни системи;
- всякакъв, свързан с БЛС софтуер и системи за мониторинг и диагностика на състоянието на БЛС;
- линии за комуникация (земя/въздух и въздух/земя);
- терминали за извеждане/въвеждане на данни (за използване на полезния товар на БЛА);
- система за изстрелване (пуск);
- оборудване, необходимо за подготовка за последващ полет и за техническо обслужване на БЛА на земята (включително КИП (контролно-измервателна апаратура) за БЛА и сензорите и тренажор(и));
- система за прекратяване на полета;

Организационната структура
на военно формирование с БЛС от Въоръжените сили е пряко свързана с изпълнението на основни мисии и задачи, които могат да изпълняват в рамките на СВ, ВВС и ВМС разгледани в част III, т.2 на концепцията и изискванията предявявани към тях от стратегически, оперативни и тактически ползватели.
Нецелесъобразно е да се отделя структурно БЛС от тяхната функционална и оперативна среда, която тясно ги обвързва с разузнаване и операции. От тази гледна точка е логично да се търси мястото им в основните бойни единици на ВС или в непосредствено подчинение на тактическия, оперативния и стратегически командир, с възможност за многовариантност в използването им, без да се допуска наситеност водеща до разхищаване на ресурси.
image

Възможни структури във видовете ВС:
А. В Сухопътните войски:
- за общовойсковите батальони са необходими до 1-2 БЛС (с по няколко БЛА) клас I мини, т.е. формирование в състава на разузнавателния взвод, непосредствено подчинено на S2 секция в щаба на батальона.
- на тактическо ниво - командирът на общовойсковата бригада следва да разполага с 1-2 БЛС клас I малки (клас II), които е целесъобразно да бъдат в състава на батальона ISTAR, предвиден за развръщане в бригадата.
- на оперативно ниво в СВ и СКС е възможно разширените параметри на бойното пространство да се решават с БЛС II - III клас в състава на разузнавателен батальон на СВ, ВВС и/или ВМС с БЛС от по-висок клас, чрез заявка от СВ или по разпореждане на СКС.
Б. Във Военновъздушните сили:
- в тактически (оперативен) план са необходими 1-2 БЛС от висок клас
(клас II-III).
В. Във Военноморските сили:
- в тактически (оперативен) план са необходими 1-2 вертолетни БЛС I -
II клас, като предвид спецификата на организацията същите е целесъобразно да са в състава на морската вертолетна авиобаза. Използването им на корабите следва да се реши със създаването на подходящи условия за тяхната експлоатация на кораба и изпращане на група за управление и поддръжка от морската вертолетна авиобаза.
Изпълнението на стратегически задачи могат да се решават частично от
БЛС на СВ, ВВС и ВМС и същевременно да се използват резултатите от информацията добивана по линия на интегрираната програма за Съюзно земно наблюдение на НАТО в която България е член.
Структурата на най-малкото формирование БЛС в състава на общовойсковия батальон може да се нарече секция, която се състои от няколко военнослужещи (2-5 души). Секцията БЛС следва да е на пряко подчинение на командира на батальона чрез началника на разузнавателна секция - S2.
Структурата на формированието БЛС от клас I малки (клас II) в състава
на общовойсковата бригада е целесъобразно да бъде взвод, състоящ се от 20 – 30 военнослужещи. Взводът БЛС може да бъде в състава на батальона ISTAR или на пряко подчинение на командира на бригадата чрез началника на разузнавателно отделение - G2.
Оперативните способности на секцията и взвода БЛС следва да позволяват предаване на придобитата информация в реално или в близко до реалното време до ТОЦ на формированията на които са подчинени.
Структурата на най-голямото подразделение, формирано от БЛС е ескадрила. Ескадрилата е целесъобразно да има авиозвена БЛС, в това число учебно авиозвено. На тактическо ниво основното подразделение е авиозвеното БЛС. Всяко от авиозвената следва да разполага със самостоятелна система за управление, позволяваща необходимата автономност при изпълнения на заявки както от ръководен и команден състава от МО и въоръжените сили, така и от други министерства и ведомства. Командването на ескадрилата е необходимо да разполага със система за управление и контрол на информационните потоци, спрегната с оперативен център или с оперативен разузнавателен информационен център.

image

Първи подразделения за БЛА в БА
Макар от МО да твърдят че това е все още концепция, явно изпълнението на някои от мерките предвидени в нея вече е започнало. За това говори „РЕГИСТЪР НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ) И ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ) КЪМ 30.09.2012 ГОДИНА”. От него става ясно че в новите структури на механизираните бригади вече се създават подразделения които ще експлоатират БЛА.
От Регистъра става ясно че във в.ф. 54880 Казанлък (от 61-ва Стрямска механизирана бригада) в състава на разузнавателната рота има създаден взвод БЛА. В неговия състав е I-ва група БЛА среден клас и II група БЛА клас мини. В състава на взвода ще има наземни контролни станции и група за поддръжка и обслужване
Във в.ф. 24150 - Стара Загора (от 2-ра механизирана бригада) отново в разузнавателната рота има взвод за техническо разузнаване и противодействие на импровизирани взривни устройства. Той се състои от разчети за БЛА клас мини.

Вместо заключение
Похвално са усилията на Дирекция „Стратегическо планиране” и на МО да създадат програмен документ за използването на БЛА в БА, област в която вече се наблюдава сериозно изоставане от околните държави от Балканския полуостров и от партньорите ни в НАТО. В същото време неотпускането на 1,5% от БВП за отбрана както бе записано във всички стратегически документи (Бяла книга, Стратегически преглед на силите, Инвестиционен план 2020) обрича програмите за модернизация на провал. Като прибавим и спорните способности на Дирекция „Инвестиции в отбраната” да провежда прозрачни и успешно завършващи процедури за доставка на въоръжение и техника, придобиването на БЛА в БА е доста проблематично и с неясно разположение във времето. Дано след добрата първа стъпка с приемането на Концепцията, ръководството на МО е осъзнало спешната нужда от стартиране на процедурите за придобиване на различните типове БЛА и съвсем скоро пристъпи към конкретни стъпки за реализацията й.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 71

 1. #1
  kras 15 мар 2013, 17:30
   
  0
   
  0

  Ооо има разбира се. То и сега в армията всичко е "БЛА-БЛА-БЛА"...
  Що да не си земем още БЛА-БЛА-та?
  Те не гледат, че още я караме с УАЗ-ки, ЗИЛ-ове и темподобни дръгели пред разпад, ами искали и БЛА...
  Дето се вика: БЛА-БЛА...

 2. #2
  Wladi 15 мар 2013, 17:59
   
  0
   
  0

  Абе хора ние още не сме си оправили самолетите ще отиваме на БЛА.Вместо днес родните летци да летят на самолети 4.5 поколение ние правим реформи 24гд. Нищо съществено не виждам.Kras по-добре беше да караме още малко с УАЗ-ките и да спестим пари за самолетите а после Mercedes що се отнася до Зил-вете нали имахме в края на 20век и началото на 21век поръчки за Татри,Урал и Ивеко що ги отказаха ? А и нали в Арсенал бяха изобретили родния БЛА предназначен за БА с името НИТИ , защо не го използват за началото на БЛА в БА а след някоя година ще купим чужди БЛА ? Първо качествена Армия със силни и модерни СВ,ВВС и ВМС после иновационни технологии .

 3. #3
  Rebell shooter 15 мар 2013, 18:41
   
  0
   
  0

  Ами скоро време като напуснат всички пилоти, щем нещем ще минем на БЛА, иначе ще пускаме само хвърчила.
  ИЗВОД: ИМА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО МЯСТО ЗА БЛА В БА!

 4. #4
  Бейтула 15 мар 2013, 18:45
   
  0
   
  0

  Че ние си имаме много БЛА. г-н кРАДЕВ нали пусна едно БЛА да оцени обстановката след взрива на Петолъчката. Ама то нещо падна. А да знаете сред висшия състав на армията колко много БЛА,БЛА има! Те някой от престой в чужбина разбират само американски английски. Като навремето комунетата след курсове в СССР. А за тази разработка точно след 30 години може да говорим като нещо достижимо. БЛА, БЛА!

 5. #5
  Бравос 15 мар 2013, 18:50
   
  0
   
  0

  Има място разбира се! Как не?! Ако питате новоизлюпения професор полк. и т.н. Димитър Недялков той още утре ще ги достави! И без това от както се помни се присламчва към подобни фирми като експерт... Понеже цял живот все БЛА е управлявал... Много са му ясни на него нещата!!! Но усети ли жега под опашката - дим да го няма! Аман от дървени философи в БА дето само акъл дават и анализи правят. Лозето има нужда от мотика! Празните приказки не помагат!

 6. #6
  Тони 15 мар 2013, 18:59
   
  0
   
  0

  Разбира се, ние ще имаме БЛА СЛЕД като реформираме Армията и въведем тактиката на НАТО!
  Ако я караме по сегашната тактика, след като БЛА снима противника, информацията трябва да се нанесе на карта с цветни моливи и командирска линийка от щабни офицери; да се утвърди от 7-те по-горни щаба и 2 седмици да се разработи операцията!
  Няма друг начин, защото не можеш да вкараш GPS координатите в гранатомета или минохвъргачката он лайн, нито пък да пратиш координатите на СУ-то.

 7. #7
  Хааа 15 мар 2013, 19:00
   
  0
   
  0

  Браво на #5. Много точно казано! Защо да си харчим парите за нови изтребители?! Я направо на БЛА да скочим! Ама на най-модерните, дето и марсианците още не са ги въвели на въоръжение! И естествено за консултант ще привлечем гореспоменатата личност! Хахаха!

 8. #8
  Preslav 15 мар 2013, 19:32
   
  0
   
  0

  За съжаление тук не прочетох едно, поне едно адекватно мнение за статията. Разбирам болката на Ребел Шутър, но...
  Само генерални заключения, че БЛА не ни трябва. Но тези заключения не се базират на никакви авиационни изводи... Прочетете статията, вижте наистина колко са необходими и се използват напоследък БЛА и тогава оплювайте... Иначе така, и бабка може... Обезсмисляте сериозността на форума.

 9. #9
  Rebell shooter 15 мар 2013, 19:59
   
  0
   
  0

  Преслав, чувствам се лично засегнат от твоето изказаване. Аз точно съм описал каква е ситуацията и макар да съм вмъкнал леко иронична нотка в коментара си, считам че съм написал истината, макар и с болка на сърце. Съжалявам, но това според мен е бъдещето на нашите ВВС, доколкото те имат някакво бъдеще.

 10. #10
  kosto kostov 15 мар 2013, 20:05
   
  0
   
  0

  Компетентност ни е нужна. Прозорливост. Да си представим че управляващите ни ,колкото и негативно да ги оценяваме , скривайки се зад недействителните си имена , са привнесли нещо ново и переспективно. /Ново за нас , скритите зад екрана на " компа" /. Този негативизъм и отрицание на всичко и на всички - освен на нашето анти мнение не говори добре за средата която обитаваме. Нужна ни е диагноза. Ние сме болни. Нека да сме конструктивни скъпи колеги.

 11. #11
  Preslav 15 мар 2013, 20:11
   
  0
   
  0

  А, аз казах, че разбирам болката ти. И да - в момента е трагично състоянието на ВВС и на БА като цяло. Но в контекста на ставащите напоследък локални конфликти БЛА ни е нужен. В статията пише защо, какви способности има, какво може да прави, ето това коментирайте.
  А и във ВВУБ миналата година имаше конкурс за БЛА, сега пак ще има, идеята там е доста добра, младите добре я възприемат. Все отнякъде трябва да се тръгне.

 12. #12
  Wladi 15 мар 2013, 20:20
   
  0
   
  0

  Преславе много ясно , че ни трябва БЛА , но ние още не сме влезли в НАТО само на документи , какво показва ,че сме в НАТО ? Може би 1 милиард ?! От 2006 чакаме нов самолет вече ще станат 7гд.САЩ ни притискат да вземем западна техника да сменим руската ,абе всичко е много сбъркано от реформи .Ти като кадърен човек сигурно си наясно , че след 2014 Су-25 отива във историята да не говорим за Миг-21.Вероятно ще ни достявят португалски ''скрап'' при това 9 бр . А 12 Су-25 и още толкова Миг-21 ''отиват на кино'' ВВС вървят надолу не нагоре.Като това всичко се има в предвид полследно се сещам за БЛА . Пак казвам нали във Арсенал или Терем бяха изобретили български БЛА с име НИТИ , не видях никаква инициатива от страна на ВВС и БА . Няма по-добро начало за БЛА във България със български БЛА , който ще ни е по-евтин от чужди ,ще си направим реклама и най-важното ще имаме едно добро начало и опит за последващи покупки на по-модерни БЛА за България .

 13. #13
  Preslav 15 мар 2013, 20:26
   
  0
   
  0

  А Влади, ето това вече е много добро мнение. Точно от България и точно български фирми може да развиват тази идея - така и военните специалисти ще имат работа и ще се размърдат, така и за други хора ще има хляб.

 14. #14
  Rebell shooter 15 мар 2013, 20:27
   
  0
   
  0

  Да Преслав, напълно съм съгласен, ПАК ПОВТАРЯМ ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ВАРИАНТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС, все пак ако не бъдат закрити тотално от бате Тошко, оп Ньойски - 2.

 15. #15
  Тони 15 мар 2013, 20:59
   
  0
   
  0

  Хайде да не се заблуждаваме, че България може да направи по-добри БЛА от General Atomics USA!!!
  Пак някой ще изхарчи 1 млрд. и ПАК няма да има способности!!!
  Ще достави БЛА от детския магазин! Там цените започват от 60 лв.

 16. #16
  Жалко 15 мар 2013, 21:16
   
  0
   
  0

  Еееех колеги, кой си плати сега да се повдигне темата за БЛА?! Явно някой "експерт" е решил, че сега момента..... Дори и това да е бъдещето то ще стигне до нас с 15г закъснени? Нека не изместваме фокуса.... Нека не изкачваме стълбите по две!

 17. #17
  Тони 15 мар 2013, 21:28
   
  0
   
  0

  Така е #16!
  Вече има разчети за БЛА в БА. Сега цените на БЛА в детските магазини ще се вдигне и татковците ще пострадат! :)))

  Хайде тези, които ще доставят БЛА, да осигурят концепцията за операции с БЛА, както е показано тук:

  http://www.fas.org/spp/military/docops/defense/actd_mp/MAE.htm

  П.С. Да сме наясно - в БА няма Joint Force Commander (JFC)

 18. #18
  Preslav 15 мар 2013, 21:29
   
  0
   
  0

  В интерес на истината концепцията за БЛА я има от година-две в БА, но няма никакво развитие. Ние просто и даваме гласност.

 19. #19
  Ангел 15 мар 2013, 21:29
   
  0
   
  0

  Преславе, сега ще се опитам да изкажа адекватно мнение.
  БЛА в България в момента съществува само на хартия в АйСТАР батальона в Казанлък т.е. взвода го има но няма нужната техника. Нуждата от БЛА наложи опитите за преминаване от СССР организация на БА към НАТО такава. Обаче ми се струва, че си надскачаме сянката. Много хора знаят какъв всъщност е проблема, но си мълчат. С помощните формирования които има 61ва тя може да действа единствено като бригада, но при организацията, която се създава в момента с ББГ не виждам как тези формирования може да бъдат използвани.Ако има една ББГ дислоцирана някъде си е ОК, но ако има 2 или 3 дислоцирани в различни точки на света по едно и също време не виждам как САДН, ЗРДН, ЩБ, АйСТАР и ЗСБ ще им бъдат в помощ. Причината е, че някой от тези формирования са създадени на едро по време на социализма и не са предвидени да се разделят по роти (батареи)и да са в помощ на батальони които са на много много километри отдалечение.Та такъв е и случая с безпилотните апарати! Ние нямаме кондурматори за модулните формирования за бедствия, пък камо ли за нещо друго! БЛА,....ще видим кога?

 20. #20
  Preslav 15 мар 2013, 21:31
   
  0
   
  0

  И това е хубаво мнение Ангеле. Част от концепцията за БЛА е пусната по молба на хора от БА и тук в ПАН, за да се видят мненията и на обикновените военни. Радвам се, че се получи дискусия, която да я видят и тези хора. Давайте още мнения - дори и критични, но обосновани като това на Ангел.

 21. #21
  Конструктор 15 мар 2013, 21:39
   
  0
   
  0

  Първият БЛА (под името Лястовица)в БА бе приет на въорьжение през 1990 година и дотук!!Сега се използва неговото жалко подобие като мишена на полигона на ЗРВ на ПВО в Шабла!!!Късно е либе за китка - мандалото падна!!!

 22. #22
  Мдааа 15 мар 2013, 21:45
   
  0
   
  0

  Колеги, БЛА за които Вие/ние говорим ще се използват основно за разузнаване. Тези за бойни мисии са само химери за нас! Подобно разузнаване в България не ни е необходимо, а за формированията ни зад граница може да се ползва цялата налична разузнавателна информация предоставена от другите страни членки на пакта! Ако ще говорим за разузнаване в полза на населението по време и след природни бедствия то тези БЛА не са за ВВС, а за гражданска защита! Т.е. никой не може да ме убеди, че не става дума за много пари, които някой е решил да прибере своевременно! Пробват хората, пък може и да стане, ама надали! Защо си мислим само за джоба, бе хора?!

 23. #23
  Тони 15 мар 2013, 21:52
   
  0
   
  0

  Бих искал да допълня Ангел, ако се приеме.
  Не знам от къде идва името ББГ (Явно си е наша измислица).

  Корпусна командна структура:
  В НАТО има самостоятелни батальони (deployable), които могат да изпълняват самостоятелни задачи. Това означава, че всеки такъв батальон трябва да има разузнавателна рота (взвод) с БЛА.

  Армейска командна структура:
  Тук сме взели един пехотен батальон, от състава на полк и сме го "кръстили" ББГ. Пехотният батальон НЕ може да изпълнява самостоятелни задачи, тъй като той логистично се осигурява от полк.

  Ако е истина това, което Ангел обяснява тогава тази 61 бригада НЕ бригада, а си е чист полк!

 24. #24
  Прагматик 15 мар 2013, 21:59
   
  0
   
  0

  На нас ни треба БЛА с ТВ камера и бомбичка поне 100 кила за Кърджали и Трговище с ръчно управление!!!

 25. #25
  Ангел 15 мар 2013, 22:05
   
  0
   
  0

  ББГ- Батальонна бойна група. Не сме си го измислили ние, а е поръчано така да стане ( експедиционни корпуси) В самата си същност ББГ е предвидена да се осигурява сама по всички видове осигуряване- логистично, инженерно, ПВО ,Артилерия, разузнаване и да се осигурява сама, но в ББГ не са предвидени БЛА, ПВО е на ЗУ 23 и Стрела, логистиката е леле мале (логистика се прави с пари!) и т.н.

 26. #26
  Тони 15 мар 2013, 22:12
   
  0
   
  0

  До Ангел #25!
  :)))
  Ангел, да разбираме ли, че имаме най-евтините за поддръжка експедиционни корпуси? :)))

  Ако ББГ няма логистика, то няма способности за ББГ :)

 27. #27
  Ангел 15 мар 2013, 22:20
   
  0
   
  0

  Именно! На хартия е голяма работа,но фактите са други.......
  Но, :)):):)):):) нека говорим за ВВС, каквато всъщност е същността на сайта :) Защо да ги облъчваме хората с кашишки глупости :)
  И накрая новината!!!!! - нови камуфлажи, първите впечатления са отлични, кройка- мисионерска, шарка- подобен на словашкия!Пробните вече се носят в 1 батальон :) Едно хубаво нещо да се случи в тази армия най- накрая!

 28. #28
  Тони 15 мар 2013, 22:23
   
  0
   
  0

  Ангел, покажи снимки на новите камуфлажи, моля!

  ВВС да си купят самолети първо, а да не имитират заетост с БЛА.

 29. #29
  Ангел 15 мар 2013, 22:30
   
  0
   
  0

  Снимки аз нямам! В 61ва ще те уволнят ако си си донесъл дрелката от вас и после се опиташ да си я вземеш пак у вас, пък камо ли да снимаш!
  Вчера видях лъч надежда - най- върлия кашон демонстрира стрелба с пистолет Зиг- Зауер на въоръжение във Рота ВП и си призна, че е по- добър от Макаров :)))), това за нас по -младите е ясно от пръв поглед :) Колко ли време му е трябвало на този елховски кадър? И отбеляза, че в комплекта има "немска смазка" :Д:Д:Д:Д

 30. #30
  Тони 15 мар 2013, 22:38
   
  0
   
  0

  До Ангел #29!
  Мдааа, явно тук така трябва да станат промените:
  1. Набиваш му канчето и му даваш западна техника.
  2. Сам ще си признае, че избора, който си му направил е бил по-добър! :))

 31. #31
  885 15 мар 2013, 22:45
   
  0
   
  0

  Като говориш за елховски кадър не знаеш какво е било там до 1997 а да не говорим по-рано какво беше .На нас елховските кадри ни бяха изпити мозъците и бяхме готови да се дадем живота ,а ти готов ли си да си дадеш живота за родината без да се замислиш ? Имай уважение към нас по-дъртите,ние определено си знаехме задачите и в нас нямаше страх , уважение моля. Иначе по темата определено трябва да имаме БЛА ,то е много важен компонент за Армията.БА като модерна структура след няколко години определено ще трябва и то доста сериозно.

 32. #32
  Ангел 15 мар 2013, 22:51
   
  0
   
  0

  Тони, следя ти публикациите и като цяло мога да кажа, че не си особено обичан във сайта, изказвайки твоите про-западни възгледи.
  Аз съм привърженик на тезата, че трябва да изберем най-доброто за нас, съобразено с възможностите ни,пък било то руско или западно(пример: Полша и др.)!Аз съм най-големия критик, човек служещ по частите и виждащ дребните неща, от които трябва да се започне! В Германия американците се пукнаха да обличат тактическия ми елек и казваха, че е супер, но за жалост- шарка- сахара и само за мисии! мое мнение, че с такива елеци трябва да бъде оборудван всеки воиник в БА!

 33. #33
  Ангел 15 мар 2013, 22:57
   
  0
   
  0

  885, Аз съм от Бояново, роден съм през 84-та и помня баща ми как спеше с камуфлажа! Мислиш ли, че не знам? Знаеш ли колко км са от Елхово до Бояново?

 34. #34
  Wladi 15 мар 2013, 23:00
   
  0
   
  0

  Тони искрено уважавам западна техника , но ми се обади когато М-16 потъне в кал и не засече.:)
  Не можеш да стравняваш западна техника с руска .По простата причина , че Американец и Руснак не са влизали в бой от 1950.Тогава Миг-15 разпердушини Ф-86 а Т-34/85 във гората и улични битки отново разпердушини M26 Pershing , но на открити терени M26 Pershing разсипа Т-34/85 . Така че Американец да бие Иракчанин и Руснак да бие Грузинец , не е същото.Да сравняваш по-слаба Армия с по-силна и да кажеш ето руското или американското оръжие е по-добро. Когато Ф-16 и Миг-29 , Ф-35 и ПАК ФА влязът в бой оправлявани от американец и руснак тогава можем да кажем кое е по-добро , нали . :)

 35. #35
  885 15 мар 2013, 23:13
   
  0
   
  0

  Ангел след като знаеш как е било уважавай нас дъртите кучета.Ние сме отраснали на руска техника нормално след като толкова години вярна служба да ни е трудно да я отречем.Аз винаги съм казвал дойдоха промени всички бивши генерали и комадири със връзки с изтока да се отеглят.Да дойдат младите момчета които да се обучават хем на западна хем на източна техника да правят избор , а не ''аз съм израснал на руско (американско) няма по-добро от него''. Надявам се си ме разбрал старите кучета само за сравнение а момчетата да избират .

 36. #36
  Ангел 15 мар 2013, 23:23
   
  0
   
  0

  Размихме темата с тоя кашизъм :)
  Малко за БЛА- Името Дрон, както наричат БЛА идва от немски (Dhrone, с две точки над О-то)Този апарат е бил реактивен ако не се лъжа? БЛА много- американски, руски, германски, френски,израелски, но американците са първи в бойното използване на БЛА,откакто е способен да унищожава цели(Придейтара-а)БЛА имат предимства имат и недостсатъци. Като зенитчик бих казал, че БЛА е твърде лесна цел,в зависимост от спецификацията на конкретния БЛА. Бих искал да споделя едно видео ако Преслав реши, не бих се наел да кажа дали е монтаж или фабрикувано, а именно :

 37. #37
  Ангел 15 мар 2013, 23:30
   
  0
   
  0

  885, Ооооооо, ние сега така растем:) ОСА-та каква е?Руска е! Преди 1,5 год станах и питах Аньо: на нас кога ще ни обърнете внимание, че нямаме нищо!
  Аньо каза: до 2020 няма да има нищо!
  И после ме коментираха едни подполковници, че съм бил напомнил, че е време да ни съкратят! За мен е по добре да ни съкратят отколкото да живеем в канибализъм!Канибълизма си има край :)

 38. #38
  Тони 15 мар 2013, 23:31
   
  0
   
  0

  До Ангел #32!
  Знам, че не ми харесват мненията, но си имам кауза - тези, които останат в Армията да бъдат поне равни на техните колеги в НАТО и да не бъдат подценявани в бг.
  Това може да се постигне с добро управление, а да се получи то, трябва да има промяна на мисленето в командването.
  Виж само как се случват промените:
  1. Пратихме първите си мисии в Авганистан с УАЗ-ки - сега са с Хамъри;
  2. Полицаите имат ЗИГ-Зауер - вече този пистолет е по-добър от ПМ.
  3. 61-ва има нови камуфлажи;
  4. Искаш немско елече - и то ще дойде някога.
  5. Ще им купят и дрелки .....

  И всичко това става с толкова много усилия, обиди, приказки, безброй експерти....!

 39. #39
  Ангел 15 мар 2013, 23:47
   
  0
   
  0

  Хахахах, не бе Тони!
  - елеците са български, но само за мисии (камуфлаж сахара)
  - камуфлажите в 61ва са дадени за сега на една рота за ТЕСТ!
  -дрелки,компютри,моливи,химикалки,принтери,скенери, перфоратори, хартия,тонер, косачки, тримери, маркучи и платна за УАЗ, ЗИЛ, лагери и т.н са все още от нас за Родину!
  - Зиг Зауер- имат ВП! Този пистолет трябва да подмени Макаров в БА! Очевадно е!
  -Хамара е шит! На БА са нужни 2-3 типа джипове, в зависимост предназначението им. За началството- Тойота Хайлукс е супер, а и по евтин!

 40. #40
  Тони 15 мар 2013, 23:58
   
  0
   
  0

  До Ангел #39
  Ангеле, вече съм спокоен за БА!
  Ти вече имаш планове! :)))
  Пожелавам ти да ги осъществиш и да караш Тойота Хайлукс! :))

 41. #41
  Wladi 16 мар 2013, 00:03
   
  0
   
  0

  Тони как да ти харесваме коментарите ние говорим за български БЛА който леко да стимулират военното ни производство .Ти се появяваш и казваш ама няма как българското да е по-добро от американското ми хубаво нали американеца си е трошил главата 20гд. над тва БЛА а българина 2 седмици.Ти правиш релна реклама на американско оръжие . Като пратихме УАЗ-ките в Афган те прегряха нали ? А след това с Хамъра какво стана същата работа , що не се оплакват италианците от Ивеко или англичаните от Роувър ? След като нито руските нито американските оръжия не ни вършат работа да се насочим към европеиските .

  И с кое нашите военни не са равни на Натовците ? Нали по време на пост във Афган онея ромбове стрелят по нашите момчета с реактивни снаряди.Нашите реагират светкавично за 15-20 мин. се справят с врага и той бяга . А румънците и Французите са заедно на пост 2 екипа с Натовска техника талибаните убиват 3-ма французина и раняват 1 румънец след няколко часа се справят с врага.Нашите с не модерното руско оръжие се справят за 15 мин. А румънците и французите с модерното оръжие 2 екипа ги прибиват как става това ? Никой не призна нашите момчета за светкавичното действие , НАТО се разсипа да хвали румънците където само седят и слушат Александра Стан , защото Румъния купува оръжие от НАТО заради това ги хвалят а българските момчета с руското оръжие са ''абичи''.
  Затова Тони не харесваме твойте коментари , който хвалят съседите а не родната войска .Ти не си политик да казваш аз харесвам Ф-16 а не ЕФ2000 затова купуваме Ф-16.Ето такива който в парламенат се имат за нещо днес обричат БА , те решават а не военните . Приятен Сън.

 42. #42
  Ангел 16 мар 2013, 00:09
   
  0
   
  0

  Тони, аз съм на КШ 5937 ако знаеш какво е !Имах предвид, че тойота-та е по евтина от Г-клас!
  Аз планове нямам,а имам визия- за съжалене тя не съвпада със онбашиите на деня!!!!

 43. #43
  Тони 16 мар 2013, 00:16
   
  0
   
  0

  До Ангел # 42
  Нямам представа какво е КШ 5937.
  Я кажи, моля, каква ти е визията в 5 реда без да се притесняваш, че някой ще те критикува!

 44. #44
  Ангел 16 мар 2013, 00:23
   
  0
   
  0

  Не си ми схванал мисълта! Казах, че визията ми е: да се мисли! И стига закостенели руски и американски експерти! Военните казват на база опит или тестове! Стига с тези политически поръчки!

 45. #45
  Тони 16 мар 2013, 00:29
   
  0
   
  0

  Трупайте опит тогава! :)

 46. #46
  Ангел 16 мар 2013, 00:37
   
  0
   
  0

  А ти вземи се затрупай тогава! :) От такива цивилни проф.доц.д-р, магистър, бакалавър,като теб сме на този хал! Повече не пиши! Темата беше за БЛА, ама то от теб човек може ли да остане безразличен?

 47. #47
  полковника 16 мар 2013, 09:39
   
  0
   
  0

  Г-н МОДЕРАТОР, моля, ако има възможност да публикувате оригиналната Концепция за БЛС или да посочите може ли да се изтегли от някъде. Само тогава може да се даде становище на експертно равнище. Иначе, по този въпрос /за БАС/ трябваше да се работи много по-отрано и без прекъсване не само в МО, но и във видовете ВС и институтите. Необходимостта от БАС не подлежи на обсъждане, а само от финансиране.
  Препоръчвам на г-н ТОНИ да не му се вързвате на приказките, само се прави на пич, а иначе предполагам, че е агент.

 48. #48
  Тони 16 мар 2013, 14:09
   
  0
   
  0

  Напълно съм съгласен с полковника! :)
  Ако може да видим каква е концепцията за използване на БЛА във ВВС, СВ и ВМФ.
  Какви задачи ще решават БЛА за войските?

 49. #49
  Графалията 16 мар 2013, 16:49
   
  0
   
  0

  Информацията предоставена в статията е интересно четиво. Половината коментиращи под нея са непрофесионално подготвени и замазват истинската стойност на информацията и акцента на темата. В 3 АБ се разработват документи за действане по БЛА от дежурната двойка при различните възможни сценарии. БЛА е тема обширна и заслужава качествена и обективна оценка. Има място в БА, но е важно да се определи точната бройка, типът, мястото за базиране и т.н. Не трябва да се ползват единствено от МО, а и от всички министерства които считат ,че има нужда от него.

 50. #50
  bla-bla 16 мар 2013, 18:22
   
  0
   
  0

  От информацията в статията оставам с чуството, че тези, които са писали концепцията, са хванали няколко научно-популярни списания и са сглобили нещо също толкова научно-популярно, което са нарекли "Концепция". Намирисва ми на ТНТМ (за тези, които знаят какво е това. :)
  Въртят се едни БЛА, поставят им се едни задачи, постигат се едни велики резултати в добива на IMINT и след това громим врага по всички фронтове и 3D, 4D, 5D и т. н. пространства.
  Смях, смях, ама много смях.
  Видяла жабата, че подковават вола и тя вдигнала крак. :)
  Използването на БЛА е само надводната част на айсберга (1/10 отгоре, 9/10 под водата). Това, че имаш 1 БЛА, вдигаш го във въздуха, той си минава по маршрута, снима и се връща, е своего рода детска игра. Разчитането на резултатите, тяхната интерпретация, валидиране, обобщаване и т. н., за да станат наистина разузнавателна информация е сложната част. А използването на тази информация по предназначение от съответния вземащ решения орган е другата страна на медала.
  Използването на БЛА изисква много повече от наличието на няколко машини, и хора, които да ги управляват. Само си задайте въпроса, колко човека, които могат да разчетат грамотно една аеро-фотоснимка познавате и ако, да, колко време ще им отнеме. БЛА бълва снимки непрекъснато. Колко експерти ще трябва да има, за да насмогват на един БЛА и по колко време ще трябва да работят?
  Особено смешно ми стана, като прочетох абзаца, в който се казва, че БЛА дава "опозната картина на бойното пространство". Авторите на концепцията ми се сринаха в очите.

 51. #51
  Тони 16 мар 2013, 18:46
   
  0
   
  0

  Варианти за използване на БЛА:

  Ето и за МВР


  Пилоти от разстояние:

 52. #52
  полковника 16 мар 2013, 18:56
   
  0
   
  0

  До г-н БЛЯ-БЛЯ. "Интерпретирате" доста свободно Концепцията, иначе сте прав относно трудностите при разработването и използването на БАС /затова се наричат системи с подсистеми/. Но, по-добре да се говори днес, отколкото утре. И, ако имате конкретни забележки и съвети, може да ги посочите по абзаци и номер на страници от Концепцията. Може да намерите нейния оригинал, като изпишете заглавието й в Гугъл. Приятни разсъждения и по-кротко с оценките за труда на хората, или я напишете сам.

 53. #53
  По-сериозно 16 мар 2013, 19:12
   
  0
   
  0

  Полковник, какъв труд на хората, какви 5 лв?! За този безсмислен "труд" нали знаете кой плаща.....? Нека си говорим за реални неща! Само онези, които отдавна са прекратили ИСТИНСКАТА си служба и се шляят само из интернет могат да ни губят времето с подобни псевдо знания и концепции!!!

 54. #54
  Preslav 16 мар 2013, 19:48
   
  0
   
  0

  Тук обаче големи анализатори се навъдиха, и както винаги анонимни страхливци.

 55. #55
  Тони 16 мар 2013, 20:18
   
  0
   
  0

  Прочетох концепцията! Добра е!
  Направо поръчайте БЛА, които да отговарят на всички STANACи. Не ги поръчайте на бг фирми, защото ще го загазите.
  С тези БЛА ще има работа за нови пилоти, след това ще се види, че трябва да се закупят радиостанции с Link 16, ще съкратим много "свръзки" от поддръжката и ще показваме тези БЛА на журналистите.
  Когато повишаваш ефективността, има и съкращения.

 56. #56
  от Монтана 16 мар 2013, 20:57
   
  0
   
  0

  Тони спри с твойте глупави изказвания ! За какви БЛА говотиш бе човек Глобъл Хоук ? Ние говорим за някакви средни БЛА ,с които нашите военни да придобият някакъв опит и след това нещо съвършено в натовски стил . Като за начало примерно да помагат на славната ни артилерия за корекции и други . За каква Линк 16 говориш та ние сме на светлини години от нея , вместо вече да имаме чисто нови самолети , кораби и танкове военните мизерства с 2-ра ръка . Земи се в ръце и спри да даваш акъл на военните та те дори нямат пари да летят по 150 часа ти говориш за Линк 16 смях.А що се отнася до мъдрото ти изказване ''Когато повишаваш ефективността, има и съкращения''
  не смятам ,че 110000 хиляди военни бяха по-зле подготвени от днешните 26000 ''пауър рейнджърс'', ако мислиш ,че съкращаването на Армията е вариант не си добре психически , тогава по-добре ще бъде да останем с 68 бригада спец.сили та са най-модерни и най-добре подготвени .

 57. #57
  OP 16 мар 2013, 23:21
   
  0
   
  0

  Придобиването на един Дрон с възможности за нанасяне на удари по земни цели към момента е равно като цена на закупуването на един Ф-35. Т.е. е крайно неефективно в момента за нас. Разбира се, че с времето цените им ще падат, но това няма да стане без включването на повече страни и производители, включително и чисто цивилни (вижте с космоса какво става). Американците като най-напреднали се опитват отново да доминират и стопират усилията на другите държави по създаването на собствени разработки. Колкото повече конкуренция - толкова повече подобрения и ниски цени. Затова България трябва да възобнови стопираните проекти. За всеки има място под слънцето.

 58. #58
  voyageur 17 мар 2013, 07:56
   
  0
   
  0

  Global Hawk Block 30, както се коментира тук по медиите е готов(решение на Пентагона) за Аризона.Сега му е да си купим неколко за без пари.Почти съм убеден, че подобен RFI, ще разтърси изоснови Пентагона и ще предизвика див и необуздан ентусиазъм у Northrop Grumman,поради факта, 1е компанията е силно разстроена, предвид загубата на такъв доходоносен договор, какъвто е този с Пентагона.Опростено - ше оправим Груммановци, така както оправихме и Микояновци...!!!

 59. #59
  zlatizl@abv.bg 17 мар 2013, 09:39
   
  0
   
  0

  КОНЦЕПЦИЯТА в този вариант може да послужи само като основа за нейното доработване и прецизиране с цел съгласуване със СКС, видовете ВС, НВУ, ВА, Института по отбрана, ИКИ-БАН, министерствата, ведомствата, агенциите, гражданско РВД и всички заинтересовани организации. Конкретно:
  1.Същата не е разработена в съответствие с действащите национални нормативни документи: Стратегия за нац. сигурност, Нац. отбр. стратегия, Бяла книга за отбр. и ВС на РБ и най-вече с План за развитие на ВС на РБ и Инвестиционен план-програма на МО до 2020г.(новото правителство уточни, че ще се изпълняват действащите документи). Т. напр., в ПЛАН-2014 е уточнено кои "способности предстои да се изграждат:
  -система за разузн., наблюд. и целеук. в мех. бриг. с използв. на МИНИ БЛА-до 2019г.;
  -за възд. разузн. и наблюд. в реално време с използв. на нов модел осн. б. самолет и БЛА-до 2018г."
  В Инвестиц. план-прогр. не е заложено придобиването на БЛС като приоритетен инвестиц. проект.
  2.В Конц. са допуснати теоретизиране и пожелания по редица постановки-напр. за безпил. бойни самол., които на сегашния етап не са приоритет.
  3.Не са посочени конкретни срокове за придобиване, усвояване и застъпване в операт. готовн. на БЛС, както и финансови разчети.
  4.Не е прецизиран терминологичния и понятиен апарат-използв. на БЛС се основава по-скоро на "изисквания", отколкото на "принципи"; "ниво дивизия", "живучест" и др.
  5.Липсва "Списък на използваните термини и съкращения", а езикът е псевдо-научен, в резултат на което се затруднява нейното разбиране на всички равнища.
  6.Не са посочени и недостатъците на БЛС, а само предимствата.
  7.Не са определени областите за използване на БЛС и на тяхна основа да се посочат основните групи ЗАДАЧИ(разузнав., огневи/ударни/, специални/за бойно осигур./ и за граждански цели.
  8.Класификацията е много обща и не е съгласув. с тази на ЕС(съгл. European Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap).
  Посочените недостатъци са само на "първо четене". Идеята на ПАН.бг за обсъждане на подобни документи е целесъобразна, стига коментарите да са градивни, а "коментаторите" да се вземат на сериозно.

 60. #60
  Димитър Ставр 17 мар 2013, 10:13
   
  0
   
  0

  Като автор на статията за Концепцията на БА за БЛА се радвам че предизвика толкова много мнение, макар и не всички по темата. Сега ще се опитам да дам няколко пояснения:
  1. Концепцията е съвсем официална, приета е в края на април 2012 г. и по замисъла на МО трябва да стане основополагащ документ за разработване на конкретни инвестиционни проекти за придобиване на предвидените класове БЛА - мини и среден.
  2. За съжаление бюрокрацията и некомпетентността на определени служители в МО не им позволи в продължение на 11!?! (единадесет) месеца от май 2012 г. до февруари 2013 г.да отговорят на нашите конкретни въпроси относно детайли от Концепцията, за това я представихме така както е разписана.
  3. Явно обаче в същото време се работи здраво по създаване на структурите на подразделенията които ще експлоатират БЛА както се вижда от официалните регистри.
  4. Наши разследвания показаха че първите БЛА вече са избрани - и тъй като ще се доставят по линия на FMF явно изборът е бил на някой друг.

 61. #61
  полковника 17 мар 2013, 11:59
   
  0
   
  0

  КОНЦЕПЦИЯТА и изискванията към БЛС не са разработени в съответствие със системния подход и комплексния критерий "ефективност-стойност-риск", което е основен недостатък. Авторите не са си направили труда да се запознаят дори с част от огромния масив от информация в Интернет, разработена от руски и западни експерти.

 62. #62
  полковника 17 мар 2013, 12:04
   
  0
   
  0

  Покажете на г-н ТАГАРЕВ т. нар. Концепция и ще умножи авторите по нула за "нула време".

 63. #63
  Ползата? 17 мар 2013, 16:01
   
  0
   
  0

  Първият напън за БЛА беше някъде края на 1999г. и началото на 2000-та.По линия на предприсъединителните цели ни беше предложена такава цел,но на тогавашните мишоци в МО им се видяха скъпи,нищо че имаше няколко опции,които дори не струваха колкото един пилотируем изтребител-бомбардировач.Сега явно БЛА ще бъдат дадени наготово и затова се пъкна тая концепция,че и щатове и хора се набират,демек на подареното копче шият балтон.Само да не са набутат с луди пари по техническата поддръжка,обслужване и обучение на личния състав,особено ако са им подарили самолетчета от така наречения висок клас.Те румънците с тяхната грандоманщина бяха замъкнали в Ирак техни БЛА,ама щом им свалиха един и тихомълком свиха перките - техните БЛА струваха много скъпо,а ползата от летенето им нищожна.

 64. #64
  bla-bla 17 мар 2013, 23:33
   
  0
   
  0

  До полковник-а
  Спазвам препоръката:
  УВОД
  абзац 1: Няма как въздушното наблюдение да осигури "достоверна разузнавателна информация". Информация, придобита чрез въздушно разузнаване ДА, но не и "достоверна разузнавателна информация". Такава може да стане само след допълнителен анализ и валидиране.
  т. II
  втори абзац (след таблицата): Преразказва се информацията от таблицата, без да се дава някаква съществена допълнителна информация. Това, кой клас подлежи на сертификация можеше да се посочи и в таблицата.
  т. III
  т. 1, първи абзац: Откъде се взе тази "интелигентна война"? "Intelligent defense" да, но това не е "интелигентна война", а "интелигентна отбрана", което е в унисон с отбранителната, а не войнстващата политика на НАТО.
  трети абзац: С какви средства БЛС нанасят електронни удари ("електронни и огневи удари")? Може би с електронни бомби или ракети, или пък пускат хакери от въздуха? Ако се има впредвид нанасянето на удари по електронни цели, то те са огневи, а не електронни. За EW силиците им трудно ще стигнат, а неуспешните опити не се броят.
  четвърти абзац: Как БЛС осигуряват "опозната картина на бойното пространство в мащаб на времето близък до реалния"? Всеки що годе грамотен човек, имащ отношение към военните въпроси, е наясно, че опозната картина се получава доста по-късно по веригата на прохождението на информацията от сензора, до потребителя. А БЛС не е нищо повече от сензорна система в контекста на IMINT. Възлагането на аналитични функции е добро пожелание, но за тази работа си има други хора и системи. Само се замислете, как БЛС би могла да стигне до извода, че онези малки размазани правоъгълничета, разхвърляни по онова светло петно на снимката са противникови танкове, на скрита в гората поляна?
  стр. 6, последен абзац: Не се ли поставя твърде високо летвата на амбициите. Създаването на една такава свръх-сложна система крие сериозен риск от невъзможност за нормално функциониране, да не кажа и от разпад. Все пак да не забравяме и човешкия фактор. Спомняте ли си каква беше съдбата на плановото стопанство преди 10.11.1989г.? Твърде много функции, задачи и власт - една изключително трудна, да не кажа невъзможна задача по синхронизирането им.
  т. 3 (стр. 8): Авторите изпадат в противоречие със себе си, описвайки състава на една чисто сензорна система, на която преди това възлагат какви ли не задачи. Отсъства аналитичната система, отсъства системата за разпространение на информация (споменават се само някакви терминали за вход/изход), отсъства системата за управление на оръжията на БЛА и т. н., които би следвало да са част от споменатата по-рано в концепцията сложна система.
  Като цяло в т. III, която трябва да изясни ролята, мястото и задачите на БЛС, се дискутират само задачите. Останалите два елемента просто са неглижирани от авторите. В същото време широко се дискутират изисквания, общи правила по използването и ограничения към БЛС.
  т. IV
  т. 1 Тактики, техники и процедури за използване - за всичко друго става въпрос, само не и за тактики, техники и процедури. Пълно разминаване между обявено и реално съдържание.
  текста за СВ: Дълбочината от 50км. от пункта за управление на бригадно ниво е крайно недостатъчна. Имайки впредвид дълбочината на близката и далечната задача на бригадата, БЛС ще може да осигури единствено близката и в малка степен далечната. Какво правим? Променяме тактиката на използване на бригадата?
  текста за ВМС: "БЛС осигуряват командирите от ВМС с непрекъснато наблюдение на райони, морски пространства и цели (при това с по-голяма точност и своевременност)..." - по-голяма точност и своевременност спрямо кое или кои средства?
  т. 2: Защо точно вертолетни БЛС във ВМС, а не самолетни и защо от друга страна да няма вертолетни и в СВ и ВВС? И двата вида имат своите предимства и недостатъци и не виждам причина да се прави такова разделяне. А какво ще кажете за БЛС базирани на балони или дирижабли, каквито например напоследък започват да придобиват популярност в САЩ?
  Освен това, за ВВС се споменават 1-2 БЛС от висок клас, а след това изведнъж от някъде се появява ескадрили с по няколко авиозвена, която се намира неизвестно къде в йерархичната военна структура. Може би са си родили малки БЛС, които след това са пораснали, или имат способност да се клонират?
  т. 3: Поставят се едни изисквания към личния състав, като за генерали, а след това обучаваме оператори, при това в цивилни фирми. Следваше до тук тези въпроси да са изяснени. Командването и управлението на мисията и в голяма степен анализа на добитата информация (а не "разузнавателна информация", както е в текста), изобщо не са в обхвата на БЛС. За тези въпроси има кой друг да се погрижи.
  т. 4: Поправете ме ако греша, но във Въоръжените сили има единна система за командване и управление, така, че за каква С2 на БЛС, интегрирани във ВС, в крайна сметка става въпрос? Всички функции по командването и управлението на БЛС следва да са част от С2 на ВС, а не да се създава някаква нова, отделна такава.
  т. 8: C4ISTAR е UK концепция, а не такава на НАТО. Така, че вкарването на БЛС в неините рамки е най-малкото неудачно.
  В предпоследния и последния абзац на стр. 23 и продължението на стр. 24 много правилно е представена сложността на въпроса с БЛС и факта, че те са само една малка част от общата структура на ВС и концептуалните, стратегическите, оперативните и тактическите документи. Концепцията трябваше да започва именно с тази информация и от нея да се изведе, развие и обоснове необходмиостта от БЛС.
  Налагането на стр. 24 на стандарти за пренос на данни, при това на САЩ, а не на НАТО или ЕС е крайно нецелесъобразно. Посочените линии са за БЛС клас III и налагат използването на оптични или сателитни комуникации със способности, които скоро няма да бъдат осигурени от КИС на ВС и БА в частност.Последното от своя страна, ако се приеме за основен и безалтернативен фактор, може да се окаже препъникамък за внедряването на БЛС.
  Има и други алтернативи, що се отнася до комуникациите, които биха свършили същата работа, както посочените линии.
  стр. 25, първи абзац: След като само СВ, ВМС и ВМА участват с личен състав, въоръжение и техника в операции извън територията на страната, каква е логиката, 85% от средствата на ВВС да са с такова предназначение и само по 1/3 от СВ и ВМС? По скоро обратното. Ако трябва да се осигурят възможности и на ВВС да участва в такива операции, това е друг въпрос, но вече с политически привкус, което не следва да има място в подобна концепция.
  пак стр. 25, СВ: Изведнъж за бригадно ниво от 50км., обхвата на БЛС се увеличи на 125км. Изглежда авторите не са съгласни със себе си.
  ВВС: Link 16, а? От 960 до 1215 MHz, LOS, на 1200км.? Добре, може, ама ще трябва да се понапънете малко и с други линии за комуникации, които от стационарния център на ВВС не виждам как ще осигурите. Може да забравите за любимия VSAT, а MILSATCOM-а ще излезе доста солено. Започва от 5-6млн. нагоре, само за инфраструктура, преноса е отделно.
  ВМС: Както споменах по-рано, кораби от ВМС излизат зад граница (засега само в Средиземно море). Как централизирано ще вдигнем вертолетната БЛС, от къде ще мине, за да долети до Средиземно море и как ще си я приберем?
  стр. 26, Интегрираност на БЛС във военните операции в мрежова среда: Този въпрос е от съвсем друга компетенция. Налагането на виждането, че БЛС са едва ли не двигател на изграждането и развитието на мрежовата среда във ВС е крайно погрешно и наивистично. Да се възползват от предимствата - да, но БЛС да са "...основен фактор при изграждане и развитие на единна информационна среда за стратегическите, оперативните и тактическите щабове.", звучи доста високопарно, а за мен - смешно.
  Не се посочва никаква литература, или някакви други информационни източници. Излиза, че авторите сами са открили топлата вода. В същото време, непрекъснато се споменава НАТО и ЕС, без да се посочва, съгласно кой документ, се изисква наличието на БЛС/БЛА в БА.
  Не искам да бъда неправилно разбран. В никакъв случай не съм против въвеждането във военното дело на въздушни, наземни, надводни и подводни системи без човек на борда. Напротив, твърдо съм, ЗА. Но от друга страна съм твърдо против въвеждането им само заради модата или понеже и другите имат такива. Цената и ценността на тези системи са такива, че недобре обмисленото придобиване и използване на UVs ще доведе до повече проблеми, отколкото ще донесе ползи.
  И не е ли малко рано, без да има концепция за използване на Unmanned Vehicles, да говорим за БЛС. Защото има и ULV, USV и UUV (Land, Surface, Underwater), някои от които съществуват доста, преди да се появят съвременните БЛА. Нали?
  В крайна сметка, за мен цялата тази работа се побира в рамките на: "Дайте да обосновем съществуването на едно нещо, за което да се изхарчат едни пари, пък после ще видим какво да го правим.".
  Не това е правилния начин.

 65. #65
  bla-bla 17 мар 2013, 23:43
   
  0
   
  0

  До авторите на Концепцията:
  Вече знаете, че има поне един човек в България, който е изчел труда Ви от край до край :)

 66. #66
  voyageur 18 мар 2013, 06:44
   
  0
   
  0

  Публикувам това отдолу. защото, без да бъда военнен специалист и теоретик, много от нещата и концепцията и в горния коментар, който за мен се явява друга чернова на самата концепция, не са точни и верни.Принципно, на мен ми стига само едно, да намеря адекватно решение на въпроса за излитането и кацането на проектния самолет.Както е видно вертолетните БЛА не са предпочетени и радиуса си е дефениран базирано,дори на това, написано по-горе.

  DARPA’S NEW TERN PROGRAM AIMS FOR EYES IN THE SKY FROM THE SEA

  March 01, 2013

  Performers sought to develop systems to enable small ships to serve as mobile bases for UAVs

  Effective 21st-century warfare requires the ability to conduct airborne intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) and strike mobile targets anywhere, around the clock. Current technologies, however, have their limitations. Helicopters are relatively limited in the distance and flight time. Fixed-wing manned and unmanned aircraft can fly farther and longer but require either aircraft carriers or large, fixed land bases with runways often longer than a mile. Moreover, establishing these bases or deploying carriers requires substantial financial, diplomatic and security commitments that are incompatible with rapid response.

  To help overcome these challenges and expand DoD options, DARPA has launched the Tactically Exploited Reconnaissance Node (TERN) program. Seeking to combine the strengths of both land- and sea-based approaches to supporting airborne assets, TERN envisions using smaller ships as mobile launch and recovery sites for medium-altitude long-endurance (MALE) fixed-wing unmanned aircraft (UAVs). Named after the family of seabirds known for flight endurance – many species migrate thousands of miles each year – TERN aims to make it much easier, quicker and less expensive for DoD to deploy ISR and strike capabilities almost anywhere in the world.

  “It’s like having a falcon return to the arm of any person equipped to receive it, instead of to the same static perch every time,” said Daniel Patt, DARPA program manager. “About 98 percent of the world’s land area lies within 900 nautical miles of ocean coastlines. Enabling small ships to launch and retrieve long-endurance UAVs on demand would greatly expand our situational awareness and our ability to quickly and flexibly engage in hotspots over land or water.”

  To familiarize potential participants with the technical objectives of TERN, DARPA will host a Proposers' Day on Tuesday, March 20, 2013, in the DARPA Conference Center. For details, visit: http://go.usa.gov/2gxJ. Registration closes on Wednesday, March 18 at 12 p.m. ET.

  DARPA seeks proposals that would design, develop and demonstrate a MALE UAV and an associated automated launch and recovery system. The UAV would have to carry a 600-pound payload and have an operational radius of 600 to 900 nautical miles from its host vessel. The launch and recovery system would have to fit Littoral Combat Ship 2 (LCS-2)-class ships and other surface combat vessels as feasible.

  Key technical challenges include:

  • Devising a reliable launch and recovery technique that enables large aircraft operations from smaller ships, even in rough seas;

  • Designing an aircraft with range, endurance and payload comparable to emerging land-based unmanned aircraft, while still meeting the demands of the maritime environment;

  • Ensuring the entire system can operate with minimal, and preferably reversible, ship modifications and minimal personnel requirements for operations and maintenance; and

  • Packaging the system to fit into the limited space aboard ships.

  DARPA plans to roll out TERN in three phases over approximately 40 months, culminating in a full-scale launch and recovery demonstration.

  "We're trying to rethink how the ship, UAV and launch and recovery domains – which have traditionally worked in parallel – can synergistically collaborate to help achieve the vision of base-independent operations for maritime or overland missions," Patt said.

 67. #67
  полковника 18 мар 2013, 19:50
   
  0
   
  0

  Г-н БЛЯ-БЛЯ, признавам, разби ме от всякъде. Доста становища съм написал, но в такива подробности не съм влизал никога. Много, почти подозрително професионално е написано. Ще си позволя само една бележка: съгл. Речник на чуждите думи в бълг. език-2007г., С., "концепция" означава 1."схващане, с-ма от схващания или възгледи по някой научен или теоретичен въпрос". 2."идея, замисъл на произведение на изкуството". Мисля, че нещата трябва да се разглеждат по-наедро и в перспектива в една концепция. При теб е строго "инженерно" и навлиза в технически подробности, т.е., мен ме интересува как да придобия и използвам техниката за постигане на крайната цел, а не как да я разработя и какви технически проблеми Ти трябва да преодолееш.
  Мисля, че трябва да намекнеш за професията си, за да не се заяждаме на дребно и всеки да си работи в областта на интересите и възможностите си. Считам, че трябва да излезеш със статии в "ефира" или да подскажеш къде да ги търсим. Благодаря.

 68. #68
  полковника 18 мар 2013, 19:56
   
  0
   
  0

  Забравих да ти напомня, г-н БЛЯ-БЛЯ, че е целесъобразно да си смениш "заглавието", много е подвеждащо.

 69. #69
  bla-bla 18 мар 2013, 21:26
   
  0
   
  0

  То е ясно, че поне 3/4 от пишещите тук сме или бивши (доброволно или доброзорно) или настоящи военнослужещи, тъй като в почти всеки коментар се усеща пристрастността.
  "Заглавието" мога да го сменя, но според мен и за мое съжаление то доста точно отразява това, какво всъщност представляват писанията тук - "bla-bla".
  Коментари и страсти, които се палят, разрастват се и угасват единствено тук, без да засягат по някакъв начин реалния предмет или обект на спора. Огън без дим, пламък без топлина, за съжаление. :(
  Условната анонимност тук дава един вътрешен комфорт, че дори и да сгафиш нещо, ще излезеш сух от водата :)
  А за Концепцията, коментирал съм само онова, което съм видял в нея, следвайки текста. Иначе съм съгласен, че трябва да се уедрят нещата и отпаднат "техничарските" залитания.

 70. #70
  вемезето 19 мар 2013, 01:04
   
  0
   
  0

  До полковника и Bla-bla:Господа военни стига с тези военщини,седнете на една една маса и си свалете картите и тогава ще достигнете да консенсус който ще удовлетвори и двете страни и тогава ще има и ясен резултат.А сега как е???????????Полковника казва-Искам,старшината казва-добре а редника върши цялата работа и за старанието си се награждава с наказание за да му се подбие авторитета!БЛА ще се управлява от летци а те няма да се обучават във ВМС но и те ще ги използват а и трите вида войски са тясно свързани по-между си.А нали се сещате,че летците на изтребители,щурмоваци,транспортни и хеликоптери излизат от едно и също място?Изводите са за вас!БЛА е нужен рано или късно и дано е рано.

 71. #71
  аман от компетентни. 18 апр 2013, 19:37
   
  0
   
  0

  Хубава тема сте избрали но като гледам май си нямате и понятие за какво говорите само си чешете езиците.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка