СМЪРТНА ПРИСЪДА ЗА МВР! РЕФОРМАТА НА БЪЧВАРОВА ИЗЛЕЗЕ НА ПОКАЗ! ЗАДАВАТ ЛИ СЕ БУНТОВЕ?

Pan.bg 21 яну 2016 | 00:41 views (17565) commentaries(59)
img EТО Я „РЕФОРМАТА“ НА МВР – БЪЧВАРОВА, КАТО „СТРОГО СЕКРЕТНО“! ЗА КАКВО ИЗЛЪГА БЪЧВАРОВА!
afera.bg

В сайта АФЕРА се получи информация от източник, чиято анонимност запазваме, поради обясними причини, която публикуваме дословно:

„Това е прословутата реформа на Бъчварова, свалена от нейния компютър преди цяла седмица, докато се разхожда в Китай. Предполагам, че ще представлява интерес за вас, най-малко поради факта, че лично тя излъга, че не съществува. Лъжата се осъществи в ефир на националната телевизия.

Вътре е видно липса на каквито и да е реформи, просто орязване на месечни заплати в размер на 200 лв, отрязване на 20 дни отпуск и полагане на извънреден труд без ограничение, което в цялост ще застраши сектор Сигурност, поради масови напускания на кадърни служители.
Синдикатите на МВР бяха качили на сайта си този законопроект, но го изтриха под заплаха от страна на Бъчварова с предтекст „заплаха за националната сигурност“, поради грифа си „СТРОГО СЕКРЕТНО“.

В тв ефир Румяна Бъчварова каза, че ще има реформи, но че нищо не е планирано още. Но докато говореше това Бъчварова, законопроекта е бил разпространен във вътрешния интернет на МВР.

ЕТО ГО:

Проект
08.01.2016 г.

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

(Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и
бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 37, ал. 2 думите „дирекция „Специална куриерска служба“ и запетаята след тях се заличават.

§ 2. В чл. 43а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 се отменя;
2. Алинея 5 се отменя.

§ 3. В чл. 46, ал. 4 слeд думата „проекти“ запетаята се заменя със съюза „и” и думите „и дирекция „Специална куриерска служба“ се заличават.

§ 4. В част първа се създава глава трета „а“ с чл. 55а – 55и:
„Глава трета „а“
Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”

Чл. 55а. (1) Образува се Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „Държавното предприятие”.
(2) Държавното предприятие е юридическо лице със седалище в София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от министъра на вътрешните работи.
(3) Държавното предприятие управлява предоставените му имоти и вещи – държавна собственост.
image
Чл. 55б. (1) Предметът на дейност на Държавното предприятие е:
1. извършване на дейности, свързани с регистрация на пътни превозни средства, включително производство и монтаж на табели с регистрационни номера на превозни средства;
2. проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
3. предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР;
4. събиране на такси по § 6а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, свързани с дейностите по т. 1;
5. други дейности, свързани с тези по т. 1-3, които не са забранени от закона и възложени му от министъра на вътрешните работи или въз основа на сключен договор.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от Държавното предприятие в качеството му на публичен орган.
(3) За изпълнение на дейностите си Държавното предприятие обработва лични данни и може да използва информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, ползвани или създадени по силата на закон съобразно компетентността си.
(4) Имуществото на Държавното предприятие се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, и от имущество, придобито от Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”.
(5) Срещу имуществото на Държавното предприятие не може да се насочва принудително изпълнение.
(6) За Държавното предприятие не може да се открива производство по несъстоятелност.

Чл. 55в. (1) Финансирането на дейността на Държавното предприятие се извършва от:
1. таксите по § 6а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, свързани с дейностите по чл. 55б, ал. 1, т. 1;
2. държавния бюджет;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
5. безвъзмездно предоставени средства (дарения);
6. привлечени средства от финансови институции съгласно Закона за публичните финанси;
7. други източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на Държавното предприятие;
2. издръжка на Държавното предприятие;
3. инвестиционни разходи.

Чл. 55г. (1) Органи на управление на Държавното предприятие са:
1. министърът на вътрешните работи;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
(2) Държавното предприятие се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.

Чл. 55д. Министърът на вътрешните работи:
1. упражнява правата на собственост на държавата в Държавното предприятие и провежда политиката на държавата в областта на регистрация на пътни превозни средства;
2. одобрява програмите и плановете на Държавното предприятие за развитие и осъществяване на дейността;
3. контролира Държавното предприятие за изпълнението на програмите и плановете;
4. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на Държавното предприятие;
5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;
6. разрешава участието на Държавното предприятие в търговски и граждански дружества с изключение на такива, които осъществяват сходни дейности;
7. издава правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие;
8. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на Държавното предприятие в международни организации;
9. одобрява годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и годишния счетоводен баланс;
10. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Чл. 55е. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.
(2) Министърът на вътрешните работи назначава и освобождава членовете на управителния съвет и сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.
(3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителния съвет;
3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на Държавното предприятие.
(4) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1-4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.
(5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.
(6) Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(7) Правилата за работата и свикване на управителния съвет се одобряват от министъра на вътрешните работи по предложение на управителния съвет.
(8) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(9) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
(10) Министърът на вътрешните работи:
1. прекратява договора за управление с член на управителния съвет:
а) при възникване на обстоятелство по ал. 3, а с изпълнителния директор – и на обстоятелство по ал. 4;
б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;
в) който е подал писмено заявление за освобождаване;
г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
2. може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.
(11) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие и го предлага на министъра на вътрешните работи;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проекти на програми и планове за дейността на Държавното предприятие; програмите и плановете се представят на министъра на вътрешните работи за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на Държавното предприятие;
5. приема структурата и щата на Държавното предприятие и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
8. предлага на министъра на вътрешните работи решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие на Държавното предприятие в международни организации и ги предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
11. прави предложение до министъра на вътрешните работи за участие на Държавното предприятие в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и от други финансови източници и програми;
12. приема актове, свързани с дейностите, осъществявани от Държавното предприятие, когато това е предвидено в нормативен акт;
13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на Държавното предприятие, в съответствие с действащите нормативни актове или с възложени му от министъра на вътрешните работи.
(12) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(13) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 55ж. (1) Изпълнителният директор на Държавното предприятие:
1. представлява Държавното предприятие пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Държавното предприятие;
3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
5. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавното предприятие;
6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в Държавното предприятие;
7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на вътрешните работи;
8. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи ежемесечни отчети за дейността на Държавното предприятие;
9. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи годишен отчет за дейността на Държавното предприятие.
(2) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на Държавното предприятие, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 55з. (1) Държавното предприятие води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните организации.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на Държавното предприятие се консолидират по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси.
(3) Паричните средства на Държавното предприятие се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка.
(4) Средствата и операциите на Държавното предприятие се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

Чл. 55и. Годишният финансов отчет на Държавното предприятие се одитира от Сметната палата.”

§ 5. В чл. 85, ал. 2 се отменя.

§ 6. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 съюзът „и“ след думите „полицейски органи“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и органи на дирекция „Инспекторат“ на МВР“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 143, ал. 2, чл. 147, чл. 151, ал. 1 и 2 и чл. 191.”

§ 7. В чл. 143, ал. 4 след думата „характеристики“ се добавя „за длъжностите в МВР на служителите по чл. 142, ал. 1“.

§ 8. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
„(2) Редът за съставяне, водене и съхраняване на личните кадрови дела, както и условията и редът за ползването им се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.”

§ 9. В чл. 151, ал. 7 думите „Държавните служители“ се заменят със „Служителите по чл. 142, ал. 1“

§ 10. Създава се чл. 152а:
„Чл. 152а. (1) За установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители могат да се провеждат тестове в рамките на осъществявания административен контрол.
(2) Условията и редът за провеждане на тестовете по ал. 1 се определят с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(3) Служител, провеждащ тест по ал. 1, не носи административнонаказателна отговорност във връзка с тази си дейност.“

§ 11. В чл. 153, ал. 5, т. 3 се изменя така:
„3. при изпълнение на проекти, свързани с дейността на МВР и финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или други международни програми и договори, въз основа на сключен граждански договор;“

§ 12. В чл. 155, ал. 3 запетаята след цифрата „2“ се заменя със съюза „и“, а думите „и 5“ сe заличават.

§ 13. В чл. 156 ал. 4 се изменя така:
„(4) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.“

§ 14. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. (1) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(2) Назначаването по ал. 1 се извършва след сключване на писмено споразумение между служителя и органите по назначаване на двете администрации.“

§ 15. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на вътрешните работи може да възложи правомощията си по ал. 1 на главния секретар на МВР.”

§ 16. В чл. 159, ал. 1, т. 3 думите „чл. 158, т. 5 и 6“ се заменят с
„чл. 158, ал. 1, т. 5 и 6“.

§ 17. В чл. 163 се създават ал. 3 и 4: (предложение ДЧР)
„(3) При спечелване на конкурс по ал. 1 държавните служители се преназначават на по-висока по вид длъжност след успешно завършване на съответната професионална подготовка.
(4) При незавършване на съответната професионална подготовка по ал. 3 държавните служители в МВР не се преназначават на по-високата по вид длъжност, за която се спечелили конкурс по ал. 1.“.

§ 18. Създава се чл. 170а:
„Чл. 170а. (1) Държавните служители са длъжни да поддържат и повишават професионалната си подготовка.
(2) Държавните служители поддържат и повишават професионалната си подготовка, необходима за изпълнение на длъжността, чрез професионално обучение.
(3) Държавните служители ежегодно преминават проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка, като редът за провеждане на проверките се регламентира с наредбата по чл. 170, ал. 5.
(4) Установено несъответствие на нивото на професионалната подготовка с изискванията за заемане на длъжността при две последователни годишни проверки е основание за изготвяне на оценка за изпълнението на длъжността при условията и по реда на наредбата по чл. 164а, ал. 2.“.

§ 19. В чл. 174 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Разходите по ал. 1 не се възстановяват от държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и непосредствено след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба.
(6) В случаите по ал. 5 разходите по ал. 1 се възстановяват от службата за сигурност или за обществен ред, ведомството или институцията по ал. 5, в която е назначен държавният служител, пропорционално на времето на неизпълнение.“.

§ 20. В чл. 178, ал. 1, т. 1 и 2 се отменят.

§ 21. В чл. 179, ал. 2 думите „т. 2 и 5“ се заменят с „т. 5“.

§ 22. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 5, т. 2 думите „70 часа на тримесечен“ се заменят с „61 часа на четиримесечен“ и след думата „период“ се добавя „и с допълнителен отпуск за отработеното време над 61 часа“;
2. в ал. 7 думите „70 часа на тримесечен“ се заменят с „93 часа на четиримесечен“.

§ 23. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) По изключение се разрешава полагане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 само след изрично писмено съгласие на държавния служител за всеки конкретен случай и при спазване на чл. 187, ал. 8.
(2) Недаване на съгласие по ал. 1 не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.
(3) Редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 се регламентира с наредбата по чл. 187, ал. 9.
(4) Положеният извънреден труд по реда на ал. 1 се компенсира с възнаграждение за извънреден труд и се заплаща по реда на чл. 187, ал. 6.“.

§ 24. В чл. 189, ал. 1 се правят следните изменения:
1. в т. 1 числото „30“ се заменя с „20“;
2. в т. 2 се отменя;
3. в т. 3 думите „т. 1“ се заличават.

§ 25. В чл. 195, ал. 4 думите „сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат” се заменят с „едногодишният срок по ал. 1, съответно двегодишният срок по ал. 2 започва да тече”.

§ 26. В чл. 197 се създава ал. 3:
„(3) На държавен служител, който е извършил две едновременно установени нарушения на служебната дисциплина, наказващият орган, след като определи наказание за всяко, може да наложи:
1. по-тежкото от определените наказания, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени различни по вид дисциплинарни наказания;
2. едно общо наказание за максимален срок, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени еднакви по вид наказания.”.

§ 27. В чл. 204 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „органа по чл. 158“.
2. Точка 2 се отменя.

§ 28. В чл. 207, ал. 1, т. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „органа по чл. 158“.

§ 29. В чл. 211 думите „т. 1 и ал. 2” се заменят с „т. 1, ал. 2 и ал. 3”.

§ 30. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавен служител, на когото е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, се отстранява временно от длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158 и 159, докато съответната мярка бъде отменена или заменена с гаранция или подписка.“.
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато мярката за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ бъде отменена или заменена с гаранция или подписка, служителят се възстановява на заеманата длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158 и 159.”.

§ 31. В чл. 215 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 214, ал. 3 съответния орган по чл. 158 и 159 издава заповед за изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.”.

§ 32. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия и са работили повече от 10 години в МВР, се издават карти за медицинско обслужване.
(2) Карти за медицинско обслужване не се издават на служители, на които служебното или трудовото правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер.
(3) Видът на картите и редът за издаването им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.”

§ 33. В чл. 234, ал. 1 числото „20“ се заменя с числото „10“.

§ 34. В чл. 237, ал. 2 след думите „Наказателно-процесуалния кодекс” се добавя „и по чл. 214, ал. 3”.

§ 35. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „за прослужено време“ се заличават, запетаята след думата „условия“ се заличава, а думите „за изпълнение на специфични служебни дейности“ се заменят с „и“.

§ 36. Създава се чл. 249а:
„Чл. 249а. (1) Необходимите финансови средства за изплащане на допълнително възнаграждение за извънреден труд на служителите, съгласно чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗМВР и припадащите се осигурителни вноски се предвиждат ежегодно като разходи по централния бюджет със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Средствата по ал. 1 се одобряват по бюджета на МВР по реда на Закона за публичните финанси целево при необходимост и не се включват по бюджета на МВР за съответната година.“.

§ 37. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнение:
1. в § 1, т. 26а се отменя;
2. в § 2 от се създава т. 11:
„11. изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 38. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията.
(2) Трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията без срок за изпитване освен служителите, които са със срок за изпитване.
(4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с комисията.
(5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита при определяне на размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.
(6) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по проучване за надеждност на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, преминали в служебно или трудово правоотношение с Държавната комисия по сигурността на информацията, се довършват от компетентния проучващ орган, започнал процедурата по проучване.

§ 39. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи.
(2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи, ползвани от дирекция „Специална куриерска служба“, се предоставят на Държавната комисия по сигурността на информацията.
(3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1.
(4) Документите, изготвени и съхранявани в дирекция „Специална куриерска служба“, които не подлежат на предаване по реда на Закона за Националния архивен фонд, се предават в Държавната комисия по сигурността на информацията в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 40. (1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), с изключение на тази по § 43 се прекратяват, считано от датата на влизане в сила на закона.
(2) Прекратяването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.

§ 41. (1) Държавните служители по § 40, заемали към датата на влизане в сила на закона длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от АМВР и МИ, се назначават за държавни служители в МВР по Закона за държавния служител, считано от датата на влизане в сила на закона.
(2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжностите, които са заемали към датата на влизане в сила на закона, съответстващи на определените за заемане по Закона за държавния служител с щата на съответната структура.
(3) Служителите по ал. 1, които към датата на влизане в сила на закона са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжностите, които са заемали преди временното преназначаване, съответстващи на определените за заемане по Закона за държавния служител.
(3) Назначаването по ал. 1 се извършва без провеждане на конкурс по реда на Закона за държавния служител.
(4) При назначаването по ал. 1, служебното правоотношение възниква от датата на влизане в сила на закона, без да се изисква встъпване в длъжност и полагане на клетва съгласно Закона за държавния служител.
(5) Служителите по ал. 1 се назначават без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до назначаването срок за изпитване се зачита.
(6) Служителите по ал. 1 не подлежат на задължително обучение при постъпване на държавна служба за първи път по смисъла на Закона за държавния служител.
(7) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж при един и същ орган по назначаване по смисъла на Закона за държавния служител.

§ 42. (1) С държавните служители по § 40, заемали към влизане в сила на закона длъжности за държавни служители от АМВР и МИ, за държавни служители със средно образование или за държавни служители с висше образование и непритежаващи висше образование се сключват трудови договори за работа в Министерство на вътрешните работи, на длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения, определени в Класификатора по чл. 143, ал. 2 и щата на съответната структура.
(2) При сключването на трудовия договор с директора на МИ не се провежда конкурс съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(3) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по ЗМВР, се зачита за стаж при един и същ работодател по смисъла на Кодекса на труда.

§ 43. (1) Считано от датата на влизане в сила на закона се прекратяват служебните правоотношения на:
1. държавните служители, осъществяващи към датата на влизане в сила на закона дейности по проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
2. държавните служители в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на закона дейности, свързани с регистрация на пътни превозни средства, включително производство и монтаж на табели с регистрационни номера на превозни средства;
3. държавните служители, осъществяващи към влизане в сила на закона дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
(2) Прекратяването по ал. 1 се извършва и през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.

§ 44. (1) Считано от датата на влизане в сила на закона трудовите правоотношения на следните лица преминават към Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда:
1. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към датата на влизане в сила на закона дейности по проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение и ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на закона дейности, свързани с регистрация на пътни превозни средства, включително производство и монтаж на табели с регистрационни номера на превозни средства;
3. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към влизане в сила на закона дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
(2) Стажът, придобит по Закон за Министерството на вътрешните работи от служителите по ал. 1, преминали в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, се зачита за работа при един и същ работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с предприятието.

§ 45. (1) При желание от страна на служител по § 43 със същия се сключва трудов договор за работа в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, считано от датата на влизане в сила на закона.
(2) Стажът, придобит по Закон за Министерството на вътрешните работи от служител по ал. 1 се зачита за работа при един и същ работодател.

§ 46. При назначаването на служителите по § 41 се определя възнаграждение не по-ниско от определеното към датата на влизане в сила на закона възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1.

§ 47. (1) На служителите по § 40 се изплащат обезщетения по чл. 234, ал. 1, 5 и 8, определени при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи към датата на влизане в сила на закона.
(2) Обезщетенията по ал. 1, с изключение на това по чл. 234, ал. 8, се изплащат в тригодишен срок от влизането в сила на закона, по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
(3) Обезщетенията по чл. 234, ал. 8 се изплащат в тримесечен срок от датата на влизане в сила на закона.
(4) При смърт на служител по § 40 обезщетенията по ал. 1 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите на служителя.

§ 48. На служителите по § 43 се изплащат обезщетения по чл. 234, ал. 1, 5 и 8, определени при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи към датата на влизане в сила на закона.

§ 49. (1) Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност от служителите по § 40 и § 41 се прекратяват.
(2) Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства по отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на служебни правоотношения се довършват по досегашния ред.

§ 50. Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства пред административен орган по издаване или отмяна на индивидуални административни актове по Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на служителите по § 40 и § 43 се прекратяват, с изключение на такива относно свързани с подпомагане при тежко материално положение или определяне и изплащане на обезщетение за телесна повреда, претърпяна при или по повод изпълнение на служебни задължения, които се довършват по досегашния ред.

§ 51. До извършването на оценяване по чл. 76 от ЗДСл за служителите по § 41 за годишна оценка на изпълнението на длъжността при преназначаване в по-висока длъжност, се зачита оценяването, извършено по реда и при условията на наредбата по чл. 178, ал. 2.

§ 52. Обявените и неприключили до влизането в сила на закона конкурси за преминаване на държавна служба по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи се прекратяват.

§ 53. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР, чиито служебни правоотношения се прекратени по реда на § 43 и са сключили трудов договор за работа в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение по чл. 174.

§ 54. (1) Разпоредбата на чл. 234, ал. 1 в редакцията след влизане в сила на закона се прилага по отношение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1, които към влизане в сила на закона имат 9 и по-малко прослужени години по смисъла на чл. 235 или чието служебно правоотношение е възникнало след влизане в сила на закона.
(2) Разпоредбата на чл. 234, ал. 1 в досегашната й редакция се прилага по отношение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 чието служебно правоотношение не е прекратено към влизане в сила на закона или имат повече от 9 прослужени години по смисъла на чл. 235.

§ 55. (1) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона приема необходимите изменения в съответните нормативни актове.
(2) Министър на вътрешните работи в тримесечен срок от влизането в сила на закона приема необходимите изменения в съответните нормативни актове.
(3) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.

§ 56. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от
2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г.,
бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от
2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 след думите „се издават от” се добавя „държавата чрез”, а думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“;
2. В чл. 69
а) в ал. 1 думата „Ведомствата“ се заменя с „Органите“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Данни от информационните фондове могат да се предоставят на изпълнител по договор, включващ дейностите по персонализиране на български лични документи.”;

§ 57. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се създава т. 18:
„18. осъществява приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация;“.
2. В чл. 10 се създава ал. 3 и 4:
„(3) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до документите и/или материалите само когато това е абсолютно необходимо.
(4) Организацията на работа по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията.“
3. В глава втора, раздел І се създават чл. 10а-10г

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 59

 1. #1
  ALF 21 яну 2016, 08:29
   
  25
   
  0

  Сега очакваме да излезе дядо Йоцо да каже: спокойно, в армията двайсетте заплати остават.

 2. #2
  ООН 21 яну 2016, 10:51
   
  8
   
  41

  Ей голямо реване ще пада сега за тези 10 заплати.

 3. #3
  до ООН 21 яну 2016, 11:01
   
  35
   
  0

  А за отпуските намалени от 40 (с допълнителните 10 дни) на 20, голям смях ли трябва да падне?

 4. #4
  военен 21 яну 2016, 12:44
   
  42
   
  0

  хайде полицай тръгвайте ние идваме

 5. #5
  Полуумрял 21 яну 2016, 15:12
   
  23
   
  1

  Ами, реформата в МВР е факт - да се готвят от БА! Честито на печелившите, за другите другият тираж и не губете кураж! Амин!

 6. #6
  Сравнение 21 яну 2016, 17:57
   
  5
   
  0

  В момента
  Чл.234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, нонеповечеот20
  Ново
  § 33. В чл. 234, ал. 1 числото „20“ се заменя с числото „10“.
  -------------------------------------------------------------------------------
  В момента
  Чл.239. (1) Обезщетенията по този закон се изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл.238,което включва:
  1.основното месечно възнаграждение;
  2. допълнителни възнаграждения за прослужено време, за работа при специфични условия, за изпълнение на специфични служебни дейности, за научна степен.
  Ново
  § 35. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „за прослужено време“ се заличават, запетаята след думата „условия“ се заличава, а думите „за изпълнение на специфични служебни дейности“ се заменят с „и“.
  Чл.239. (1) Обезщетенията по този закон се изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл.238,което включва:
  1.основното месечно възнаграждение;
  2. допълнителни възнаграждения за работа при специфични условия и за научна степен.

 7. #7
  дядо Йоцо 21 яну 2016, 18:53
   
  14
   
  17

  до 1
  Спокойно, в армията двайсетте заплати остават.
  Спете спокойно, деца, и стига сте плакали...

 8. #8
  дядо Йоцо 21 яну 2016, 19:09
   
  5
   
  5

  На сайта е МО-то е публикуван проект на постановление, от който е видно, че се предвижда вдигане на заплатите на цивилните с около 20-тина лева, ако не бъркам нещо. Нека някой по запознат да го види и коментира.
  Айде, дето се вика, днес цивилните, утре военните...
  http://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20160121_PMS184.pdf

 9. #9
  ALF 21 яну 2016, 20:48
   
  14
   
  0

  Дядо Йоцо, прав си !!!!!!
  Двайсетте заплати остават, но "остават" във въздуха, т.е. ОЛЕКВАТ и няма да са вече ДВАЙСЕТ като парично съдържание, но на теб какво ти пука. Ти си впечатлен, че щели да вдигат с 20-тина лева парите на цивилните (униформените ги оправи с компетентни съвети).
  Хайде сега си сложи очилата и прочети внимателно това:
  § 35. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „за прослужено време“ се заличават.
  За останалите подводни камъни в проекта няма да ти отварям очите, защото няма смисъл-ти си кон с капаци.

 10. #10
  правилната полиция 21 яну 2016, 20:57
   
  8
   
  4

  Полицията! Покажете, че можете да отстоявате правата си! Иначе, не сте никаква полиция.

 11. #11
  мвр 21 яну 2016, 22:41
   
  14
   
  0

  Колеги все си мисля че и вас ще подстрижат тихомълком,дано да не съм прав,но превантивно не е зле да подкрепите нашите протести че знае ли човек....

 12. #12
  Троян 21 яну 2016, 22:58
   
  0
   
  3

  Никой нищо не е премахвал от синдикатите под страх.Пълни глупости.Проекта си стои във форумите и сайтовете и се очаква оповестяването на проекта по официален път със или без промени във вида който вече излезе в пространството за да се пристъпи към обсъждане или протести.

 13. #13
  пенчо 21 яну 2016, 22:59
   
  16
   
  7

  Ние полицаите сме показали ,че можем да отстояваме правата си.Вече няколко пъти спасяваме и вас.А вие какво правите?Най-страхливата армия сте.Мишоци.

 14. #14
  До пенчо 21 яну 2016, 23:35
   
  15
   
  1

  Пеца неразбираш ли че искат да ни скарат МО и МВР и те да излезат чисти??? Стига сте мислили че на нас не ни пука за вас. И бъди сигурен че на последните протести имаше е доста военни. Все пак каквото дойде при нас или при вас идва и при другите. В такъв момент трябва да сме единни а не да се караме. Те точно това искат, да не позволяваме.

 15. #15
  Строевак 22 яну 2016, 00:21
   
  3
   
  1

  Аз ли нещо не мога да прочета, аз ли нещо не мога да разбера..... Аде някой вещ да обесни с две думи какво се предлага в закона за МВР .
  Какво ще се промени за униформените служители. Повтарям- за униформените служители.
  PS Защо тормозите дядови йоци, той ли вие изкупителна жертва, за случващото се със ц.сл.в МВР

 16. #16
  До дядо Йоцо 22 яну 2016, 07:50
   
  7
   
  0

  Заплатите на цивилните служители се вдигат с до 20 лв. за да достигнат МИНИМАЛНАТА работна заплата за страната, влязла в сила от 01.01.2016 г.

 17. #17
  хипнотик 22 яну 2016, 08:03
   
  10
   
  1

  правителството отново изляга полиция армия ,докога ,ще търпим тази измет Бойко да ги смажем педерасите долни

 18. #18
  до Строевак 22 яну 2016, 11:47
   
  8
   
  1

  Започвам с уточнението, че това което обсъждаме е проект за изменение на закона за МВР, но е на 100% сигурно, че тези промени ще залегнат и в ЗОВС. По-надолу ще правя паралел за промените, които ще засегнат военнослужещите.
  Та основните неща, които се набиват на очи са следните:
  1. Намалят се прословутите 20 заплати. Досега при освобождаване от военна служба се изплащаха сумите за 20 брутни заплати в които влизаха сумата за звание, за процент прослужено време и сумата за държавна служба. Сега ще отпадне сумата за процент прослужено време и по всяка вероятност и сумата за държавна служба.
  За военнослужещите със служба под 10 години към датата на влизане на промените в сила нещата са още по-батални. Там всичко това ще се умножава не по 20, а по 10 без значение при освобождаването им дали са служили 15, 20 или 25 години.
  Под въпрос е дали няма да отрежат и изплащането на текущия лимит за годината и допълнителния лимит за прослужени 10 и повече години.
  2. Орязване на отпуските. От 30+10 стават кръгло на 20. Оставям настрана, че мнозина от вас служат по баири и паланки и за да свършат някаква работа по институциите са принудени да си докладват ден-два платен отпуск, но това също рефлектира и финансово при освобождаване от военна служба. Ще дам за пример любимия ни дядо Йоцо. В края на годината вместо да му платят 40 дни годишен отпуск за 2016 г. + неизползваната отпуска от 2009 г. и преди 2009 г., която предполагам си я пази, ще му заплатя от 2016 г. само 20 дни. Тези пари естествено като сума не са фатални, но промените ще са дразнещи за хората разчитащи на повече дни отпуск. Като вариант ще се наложи да разчитат на повечко наряди и компенсации, но и там е въпрос на време какви промени ще се наложат в ЗОВС и дали няма да забравим за 24 часовите дежурства.
  В проекта на Бъчварова прави впечатление и промените за извънредния труд. Рефлективно в нашите условия имайте друга нагласа вече при участие в учения, паради и чествания на официални празници, а на командирите ще им бъдат отвързани ръцете да оставят личния състав допълнително след края на служебното време без бюрократичните пречки, които съществуваха досега.
  Към колегите от МВР които четат нашия форум ще отбележа, че са прави относно забележките, че не участаме активно в протестите. Но не мисля, че вече и протестите ще решат нещо, защото явно на Борисов му е по-изгодно да падне от власт (имайки предвид коалиционните партньори с които се е обвързал и му тежат като воденичен камък) и наесен да се произведат избори 2 в 1 (и за президент и за парламент), а какво по-добро в този случай от провокиране на полицейски и граждански протести, които да послужат като повод за оставка (естествено няма да спрат приемането на промените в сектор сигурност, защото обещанията пред USA трябва да се изпълняват за разлика от тези дадени на българските гласоподаватели).

 19. #19
  хипнотик 22 яну 2016, 12:35
   
  8
   
  0

  Някои гледали парламентарния контрол по канал 1 в петък виждатели ,колко депутати са в залата ,тези педали не заслужават тези 2,000-3,000 лева не словите министрства да бъдат орязани а тез дето им се плаща са в планарнатна зала а те не са там

 20. #20
  Чепа 22 яну 2016, 13:58
   
  3
   
  4

  Каква армия? Оно само смешници останаха... На там отива и полицията.

 21. #21
  Мечо Пух 22 яну 2016, 14:38
   
  7
   
  19

  Не виждам какво е недоволството на шапкарите като вас.

  1. Пенсионирате се на по 40 години с по 20 заплати. После работите охрана по банки и вземате заплати и пенсии. Аз ако остана без работа на 50 години, кой ще ме наеме? И с какво ще се издържам до 67 ако ги доживея до пенсия?
  Искате ли да се сменим с някой от вас като сте недоволни?

  2. На 8 място сме в свете по брой на полицаи на население, а насреща не получаваме нищо. Открадната ми кола още я няма.

  3. Работата ви е крайно лека, като забавление, никой не може да ви търси отговорност и нощните смени ги карате по дискотеки и заведения или в патрулките. Сравни нощната смяна на миньор и лекар в спешно отделение.

  4. Работата ви не е опасна. Тук не е САЩ или Мексико където има мексикански и негъркси банди да ви застрелват. На ден има сигурно по 3-ма полицаи убити в САЩ. Кога последно тук е убит полицай от престъпник? Случаят с така нареченият командос Емил Шарков не го броя, най вероятно е било там "friendly fire" За тези от вас които не са грамотни и не знаят английски, най-вероятно го е убил по погрешка някой от колегите му.

  Та какво сте недоволни още? Хиляди предприятия се затвориха последните 25-26 години и много хора останаха без работа, а вие като галеници на съдбата вземате пара на наш гръб за несвършена работа.

  За да има реформа истинска трябда ва уволнят/съкратят 2/3 от вас. Нов бардак със стари к*рви не се прави. Не може да се реформирате едни и същи хора. Трябват нови хора в системата и контрол върху рабтотата ви.

 22. #22
  до Мечо Пух 22 яну 2016, 15:14
   
  3
   
  3

  Четейки измислените ти доводи, упреците ти са по-скоро към колегите от полицията, но все пак ще ти отгговоря като военнослужещ.
  Няма нужда да се "сменяме", защото свободни места за войници има, а в скоро време ще се проведе конкурс в 61-ва бригада. Заповядай!

 23. #23
  Teraflop 22 яну 2016, 15:28
   
  1
   
  0

  Хипнотик,въпросителната частичка "ЛИ" се пише отделно от думичките.Правописът ти е ужасен! Иначе 18- тият е прав,съгласен съм с него.

 24. #24
  До №22 22 яну 2016, 15:35
   
  2
   
  1

  За военните лоша дума не съм казал, въпреки че и от вас дефакто готов продукт няма, но е хубаво и необходимо да ви има. Твърдо против съм за закриването на казармата можеше да е 3 или 6 месеца. Против бях и с нараязването на ракетите и дефакто че сме без изтребители в момента почти.

  Поне нагласата към вас от народа не е като към полицаите, които и наглеят и не помагат а в повечето случаи пречат. Полицаите са и част от мафията. Екскортират крадените коли имат списъци кои автомобили да спират и тн. Да не говорим, че злоупотребяват с положение, това важи и за военните ако ви спре КАТ например, показвате си книжката (колега и готово) а ние балъците плащаме.
  И аз искам от тези благинки. :-) 20 заплати не ме блазнят на пенсиониране. Доволен бих бил да вземам пари за невършене на нищо (визирам полицаите). Военните са като застраховка (трябва да си плащаш за да си донякъде спокоен)

  Самият аз съм служил в армията. С удоволствие бих дошъл над 40г. приемате ли и на 50 ще мога ли да се пенсионирам например (може и без 10-20 заплати) ? 8-10 набирания мога да правя още :-) 15 кофички и 5 км ще ги избягам. Коремно мога 1 със сигурност хехе (може би по добре съм от 60% от съвременните хора на 26г например). Вдигам 8 пъти на лежанка 110% от теглото си. 100 метра не съм засичал за колко ги бягам.

  Та къде наемате и какви са условията? Ще си имам ли АК-74 или драгунов, да си карам в джипката за кеф и да се правя на тексаският рейнджър ако някой ми "скочи"

 25. #25
  до 24 22 яну 2016, 17:24
   
  0
   
  1

  Това е форум за армията. Ако искаш да отправиш някакви претенции към полицаите влез в техния форум: police.ba4ka.com

 26. #26
  Петко Конов 22 яну 2016, 19:02
   
  3
   
  3

  Стига сте плакали. Полицаите нищо не работят и само хленчат.Нито една кражба не се разкрива и вижте какво става в Северозапада....нищо и половина. Какво да кажат хората с 400 лева заплата.Който не му харесва да напуска.!!!!

 27. #27
  до #21 Мечо Пух 22 яну 2016, 19:07
   
  3
   
  1

  1. Пенсионирате се на по 40 години...!!!!!!!
  ............................................................................
  Я сметни! Почваш в МВР или МО на 20 години! По сега действащите закони за тези министерства се иска стаж МИНИМУМ 27 години. Я сметни! На колко години минимум ще се пенсионираш?....................
  Мисли, а не пиши глупости!

 28. #28
  до Петко Конов 22 яну 2016, 19:20
   
  2
   
  1

  Естествено, че на който не му харесва ще напусне и сега също напускат колеги. А ти като не си нито военен, нито полицай, защо си влязъл в този форум да ревеш на чужд гроб?

 29. #29
  Бяла лястовичка 22 яну 2016, 20:55
   
  0
   
  0

  За България ли питате?...

 30. #30
  WIFE 22 яну 2016, 22:57
   
  1
   
  2

  Гледам на дядо Йоцо рейтинга му стремглаво пада, а той завлията никакъв го няма.
  Да не пише рапорт за уволнение с приложение CV до Кардашевска за постъпване на работа като съветник на Ненчев.

 31. #31
  Popai 23 яну 2016, 10:47
   
  0
   
  0

  Колеги , я вижте това пък после критикувайте -http://www.bnews.bg/article-146877

 32. #32
  Голям 23 яну 2016, 12:24
   
  1
   
  3

  Голямо реване, а това , че вземате и пенсия и заплата не ви ли идва в повече !

 33. #33
  до Popai 23 яну 2016, 12:26
   
  1
   
  0

  После как да не пребиеш някой афганистанец, като го срещнеш в гората.
  А ако видиш каква мизерия има и по бойните формирования за разлика от посерковците в МО1 и МО 2.

 34. #34
  До Мечо 23 яну 2016, 12:34
   
  1
   
  5

  Мечо е много прав , но Вие сте свикнали всичко да Ви дават на тепсия, като не Ви отърва напускайте , да видите навън какъв х... е !
  После ще сте съгласни и да Ви го нач.....срещу ново назначение.

 35. #35
  до Голям 23 яну 2016, 12:37
   
  6
   
  0

  Не разбрах от твоята пенсия или от твоята заплата вземат?
  Най-мразя такива лекета като теб като се заобаждат. Когато другите са се гърчили в дъжд, кал и сняг, такива разбирачи като теб са дремали на топло пред телевизора, но сега са големи борци за социални правдини.

 36. #36
  до №34 23 яну 2016, 12:43
   
  1
   
  0

  Научи се да пишеш грамотно СМЕШНИКО, а после давай акъл!

 37. #37
  до 35 23 яну 2016, 12:59
   
  1
   
  2

  Голям смях "Когато другите са се гърчили в дъжд, кал и сняг".
  Кога ли е било това, може би в друг свят или в друга държава.
  А може би някой, но не и ти Хлебарко.

 38. #38
  до №37 23 яну 2016, 14:09
   
  1
   
  0

  Тъпак, стига си спамил темата. Ходи да пишеш в блога за гейове на Радан Кънев.

 39. #39
  военен 23 яну 2016, 18:53
   
  3
   
  0

  ЮРУШ НА РАПОРТИТЕ,НА КОЙТО "РЪЦЕТЕ НЕ МУ СА В ДУПЕТО" ВСЕ ЩЕ СИ НАМЕРИ РАБОТА.ТОВА НЯМАМЕ ПРАВО,ОНОВА НЯМАТЕ ПРАВО НА ВТОРА РАБОТА НЯМАМЕ ПРАВО ФИРМА НЯМАШ ПРАВО ДА ИМАШ И ТАКА НАТАТЪК И ТАКА НАТАТЪК..............ЩО НЕ ВИ ....................

 40. #40
  дядо Йоцо 23 яну 2016, 20:10
   
  1
   
  1

  до 30 и други, които ме споменават
  Аз много пъти съм си казвал мнението и пак ще го повторя:
  В обозримо бъдеще (поне до края на тази година) 20 те заплати ще останат за военнослужещите...
  За догодина ще ви кажа мнението си към октомври...

 41. #41
  Кардашевска 23 яну 2016, 20:36
   
  0
   
  0

  Да, дядо Йоцо ще каже мнението си "за догодина" в края на октомври 2017 по-догодина.

 42. #42
  дядо Йоцо 23 яну 2016, 20:42
   
  1
   
  0

  до 41
  Кардашевска, за теб отсега мога да кажа, че догодина няма да те има в МО-то. На който му е мъчно за теб или ще му е необходима някаква помощ, ще те търси в театъра...

 43. #43
  Кардашевска 23 яну 2016, 20:53
   
  0
   
  1

  И да ме няма догодина в МО-то, все ми е тая на оная работа. А за тебе мога да кажа, че в края на годината ще си АУТ от системата с по-малко пари и по-лошо здраве, отколкото ако си беше тръгнал в края на 2015 г. въпреки претенциите ти да се изживяваш като библейски пророк.

 44. #44
  дядо Йоцо 23 яну 2016, 21:01
   
  2
   
  0

  до 43
  Ее, не е хубаво така да ме кълнеш, като дърта циганка, особено за здравето...
  А че тази година ще съм вече с мека шапка, това го знам от много време и съм го споделял и тук.
  Естествен отход на кадри, както се казва...
  Наесен с песен...и с 20 заплати...

 45. #45
  Кардашевска 23 яну 2016, 21:10
   
  0
   
  3

  Ходи си лягай, че ставаш банален.

 46. #46
  APY 23 яну 2016, 21:24
   
  0
   
  2

  Дядо Йоцо в последните дни не видяхме нито една логически издържана от тебе теза, а само малоумно-старчески мантри "давйсетте заплати остават-ОСТАВАТ", при положение, че има достатъчно факти, че 20-те заплати вече не са, ама никак няма шанс да са 20.
  Как ще коментираш проекта на Бъчварова и само не ми обяснявай, че това касае само МВР.

 47. #47
  и пак 23 яну 2016, 22:00
   
  0
   
  1

  ....и не е въпроса в 20-те заплати, а в цялата малоумщина в която сме затънали и търпим. Показателен е форума и конкретно тази тема, която всеки чете и си трае без да споделя мнение (колко посещения, а мненията повечето от злобари нереализирани нито в армията, нито в цивилния живот).
  Ами Тиквата е прав-не заслужавате не само привилегиите си (пардон-компенсациите), ами и заплатите си.

 48. #48
  дядо Йоцо 24 яну 2016, 07:38
   
  3
   
  0

  до 46
  Логика има, но ти си тука да създаваш паника, а не да търсиш логиката...
  А накратко логиката е в тънката разлика между държавни служители и военнослужещи...

 49. #49
  APY 24 яну 2016, 08:10
   
  3
   
  3

  логиката е в тънката разлика между държавни служители и военнослужещи.
  Айде бе. Пък мен да ти кажа въобще не ме интересуват държавните служители. Нито държавните служители ги интересува, че на военнослужещите отпуската ще стане от 40 на 20, а обезщетенията им при напускане ще олекната с процента за прослужено време.
  И не става въпрос за паника. Корабът потъва бавно и има вода за всички.

 50. #50
  дядо Йоцо 24 яну 2016, 12:05
   
  1
   
  0

  до 49
  Ние за това сме на този хал, защото никой не се интерисува от другите...
  И затова ни мачкат поотделно...
  Не разбрахте, че сектор "Сигурност" е едно цяло...

 51. #51
  APY 24 яну 2016, 14:43
   
  3
   
  1

  Аз това дядо Йоцо отдавна го бая, но ти ме упрекваш, че вкарвам паника. Затова и обръщаме внимание на проектозакона за МВР, защото това е опасно и за армията. И не толкова във финанасовите и социалните измерения, колкото в по-далечната цел на тези реформи-сектор сигурност да стане непривлекателен за кадърни и умни хора, а да се напълни със зомбита лесни за манипулация.
  Сега ми е много интересно да видя резултатите от конкурсите за военнослужещи във ВМС и СВ. Ще има ли кандидати, с какъв образователен ценз ще са, от какви етнически прослойки и т.н.
  А ти вместо да се виеш и сучеш по въпроса за реформата можеше да излезеш и да го кажеш ясно на младите които остават да служат:
  "...Да момчета, има опасност да отнемат социалните ви придобивки и да работите в по-лоши условия в които работех аз. Но за мен мандалото е хлопнало и ще играя "ва банк". Пенсионирах се с оставане на служба, въпреки опасността да изляза наесен от ВВС (поради пределна възраст) с по-малко от 20 заплати, но рискът си е изцяло на моя гръб. Вие нямате избор-за съжаление, ако искате да останете в армията, ще е по нови и по-лоши условия".

 52. #52
  дядо Йоцо 24 яну 2016, 15:47
   
  2
   
  2

  до 51
  Хубаво е, че започна да пишем по-възпитано и умно...
  Обръщението към младите е малко излишно според мен, защото те много по-добре от нас старите се ориентират в тази икономическа обстановка. Когато си намерят по-добра работа, веднага напускат армията и не поглеждат назад. Сега казваме, че младите не стават за нищо, че ние старите сме по-опитни, но това в голяма степен е така, защото кадърните млади отдавна ги няма в армията, а са останали тези с по-ниски възможности...Никой способен млад човек няма да дойде в армията при това ниско заплащане и постоянна несигурност...
  За резултатите от конкурсите отсега мога да ти кажа, нисък образователен ценз, много девойки и доста тъмна боя...Това ще е новото попълнение...
  А за 20-те заплати, както казах бъди спокоен, до Нова година ще ги има...После ще видим...

 53. #53
  APY 24 яну 2016, 16:28
   
  2
   
  0

  Ще ти опонирам за две неща:
  1. "....защото кадърните млади отдавна ги няма в армията, а са останали тези с по-ниски възможности."
  Все още ги има-за радост, но не за дълго-за съжаление.
  2. ...А за 20-те заплати, както казах бъди спокоен, до Нова година ще ги има..
  За това ти твърдение ще ти напомня в близките месеци, колко си грешал, като уточняваме, че става въпрос не за нещо си умножено х20, а за сума в парично измерение към този момент, съпоставена с друга сума след няколко месеца.

 54. #54
  дядо Йоцо 24 яну 2016, 17:40
   
  1
   
  0

  до 53
  ОК, ще поживеем, ще видим...

 55. #55
  Шизо 27 яну 2016, 14:09
   
  0
   
  0

  А бе Шизо още ли служи?

 56. #56
  хипнотик 28 яну 2016, 18:35
   
  0
   
  0

  Ето за това иде реч политиците преибаха полицията с реформата ,както и армията ,и те родната полиция пак застава да пази депутатите от народната любов.За това да не се сърдят на никого те сами са си виновни,Утре може и метли да хванат и да чистят перд полицията да си купуват бензин за патрулките .Даже ,като се замисля и тези пари са и много.Дошло е време да плщаш за да работиш ето това е България благодарение на Бойко

 57. #57
  хипнотик 28 яну 2016, 18:58
   
  0
   
  0

  Ето за това иде реч политиците преибаха полицията с реформата ,както и армията ,и те родната полиция пак застава да пази депутатите от народната любов.За това да не се сърдят на никого те сами са си виновни,Утре може и метли да хванат и да чистят перд полицията да си купуват бензин за патрулките .Даже ,като се замисля и тези пари са и много.Дошло е време да плщаш за да работиш ето това е България благодарение на Бойко

 58. #58
  ипм 28 яну 2016, 22:24
   
  0
   
  0

  КОЛЕГИ..... СЛЕД ПЪРВИТЕ ПРОТЕСТИ СИ ПОДАДОХ ЗАЯВЛЕНИЕТО.СЕГА МИ Е МНОГО ПО СПОКОЙНО

 59. #59
  баба даца 29 яну 2016, 14:59
   
  1
   
  0

  А Шизо още ли служи?

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка