КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ МИХАЙЛОВ, КОМАНДИР НА ВМС: ПОДДЪРЖАМЕ ФОРМИРОВАНИЯ В НЕОБХОДИМАТА ОПЕРАТИВНА ГОТОВНОСТ ЗА НАТО!(Интервю за списание Клуб ОКЕАН))

Pan.bg 15 окт 2020 | 12:14 views (4967) commentaries(0)
img
ВМС поддържат формирования в необходимата оперативна готовност за участие в операции на Алианса
Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов пред сп. „НАТО и България“

Интервюто е взето през месец юли 2020
Автор Димитър СТАВРЕВ


РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >

Г-н адмирал, като командир на ВМС, как оценявате днешното състояние на вида въоръжена сила по отношение на човешките ресурси, техниката и нивото на подготовка и мотивировка на военнослужещите?
Нямам основания до настоящия момент да изразя неудовлетворение по отношение на подчинените ми военнослужещи и цивилни служители. Считам, че резултатите от цялостната дейност във Военноморските сили, проведените учения, изпълнените бойни упражнения, участието в операции зад граница, както и изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите, назначени на длъжности в задгранични представителства на Република България, в международни организации и в други международни инициативи извън територията на страната, са безспорен израз на командно-организаторската работа на всички нива и професионализма на състава като цяло. Тази добра оценка се споделя и от ръководителите на всички структури на НАТО и Европейския съюз, в които вземат участие военнослужещи от състава на Военноморските сили.
Професионализмът е особено необходим при обслужване на техниката и въоръжението. В особена степен това важи за ВМС, където има съчетание на техника от различни поколения, сложни комплекси, някои от тях морално остарели. Уменията и подготовката на състава са особено ценни при поддържане на притежаваните способности в тези условия. Надявам се, че в близко бъдеще ще имаме основание за гордост от придобиване на нова техника и успешни модернизации на старата, но притежаваща все още потенциал. Както знаете, в ход са процеси на модернизация на Българската армия, в частност и на Военноморските сили.
Разбира се, проектът за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб, наред с процесите по въвеждане в състава на нова техника, системи и средства, ще постави на дневен ред въпросите с подготовката на личния състав за усвояване и ползване на тази техника. Направленията на преквалификация са очертани. Предстои тяхната детайлизация след вземане на окончателните решения по видовете оборудване и въоръжение, които ще бъдат заложени в проектите.
Надявам се, че последователната политика на ръководството на Министерството на отбраната по отношение на увеличаване възнагражденията на военнослужещите, положителната тенденция в преодоляването на некомплекта от личен състав, както и процесите на модернизация на техниката и въоръжението, ще са работещ механизъм за „задържане“ на военна служба, или с други думи – ще повишат мотивацията за постъпване във Въоръжените сили и за оставане на служба на военнослужещите.

Какъв е некомплектът във ВМС по категории военнослужещи? Колко конкурса за попълване на незаетите места ще бъдат проведени до края на 2020 г.?

Съвременните структури на Въоръжените сили, в това число и ВМС, се подчиняват на законите и принципите за управление на човешките ресурси. Те са субект на пазара на труда и в тази връзка окомплектоването с личен състав е динамична величина, която се променя буквално всеки месец. В периода 2013–2017 г. се наблюдаваше тенденция некомплектът във ВМС да расте с около 1% всяка година, като достигна до максимална стойност от 18%. На практика броят на напускащите военната служба бе по-голям от броя на постъпващите.
Като следствие от предприетата политика на Министерството на отбраната по отношение популяризиране на военната професия с провеждане на територията на цялата страна на активната рекламна кампания „Бъди войник“, както и повишаване със средно по 10% на основните месечни възнаграждения на военнослужещите – на три пъти последователно – през 2018, 2019 и в началото на 2020 г., картината се промени и се наложи обратна тенденция – броят на постъпващите на служба стана по-голям от този на напускащите.
Към настоящия момент некомплектът на ВМС се движи в рамките на 12–13%, което позволява изпълнение на възложените задачи в пълен обем.
През първото полугодие на 2020 г. в изпълнение на Заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната във ВМС бе обявен и проведен конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), в резултат на който петима кандидати се предвижда да бъдат назначени на длъжности във военните формирования от състава на ВМС.
Паралелно с това и на основание Заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната беше обявен конкурс за окомплектоване на 100 вакантни длъжности във формированията на ВМС с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Непредвидената криза с COVID-19 и предприетите мерки за недопускане разпространение на заразата наложиха промени в първоначално утвърдения и обявен график на конкурса. Конкурсната процедура продължава и в момента и по предварителни разчети се предвижда да приключи през втората половина на 2020 г. Извършените от 24.04.2020 г. изменения и допълнения в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, и по-конкретно повишаването на пределната възраст за прием на военна служба от 28 на 40 години, реализират една от предприетите мерки за преодоляване на некомплекта във Въоръжените сили, промяна в целевата група на конкурсите. За ВМС това се изразява в съотношение от над 5:1 кандидати за вакантно място, каквото съотношение не е имало от 2012 г. В тази връзка и прогнозните резултати за окомплектоване на Военноморските сили са оптимистични.
Нашето желание е до края на 2020 г. да стартира конкурс за окомплектоване на по-дефицитни длъжности за ВМС. Това са такива със завишени изисквания по отношение на медицинска годност – парашутна и водолазна, за които обикновено има ограничен брой кандидати. Окончателно решение за неговото провеждане ще се вземе след приключване на текущата конкурсна процедура и преразглеждане на финансовите разчети и осигуреност до края на календарната година.
Има ли промяна в мисиите, числеността, дислокацията и въоръжението, заложени в „Програма за развитието на отбранителните способности на ВС на РБ 2032“ и „План за развитие на ВС 2026“? Има ли шанс ПБ-Варна да прерасне във вмб- Варна?
В рамките на Стратегическия преглед на отбраната се дефинираха мисиите, функциите и задачите на Въоръжените сили, включително и на ВМС. На тяхна база разработихме и своята визия за бъдещото развитие на флота. Естествено, процесът включваше определяне на необходимите способности, позволяващи ни да изпълняваме успешно възложените ни задачи. Настоящият технически прогрес в аспекта на политико-военната обстановка налага и придобиване на ново въоръжение и техника и съпътстващите ги промени в численост на личен състав и дислокация на формированията. Точните параметри ще станат ясни с приемането на „Програма за развитието на отбранителните способности на ВС на РБ 2032“ и „План за развитие на ВС 2026“.
Ако под прерастване на ПБ-Варна във вмб-Варна визирате връщане към структурата преди 2012 г., краткият отговор е „не“. Мястото на двете бази (Варна и Бургас) е да осигуряват логистично корабния състав, а неговото управление в интерес на съвместното използване на силите и средствата да се извършва от командването на Флотилия бойни и спомагателни кораби при изпълнение на поставените им задачи.

В кои мисии и операции на НАТО, ЕС и ООН участват ВМС, с колко военнослужещи и каква техника?

Участието на сили и средства от ВМС в операциите и мисиите на НАТО и ЕС са обвързани с поетите ангажименти от Република България като страна – членка на тези организации. Подготовката и изпълнението им изискват ангажираността на всички категории военнослужещи от ВМС и Командването на ВМС ги възприема като механизъм за трансформация към по-подготвени и модерни ВМС, способни да участват адекватно в операциите на Алианса и ЕС.
ВМС поддържат формирования в необходимата оперативна готовност за участие в операции на Алианса. Те са окомплектовани и сертифицирани в съответствие със стандартите и изискванията на НАТО.
През есента на тази година една фрегата от състава на ВМС ще вземе участие в операцията на НАТО по морска сигурност SEA GUARDIAN. Това участие на бойния ни флот способства не само за издигане на международния престиж на България, но и за утвърждаването на страната ни като надежден партньор на Алианса и фактор в колективната система за сигурност и отбрана на НАТО.
Също така ВМС участват непрекъснато с кораби и щабни офицери в постоянните корабни групи на НАТО. През 2020 г. общо 4 (четири) кораба от ВМС – две фрегати и два противоминни кораба ще участват, съответно, в състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО (SNMG 2) и Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG 2). Освен с кораби ВМС участва целогодишно и с един офицер в състава на плаващия щаб на SNMG 2, а от началото на 2021 г. и в плаващия щаб на SNMCMG 2.
Паралелно с участието в операциите и мисиите на НАТО ВМС регулярно участват и в операции на ЕС, с което допринасяме за реализиране на политиките за сигурност на Съюза. През 2020 г. ВМС участва с по един офицер в оперативните щабове, съответно в операцията на ЕС в централната част на Средиземно море EUNAVFOR MED IRENE и във военноморската операция на ЕС за възпиране на пиратските действия и въоръжени грабежи пред бреговете на Сомалия ATALANTA.

Как COVID-19 се отрази на подготовката на ВМС, има ли отменени учения, обучения и подготовки?

Безспорно обявените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка в страната повлияха върху планирането и провеждането на голяма част от мероприятията, заложени в Плана за подготовка на Военноморските сили през 2020 г. Искам да подчертая, че във ВМС са предприети мерки и стриктно се изпълняват заповедите на министъра на отбраната, министъра на здравеопазването и указанията на началника на отбраната с цел недопускане заразяване на военнослужещите и цивилните служители с COVID-19.
Вследствие на това във ВМС няма регистрирано заразяване. Корабните екипажи и бреговите формирования продължават планираната за годината подготовка, изпълнявайки своите тактически учения на море и на брега.
Както сами знаете, в началото на юни ВМС осигуриха безопасността на корабоплаването в района за провеждане на бойни стрелби на формированията за ПВО от СВ и ВВС на ЗП на ВВС „Шабла“, проведе се тактическо учение „Черно море 2020“ на Флотилия бойни и спомагателни кораби на ВМС, както и успешна експериментална практическа ракетна стрелба с ПКР.
Поради влошената епидемиологична обстановка за второто полугодие бяха препланирани няколко учения с международно участие и посещения от и в чужбина, но като цяло не сме губили комуникация с чуждестранните ни партньори.
Във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19 в Европа и взетите мерки от страна на домакините за противодействие на разпространението му, бе отменено участие на корвета 13 „Решителни“ в международно учение SEА SHIELD в Република Румъния.

До края на 2020 година в кои международни учения и подготовки ще участват ВМС?

В периода от 10 до 19.07.2020 г. ще се проведе национално учение с международно участие „БРИЗ 2020“. В него ще вземат участие личен състав и кораби от 9 държави, около 1800 души.
Кораби и офицери от състава на ВМС се подготвят за участие в операции на НАТО (SEA GUARDIAN) и ЕС (ATALANTA и SOPHIA). Минен ловец 32 „Цибър“ ще влезе в състава на Постоянната противоминна корабна група на НАТО SNMCMG 2. До края на годината военни кораби ще участват в международните учения NUSRET и KURTARAN (Турция), SEA BREEZE и POSEIDON (Румъния), AEGEAN SEAL и NIRIIS (Гърция), EP MCM DIVE 20 (Румъния).
С кораби от ВМС на НАТО, посещаващи България, ще бъдат провеждани учения PASSEX, както и учения по „План за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и в чужбина за 2020 г.“.


Като командир на ВМС, доволен ли сте от параметрите, заложени в проекта за нови многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК), и доколко с реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите за ВМС?

Дефинирането на тактико-техническите параметри е сложен процес, който не само предхожда разработването на проекта, но е и основа за постигане на максимална ефективност при неговата успешна реализация. Респективно още в началото на процеса се търси корелация между възложени задачи и необходими способности и в тази връзка очакванията са при реализиране на заложените параметри да бъдат удовлетворени в необходимата степен изискванията на ВМС.
В случая обаче е необходимо уточнение, че за да бъде ефективно осигурена морската сигурност на Република България и поетите международни ангажименти по линия на НАТО и ЕС, са необходими поне 4 нови кораба, които да бъдат съвместими със силите на съюзните държави. За съжаление, ускорената модернизация изисква значителни финансови средства и към настоящия момент е трудно да се мисли за придобиване на необходимите 4 нови кораба. Ограничените финансови средства налагат и избирането на компромисен вариант – придобиване на 2 нови многофункционални модулни патрулни кораба и възстановяване на способностите на белгийските фрегати проект Е-71. Възстановяването на способностите ще удължи техния ресурс с до 15 години и в рамките на този период трябва да се мисли за подмяната им.

Доколко е оправдано влагането на средства за ремонт на съществуваща техника, имат ли ВМС проекти в това направление?

Поддържането на техническите средства в изправно техническо състояние е от съществено значение за изпълнението на възложените към формированията от ВМС задачи. Регулярната поддръжка на техническите средства е необходима, за да бъдат избегнати, доколкото е възможно, аварийни ремонти. Още повече че с течение на времето на експлоатация провеждане на дейности по основен ремонт и модернизации са задължителни.
В тази връзка, за осигуряване на техническа поддръжка на корабните и бреговите системи за наблюдение, ежегодно във ВМС се сключват договори за техническа поддръжка на радиотехническите системи на въоръжение на бреговите и корабните платформи от състава на ВМС. Към настоящия момент ВМС са стартирали процедура за сключване на рамково споразумение за основен ремонт и техническа поддръжка на радарните системи на фрегата 41 „Дръзки“. Преминаването на този ремонт ще осигури впоследствие възможността на нея да бъде монтирана система за техническо опознаване от типа „свой-чужд“ до режим 5 (IFF Mode 5), планирана за придобиване през 2020 г.
За да могат успешно да изпълняват поставените им задачи по дефинираните в Националната отбранителна стратегия мисии на Въоръжените сили (отбрана; подкрепа на международния мир и сигурност; принос към националната сигурност в мирно време), ВМС трябва да изграждат и поддържат необходимите за това отбранителни способности.
Материалните ресурси, и в частност техниката, са важен елемент на отбранителните способности. Доколкото в хода на модернизацията на Въоръжените сили не е възможно старата техника да бъде веднага изцяло заменена с нова, това се извършва поетапно и налага едновременно с въвеждането в експлоатация на нова техника да се влагат средства в ремонта, поддръжката и преоборудването на съществуващата. Така се поддържат вече изградените способности и не се допуска тяхната деградация, като се постига тяхното развитие и усъвършенстване.
За целта във ВМС приоритетно се изпълняват ремонтите на корпусите, енергетичните установки, въоръжението, комуникационната и радиолокационната техника на корабите, както и плановите прегледи и ремонти на вертолетите и бреговата техника.
Във връзка с това, за нуждите на ВМС са инициирани и включени в Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната два проекта:
- Модернизация на фрегати клас Е-71, с който се цели възстановяване на тактико-техническите параметри на двете фрегати 41 „Дръзки“ и 42 „Верни“ за недопускане на намаляването на оперативната съвместимост, както и възстановяване способностите на фрегата 43 „Горди“ за патрулиране в морските пространства на Република България.
- Повишаване на способностите за минопоставяне чрез преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС, целящ възстановяване и развитие на способностите за минопоставяне и осигуряване висока ефективност на минозаградните дейности за възпрепятстване действията на противника при акт на агресия или ескалираща криза.
Като се има предвид закъсняването с реализацията на проекта за придобиване на нови многофункционални модулни патрулни кораби, влагането на средства за ремонт на съществуващата техника е напълно оправдано.

Какво е бъдещето на бреговия ракетен дивизион, предвижда ли се придобиване на нова техника за него?

На първо място, чрез Вашето списание, искам още веднъж да поздравя личния състав на дивизиона, както и всички други, ангажирани с подготовката и провеждането на ракетната стрелба на 11 юни 2020 г. Успешно проведеният пуск и поразяването на целта са обстоятелства, доказващи както професионализма на ангажирания личен състав, така и текущото състояние на материалната част. На второ място, е необходимо да се спомене, че използваното въоръжение е близо 40 годишно и трудно може да се възприеме като високоефективно средство за поразяване и съответно защита на националните интереси на Република България в морското пространство. Очевидно е, че имаме необходимите условия по отношение на човешкия ресурс, като замяната на въоръжението със съвременно е достатъчното условие за защита на националните морски интереси.
Това е и основният мотив за нашите предложения в Стратегическия преглед на отбраната да се реализира поетапна подмяна не само на корабния състав, а и на въоръжението и техническото оборудване на бреговите формирования от състава на Военноморските сили, с което ще се постигне унифициране на въоръжението и намаляване на текущите разходи за тяхната поддръжка.

Как ще се развива системата за брегово наблюдение, има ли отделени средства за нейното поддържане и развитие?

Бреговата система за наблюдение и контрол на корабоплаването „ЕКРАН“ бе изградена през 2011 г. с финансовата подкрепа на Програмата за чуждестранно военно финансиране на САЩ. От този момент нататък системата е в непрекъсната експлоатация и допринася за морската ситуационна осведоменост във Военноморските сили. Въпреки че системата е доказала своята ефективност през годините, развитието на технологиите налагат модернизиране на системата съобразно новите тенденции в областта.
В тази връзка, в отговор на отправено искане от Министерство на отбраната на България към САЩ, бе сключен Договор DB-P-LBG за придобиване на съвременен софтуер, комуникационно оборудване и техническа помощ за развитие на системата за наблюдение на ВМС, с безвъзмездно финансиране на стойност 11 милиона долара за 2020 г. по линия на Програмата за изграждане на партньорски капацитет (Building Partner Capacity – BPC) на САЩ. Република България също ще поеме финансова отговорност при реализиране на проекта, като осигури закупуването на техническо оборудване от сензорната подсистема (радари, електрооптични сензори (EOS), системи за автоматична идентификация на корабите - AIS), за което има планирани финансови средства в размер на 3,5 милиона лева.

Как оценявате взаимодействието на ВМС с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, получавате ли оттам подготвени на нужното ниво кадри?

Взаимодействието ни с Алма Матер винаги е било на високо ниво. Не може да сме по-удовлетворени от факта, че второто в света най-престижно висше учебно заведение подготвя кадрите за родния ни флот. Младите офицери идват мотивирани и готови да се изправят пред предизвикателствата на военната професия.
Искам да изкажа изключителното си удовлетворение от съвместната работа с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Взаимодействието между ВМС и ВВМУ е въпрос на традиции, които са се градили през годините. Не се съмнявам, че те ще бъдат съхранени и доразвити и занапред. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е основен източник на офицерски кадри за ВМС. Всички випускници по отделните специализации са с много добра и отлична теоретична подготовка. Наша е задачата, като командири от флота, да дадем възможност на тези млади кадри да претворят в практически умения своите теоретични знания.
Освен това в Професионалния старшински колеж, като структура от състава на училището, се осигурява обучението на бъдещия старшински състав на Военноморските сили. Тук се провеждат и курсовете за начална подготовка на новоприетите военнослужещи и по-голямата част от курсовете за квалификация и преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от ВМС.
Ръководството на ВВМУ работи усърдно за поддържане на преподавателския състав, учебните програми и материалната база на училището, адекватни на изискванията на Военноморските сили нива, разбира се, с поглед и към бъдещата необходимост и перспективи за развитие. Всяко актуализиране на учебните програми и планове се извършва в тясно взаимодействие със специалистите и експертите по направления от Командването на ВМС.Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ МИХАЙЛОВ, КОМАНДИР НА ВМС: ПОДДЪРЖАМЕ ФОРМИРОВАНИЯ В НЕОБХОДИМАТА ОПЕРАТИВНА ГОТОВНОСТ ЗА НАТО!(Интервю за списание Клуб ОКЕАН))

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/6 СЛЕДВАЩА СНИМКА


Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка