ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ 1)

Pan.bg 05 фев 2020 | 10:47 views (1928) commentaries(0)
img Проект

ЗАКОН ЗА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ген.Стоимен Стоименов
част 1

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон определя обществените отношения, свързани със статуса и приноса на военнослужещите след освобождаването им от въоръжените сили и от служба в органите на МВР и в специалните служби за националната сигурност на Република България.
Чл. 2. Запасното войнство е неразделна част от военното съсловие, включващо в състава си освободените от военна служба във въоръжените сили и от служба в органите на МВР и специалните служби, зачислени на военнен отчет или упражнявали като професия службата си в Сектора сигурност и отбрана.
Чл.3. (1) Запасното войнство сe се състои от български граждани- офицери, подофицери, сержанти и войници (матроси), ангажирани с въоръжената защита на отечеството и подготовката на населението за отбрана и за действие при кризи от военен и невоенен характер.
(2) В мирно време, запасното войнство се подготвя за участие в изпълнение на мисиите, функциите и задачите възлагани на резерва и на мобилизационния ресурс на въоръжените сили на Р. България.
(3) При положение на война, военно положение, или друго извънредно положение, запасното войнство от мобилизационния резерв постъпва на военновременна служба във въоръжените сили от момента на получаване на повиквателна заповед.
Чл.4. Държавата създава условия, развива и използва потенциала и експертизата на запасното войнство по въпросите на отбраната и сигурността на страната.
Чл.5. (1) Защитата на честта и достойнство на запасното войнство е задължение на държавните власти и институции.
(2) Държавата полага специални грижи и внимание за ветераните от войните и за военноинвалидите и военнопострадалите при изпълнение на войнският си дълг.Глава втора
Запасно войнство и неговите граждански организации

Раздел първи
Запасно войнство

Чл.6. В категорията запасното войнство се включват:
1. бивши военнослужещи от състава на Българската армия, структурите на Министерството на отбраната и производните на тях през годините и от министерствата и ведомствата, поддържали войски в състава на въоръжените сили.
2. бивши служители от системата на Министерството на вътрешните работи и специалните служби, имащи или придобили военно звание с преминаването им в запаса и резерва.
3. бивши служители от Гражданска защита, имащи и придобили военно звание с преминаването им в резерва и запаса.
4. преминали курсове за доброволна и специална военна подготовка и зачислени в състава на резерва или запаса.
Чл.
7. Не принадлежат и не са част от запасното войнство:
1. служители на МВР и на специалните служби които не се водят на военен отчет и не притежават военно звание в съответствие със ЗОВСРБ.
2. опетнилите честта на пагона, съдени и осъждани за престъпления от общ характер, шпионаж и във вредителство на националната сигурност.
3. притежаващи военни звания присъждани от институции и обществени организации на други държави.Тези звания не са присвоени по реда на българското законодателство и не могат със съответните военни униформи да се използуват в Р. България.
Чл. 8.(1) Военнослужещи освободени от въоръжените сили и служители с прекратени служебни или трудови правоотношения от структурите по чл. 50 от ЗОВСРБ и от органите по сигурността ненавършили пределна възраст за водене на военен отчет придобиват статут на запасни или резервисти от въоръжените сили и в 14 дневен срок се завеждат на военен отчет с военното звание което притежават.
(2). Завеждането на военен отчет им дава възможност да се ползват с правата и задълженията по този закон, ако в други закони не е предвидено нещо друго.
Чл. 9. Със статус на ветерани (старейшини) от въоръжените сили са запасните от кариерата, навършили съгласно ЗРВСРБ, пределната възраст за служба в запаса и резерва :
1. пенсионирани кадрови военнослужещи от Българската армия и производните на нея през годините и в структурите на Министерството на отбраната прослужили в редовете на въоръжените сили необходимия стаж за пенсиониране.
2. пенсионирани кадрови военнослужещи от редовете на видовете войски на министерствата и ведомствата по смисъла на чл.50, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, отделяли и поддържали войски във въоръжените сили, прослужили пълния срок на службата във войските.
Чл.10. Качеството на ветеран (старейшина) от въоръжените сили на Република България се удостоверява с военно-отчетната книжка, издадена от Централното военно окръжие и военните окръжия по места.


Раздел втори
Граждански организации на запасното войвство

Чл.11. (1) Запасното войнство може да се сдружава в организации по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Организациите могат да бъдат сдружения работещи в частна или обществена полза или фондации.
(3) Организациите на запасното войнство функционират в съответствие с Конституцията и законите на страната и не могат да си поставят политически цели, присъщи на политическите партии.
(4) Организациите на запасното войнство са институционализирани недържавни, непартиини и несиндикални организации с идеална цел.
(5) Сдруженията са неразделна част от общността на неправителствения сектор.
Чл.12 (1) Запасното войнство се обединява преимуществено във военно-патриотични и родолюбиви граждански организации с предмет на дейност въпросите на националната сигурност.
(2). Военно-патриотичните съюзи са неправителствени организации, чиито цели, задачи и способи за тяхното изпълнение са свързани с отбраната и подготовката на населението и въоръжените сили за защита на суверинитета, независимостта и териториалната цялост на страната.
(3) Родолюбивите организации работят за възпитание на своите членове, на подрастващото поколение и населението в дух на любов към род, Родина и Отечество, към запазване на националната памет, език и ценности, продължаване на българските национални традиции, за единение на българската нация и преодоляване на конфронтацията и противопоставянето на българското общество.
Чл.13. Военно-патриотичните и родолюбиви организации работещи в обществена полза:
1. работят в интерес на своите членове, изразяват и задоволяват тяхните спецефични потребности и интереси.
2. провеждат общественополезна дейност в интерес на държавата, гражданското обществото и българските граждани.
Чл. 14. Организациите на запасното войнство, освен общите за граждански организации задачи, изпълняват и спецефични такива:
1. поддържат постоянна връзка и сътрудничество с военните формирования, структурите на Министерството на вътрешните работи и специалните служби и местната администрация с оглед за здравяване на връзките с народа и подкрепа на общите усилия в сигурността и отбраната.
2.участват в изпълнение на стратегиите и програмите по военно-патриотичното възпитание и военнотехническата подготовка на населението и подрастващите на основата на акт на Министерския съвет или на министъра на отбраната.
3. поддържат и развиват военноисторическото наследство и провеждат мероприятия за опазване на честта, достойнството и бойната слава на Българската армия, видовете войски на министерствата и ведомствата и органите по сигурността.
4. работят за единение на запасното войнство и за повишаване ролята и отговорността на военно-патриотичните и родолюбиви организации в обществото и държавата.

Раздел трети
Национално представителство

Чл. 15 (1) Военно- патриотичните и родолюбиви организации могат по тяхно искане, да бъдат признати за национално представителни. Редът, условията и критериите за признаването на организациите на запасното войнство за национално представителни се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната или на министъра на вътрешните работи, съответно за организациите от сектора за отбраната и от сигурността.
(2) Организациите, кандидати за национално представителство по този закон трябва да отговарят на следните критерии:
1. да отговарят на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да са с дейност в обществена полза.
2. да провеждат военно-патриотична и военно-родолюбива дейност в съответствие с чл.12 и чл. 44 от Конституцията на Република България и със Закона за юридическите лица с нестопанска цел
3. да включват в редовете си преимуществено запасни и резервисти по смисъла на чл.6 от настоящия закон.
4. да са организационно представени в не по-малко от две трети от областите и общините на Република България.
5. да включват в състава си лица с българско гражданство и с военно звание съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
6. да имат достатъчен състав за осигуряване на функционирането на структурите от регионален и местен характер.
Чл 16. Национално представителните организации на запасното войнство съгласуват с ресорните ръководители на ведомства оторизирането на свои представители-служители съответно на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и на другите министерства и ведомства да организират взаимодействието и координацията на съвместната работа и сътрудничество.

Раздел четвърти
Историческа приемственост на организациите на запасното войнство

Чл. 17. (1) Заповед № 4096/01. 12. 1944 г. на министъра на вътрешните работи, Постановление на Министерския съвет №10/ 20.07.1948 г. и Протокол №7 обявяващи организации на запасното войнство за фашизирани и забранени се обявяват за невалидни и се отменят. (Общия съюз на запасното войнство, Съюз на офицерите от запаса, Съюз на подофицерите от запаса, Военния съюз и други военно- патриотични организации)
(2) По силата на ал.1 се създават възможности за възстановяване на историческата истина и се открива пътя за наследяване и приемственост между сегашните и забранените военно-патриотични и родолюбиви организации на запасното войнство.
Чл. 18. (1) Наследник и правоприемник на забранен съюз може да бъде организация на запасното войнство- юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ и работещо в обществена полза.
(2) Условия за наследяване и правоприемство:
1. сдружението правоприемник да е изградено на доброволен принцип.
2. основната част от членския състав на сдружението да е от военното съсловие.
3. да има съвпадение в характера и предмета на дейността на двете организации.
4. да има единство в целите и способите за тяхното постигане.
Чл. 19. Ред и процедури за уреждане на правоприемство:
1. решение за обявяване на Сдружение за наследник и правоприемник на друг Съюз се взема от висшия ръководен орган- общото събрание (конгреса) на сдружението.
2. този въпрос се залага като отделна точка в дневния ред на Общото събрание (конгреса) .
3. решението съдържа правни основания, мотиви и аргументи за онаследяване.
4. решението намира място в Устава и Програмата на Сдружението.
Чл. 20. (1) Сдружението е наследник на:
1. историята и традициите на наследения Съюз.
2. документите на Съюза, които не подлежат на архивиране по реда на Закона за Националния архивен фонд.
3. неговите символи, атрибути, отличия и ритуали- знаме, значка, девиз, марш и т.н.
4. името на Съюза.
(2) Сдружението е правоприемник на:
1. имотите на наследения Съюз.
2. неговите пасиви и активи.
Чл.21. (1) Молбата с необходимите, съгласно българското законодателство, документи за признаване на правоприемничеството и онаследяването на друг съюз, се внасят в съда по компетентност за решение.
(2). Съдебното решение с придружаващите документи се депозират в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.
(3). След вписването, Сдружение е законен правоприемник и наследник на съответния съюз.Глава трета
Запасното войнство в системата за национална сигурност

Раздел І
Участие в развитието и функционирането на системата за национална сигурност

Чл.22. (1) Системата за национална сигурност е сложна социална система от политики, стратегии, държавни органи, институции, специални и специализирани служби, които изпълняват строго определени функции и задачи в общо и синхронизирано право пространсто и осигуряват взаимодействие и координация на усилията и способностите на публичните власти, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите за довеждане на държавата и обществото до състояние, което се характеризира като национална сигурност.
(2) Системата поддържа в оптимално състояние националната сигурност и способства за нейната ефективна управляемост и функциониране.
(3) Системата за национална сигурност съдържа стратегически документи, нормативна база, дейности и способности на специализираните държавни органи и общите действия на гражданското общество и неговите организации с държавния силов сектор.
Чл.23. (1) Запасното войнство участва пряко и косвено чрез своите организации във функционирането на системата за национална сигурност, на нейните подсистеми, елементи и компоненти.
(2) Запасни военни, които се водят на военен отчет и служат в действащия и в мобилизациония резерв и запас, попълват съществуващия мирновременен некомплект и военновремените формирования на въоръжените сили и непосредствено допринасят за изпълнение на мирновременните и мобилизационни задачи в областта на отбраната на страната.
(3) Въпрос на войнска чест и достойнство на запасното войнство е да участва в дейностите на доброволни формирования по осигуряване на вътрешната сигурност и обществения ред, преодоляване на кризи и осигуряване на гражданската сигурност.
Чл.24. (1) Във взаимоотношенията си с изпълнителната власт на централно и местно ниво, военно-патриотичните и родолюбиви организации изпълняват три взаимно свързани функции:
1. функцията на партньор на държавните институции и специализирани органи при решаване на въпросите на отбраната и сигурността.
2. функцията на опонент в случаите когато тяхната експертиза се различава от политиките, намеренията и решенията на публичните власти.
3. функцията на коректив на властите когато те възнамеряват или вземат погрешни решения в области на националната сигурност.
(2) Във взаимодействието си с властите гражданските организации на запасното войнство прилагат механизмите на предоставяне на информация, на консултиране и на активно участие в дейностите от областта на отбраната и сигурността в които имат компетенции и експертиза.
Чл.25. Държавата осигурява възможност на военно-патриотичните и родолюбиви организации на запасното войнство да участват в разработване на политики и закони и във вземане на политически и управленски решения в областта на националната сигурност чрез:
1. пряко участие в управлението чрез формите на пряката демокрация- референдуми, гражданска инициатива, европейска гражданска инициатива и общи събрания на населението.
2. упражняване на конституционното право на предложения, петиции и сигнали.
3. консултиране на държавните институции и органи при разработване на политики и вземане на решения.
4. участие в публични обсъждания на проекти на стратегически документи и закони.
Чл. 26. (1) Държавните власти и президентската институция способстват за институционизиране участието на гражданските организации на запасното войнство в разработване на политики, закони и решения по въпроси на отбраната и сигурността на страната.
(2) Представители на експертната общност на организациите на запасното войнство участват в работата на:
1. Постоянната комисия за гражданско общество и медии и други постоянни, времени и консултативни органи на Народното събрание.
2. Консултативният съвет за национална сигурност към президента на Републиката и Съвета за сигурност към Министерския съвет.
3. Консултатативният съвет по въпросите на запасното войнство.
4. Съветът по отбрана към министъра на отбраната.
5. Надзорният съвет на Национално осигурителния институт.
6. Други специализирани държавни органи, които се занимават с въпроси на отбраната и сигурността.
(3) Участие на местно ниво в работата на аналогиечни специализирани органи се осигурява от местните органи на държавната власт
Чл.27. Взаимоотношенията на военно-патриотичните и родолюбиви организации на запасното войнство с държавните власти и институции да се уреждат с договори за сътрудничество и съвместна дейност.

Раздел ІІ
Запасното войнство и гражданската сигурност.

Чл.28. (1) Гражданската сигурност е такова състояние на държавата и обществото, при което е постигната ефективна защита на населението и националното стопанство при бедствия, аварии, катастрофи, нарушения на обществения ред и други извънредни ситуации и на тази основа се намалява уязвимостта, минимизират се вредните последствия и бързо се възстановява нормалния ритъм на работа и живот.
(2) Сигурността на българските граждани е основен критерии за ефективното функциониране на системата за национална сигурност.
Чл. 29. (1) Системата за гражданска сигурност включва системата за защита на гражданите и инфраструктурата при бедствия, аварии и катастрофи и дейностите по ликвидиране на последствията от тях и за установяване на нормалния режим на функциониране на националното стопанство, обществения ред и живота на гражданите.
(2) Тя се изгражда на принципа на деценрализацията и функционира с активното участие на гражданите.
Чл.30. Военно-патриотичните организации оказват съдействие на държавните органи и институции по въпросите на гражданската сигурност:
1. участват в разработване на държавната политика в областта на гражданската сигурност.
2. предоставят своето експертно мнение за организацията, управлението и институционното изграждане на Системата за гражданска сигурност.
3. вземат участие в изработването на нормативната уредба на гражданската сигурност.
4. разработват и предлагат инструментариум за привличане на гражданите в осигуряването на собствената им сигурност.
5. участват в научното обслужване на Системата за гражданска сигурност.
Чл.31. (1) Запасното войнство участва във военната подготовка и обучение на подрастващото поколение и населението въз основа на сключен договор с компетентните държавни институции.
(2) То работи активно за военно-патриотичното възпитание на подрастващото поколение, за продължаване и онаследяване на националните традиции и ценности и за опазване паметниците на българската бойна слава.
Чл.32. (1) Военно-патриотичните и родолюбиви организациив набират измежду своите членове и гражданството доброволци и участват във формирането и дейностите на доброволни формирования в съответствие с „Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях“, приета с ПМС №123/25. 06. 2012 г.
(2) Доброволните формирования са неразделна част от силите за реагиране при кризи.

Раздел ІІІ
Национална гвардия

Чл.33. (1) Създава се Национална гвардия с функции и задачи в помощ на специализираните държавни структури и органи за защита на населението и критичната инфраструктура при кризи от военен и невоенен характер.
(2) Национална гвардия е гражданска доброволна армия на двойно гражданско-военно подчинение:
1. на пряко подчинение и методическо ръководство на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
2. в мирно време е на непосредстено подчинение и ръководство на областните управители.
(3) Националната гвардия се състои от доброволни военизирани формирования на гражданите:
1. те се окомплектоват с личен състав основно от резерва на въоръжените сили и се ръководят от офицери от запаса и резерва. За целта се внасят необходимите изменения в ЗРВСРБ.
2. запасното войнство и населението получават възможност да участват активно в осигуряване на гражданската сигурност.
(4) Националната гвардия:
1. в мирно време изпълнява задачи по защита на стратегически обекти и оказва помощ на населението при природни бедствия, аварии, екокатастрофи, терористични актове, защита от нелегална миграция, оказване на хуманитарна помощ, провеждане на спешни евакуации, като взаимодейства с органите на Националната спасителна система и на ГД „ Пожарна безопастност и защита на населението“.
2. във военно време се включва в състава на силите за териториална отбрана и изпълнява задачи по военновремените планове.
Чл. 34. На Националната гвардия се предоставят необходимите за изпълнение на възложените й задачи правомощия, които не трябва да създават риск от самоуправство и злоупотреба с права и власт.
Чл.35.Статутът, съставът, организацията, управлението, функционирането, правомощията и ресурсното осигуряване на Националната гвардия се регламентират с отделен закон.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка