ГЕНЕРАЛ ЦАНКО СТОЙКОВ: НОВИЯТ БОЕН САМОЛЕТ ЩЕ ПОКРИЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ (Интервю за списание КРИЛЕ)

Pan.bg 15 окт 2020 | 12:34 views (4535) commentaries(1)
img
Новият боен самолет ще покрие изискванията за необходимите възможности
Командирът на ВВС ген.-майор Цанко Стойков пред сп. „Клуб КРИЛЕ“

Уточнение: Интервюто е взето през месец август 2020 г.
В началото на октомври 2020 г., командирът на ВВС ген Цанко Стойков бе назначен за заместник началник на Отбраната, а на негово място вече е ген Димитър Петров
Интервюто взе Димитър Ставрев
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
Г-н генерал, като командир на ВВС, как оценявате днешното състояние на вида въоръжена сила по отношение на човешките ресурси, техниката и нивото на подготовка и мотивировка на военнослужещите?
Като силно развит в технологично отношение вид въоръжена сила, какъвто са Военновъздушните сили, успешното изпълнение на възложените задачи зависи до голяма степен от подготовката на достатъчен брой висококвалифициран личен състав. Основните способности, които притежават формированията от ВВС, се постигат и поддържат чрез обединяване усилията на различни специалисти.
Стремежът ни е да поддържаме не само достатъчна комплектованост на състава, но и необходимото ниво на неговата подготовка. Самата подготовка е тясно специализирана, за нейното достигане и поддържане се изискват продължително време, много ресурси и подходяща среда.
Необходимото ниво на подготовка на личния състав се намира в пряка зависимост от бързото технологично обновяване и съвременните модерни технологии, а достигането му зависи изцяло от наличието на съвременно въоръжение и техника в съчетание с необходимите финансови ресурси за тяхното поддържане и експлоатация.
През последните години съществени затруднения изпитваме при комплектоването на определени специфични за ВВС длъжности във военните формирования. Овакантяването на такива длъжности може да доведе до недостиг на необходимата експертиза в конкретната област, което да породи съответните затруднения при осъществяването на ежедневната дейност. Като чувствителни позиции се явяват и тези, които са единични във формированията като вид специалисти и не могат да се заместват от други военнослужещи. Поради тази причина се налага прилагането на конкретни ефективни мерки за повишаване на социалния статус на военнослужещите, на материалните и моралните стимули в армията, които са основа за повишаването на мотивацията за военна служба. Високото доверие в армията от страна на обществото е показател, който способства за издигането престижа на военната професия. А когато един военнослужещ се чувства значим, то той е мотивиран да изпълнява по-добре своите задължения.
От друга страна, Командването на ВВС оценява високо ролята и значението на предстоящите модернизационни проекти, свързани с придобиването на дългоочаквания нов многоцелеви боен самолет F-16, 3D радарите, новия лек витлов самолет – за постигане нуждите на учебните цели, както и отделянето и самостоятелността на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ „Г. Бенковски“), подготвящо кадрите изцяло за нуждите на българските ВВС. Това неминуемо ще повиши мотивацията към постигане на по-високо ниво на индивидуална и колективна подготовка на военнослужещите в системата на ВВС и също така вярвам, че ще спомогне за по-лесното вливане на нови висококвалифицирани кадри – бъдещи офицери, сержанти и войници, не на последно място – ще бъдем оценени подобаващо от страните – членки на Алианса, с които работим съвместно в съвременната бързопроменяща се атмосфера.

За да се реализират тези модернизационни проекти, са нужни хора. Така стигаме до въпроса какъв е некомплектът на ВВС по категории военнослужещи? Колко конкурса за попълване на незаетите места ще бъдат проведени до края на годината?

През последните години се очертава тенденция за задържане нивото на некомплекта при всички категории военнослужещи. Предприетите мерки за неговото намаляване доведоха основно до компенсиране на планирания отход на личен състав.
Към настоящия момент Военновъздушните сили са комплектувани с военнослужещи на 87 %, което ще претърпи изменение при реализиране на годишното разместване на военнослужещите, считано от 1 юли 2020 г.
Въпреки че като цяло некомплектът във ВВС не достига критични стойности, същият оказва неблагоприятен ефект върху работата, което произтича от неравномерното му разпределение при различните категории военнослужещи и по различните региони за дислокация на военните формирования. Запазва се значителен некомплектът при някои основни за ВВС специалисти, което влияе негативно върху поддържането на съответните способности.
В Командването на ВВС периодично се извършва оценка на необходимостта от комплектуване с войници във формированията в контекста и на провежданата информационна кампания „Бъди войник“, като проведените през миналата година два конкурса завършиха с голяма успеваемост за попълването на обявените войнишки длъжности във ВВС. Планираното обявяване на нови длъжности за попълване чрез конкурси в началото на 2020 г. бе временно отложен поради въвеждането на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус (COVID-19), довело до временното преустановяване и на дейностите по организиране на конкурси за набиране на войници.
След приключване на дейностите по годишното разместване на военнослужещите, считано от 1 юли 2020 г., ВВС ще предприемат инициатива за обявяване със заповед на министъра на отбраната за провеждането на конкурси за попълване на над 200 броя длъжности за войнишки състав във формированията на ВВС.
С цел създаване на условия за спазване на необходимите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, Командването на ВВС ще настоява през настоящата година провеждането на конкурсите да се организира отново на регионален принцип (по военни формирования).
Така, при създадена подходяща организация за провеждането на конкурсите, освен за намаляване на излишните контакти между потенциалните кандидати, това ще допринесе също така и за:
- по-пълно обхващане на всички потенциални кандидати;
- намаляване до минимум разходите (пари и време) на кандидатите за участие в конкурсите;
- разполагане с повече от една възможност за класиране на отпаднали при дадено класиране кандидати.
Максималното попълване на обявените длъжности се постига с добра координация при дейността на комисиите в различните формирования. Успешно положилите изпита, но некласирани от едно формирование, кандидати своевременно се насочват към други формирования, без необходимост от задължително повторно явяване на изпит.
- Има ли промяна в мисиите, числеността, дислокацията и въоръжението, заложени за Военновъздушните сили в „Програма за развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“ и „План за развитие на Въоръжените сили 2026“?
Военновъздушните сили ще продължават да изпълняват задачи по трите мисии на въоръжените сили, дефинирани в Националната отбранителна стратегия, като планираното придобиване на нова техника и въоръжение през следващите години има за цел да повиши качествено притежаваните отбранителни способности на ВВС и да подобри в значителна степен оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО.
По отношение на числеността, дислокацията и въоръжението, в хода на прегледа на отбраната Военновъздушните сили са дефинирали ясни и точни предложения за оптимизирането им, съобразени със задачите, произтичащи от мисиите на Въоръжените сили и бъдещите предизвикателства пред сигурността. Предвид необходимостта от гъвкаво и адекватно развитие на отбранителни способности, отговарящи на предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, предложенията на ВВС са фокусирани върху преодоляването на дефицита от способности и имплементирането на ефективна и адаптивна структура, съответстващи на установените добри практики и съюзнически стандарти. Планирани са някои промени в организационната структура и числеността на отделни формирования от ВВС, с цел оптимизиране на дейността им и създаване на по-добри условия за изпълнение на поставените задачи, като тези предложения за промени предстои да бъдат отразени при разработването на „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.“ и „План за развитие на Въоръжените сили до 2026 г.“.


- В кои мисии на НАТО, ЕС и ООН участват ВВС, с колко военнослужещи и каква техника?

Военновъздушните сили участват при попълване на длъжности в операции и мисии извън територията на страната съгласно утвърденото квотно разпределение за комплектуването им с личен състав по структури от Въоръжените сили на Република България.
Понастоящем ВВС имат участие в Мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа“; Операция на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR); Операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина ALTEA. ВВС осигуриха подготвен личен състав за участие като: „Наблюдател“ в Гражданската мисия за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, „Щабен офицер по координиране използването на въздушното пространство“ в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), както и Щабен офицер по поуки от практиката (Staff Officer Lessons Learned/Lessons Identified) в Небойната мисия на НАТО в Ирак (NATO Mission IRAQ – NMI), чието заемане не се реализира по независещи от ВВС причини.

- Как COVID-19 се отрази на подготовката на ВВС, има ли отменени учения, обучения и подготовки?

Неминуемо въведените противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на коронавирус се отразиха и на подготовката на ВВС. Наложи се някои учения, обучения и тренировки да бъдат препланирани, а други, като компютърно подпомаганите командно-щабни учения с авиационни ескадрили от в.ф. 32040-Крумово и в.ф. 26030-Безмер, да бъдат отменени. Също така бяха отменени три тренировъчни занятия – „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация“, които трябваше да се проведат през юни, юли и август и две тренировъчни занятия „Курс по оцеляване на летателен състав на суша в летни и зимни условия“, които трябваше да се проведат през април и ноември, както и полевата подготовка на специалистите за ЯХБЗ от ВВС на специализиран полигон „Ново село“ през юни.
В същото време ВВС успешно участваха в тактическо учение със зенитно-ракетния дивизион (ЗРДн) на 61-ва мбр „Зенит 2020“ от 12 до 14 май 2020 г. и в тактическото учение на ВМС „Черно Море 2020“ от 8 до 13 юни 2020 г. От 8 до 12 юни 2020 г. на ЗП на ВВС „Шабла“ се проведоха отстрели, експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС. По същото време на полигона стрелби с ПЗРК „Стрела-2М“ проведоха и формирования от СВ, ВВС, ВМС и СКСО.

- До края на 2020 г. в кои международни учения и подготовки ще участват ВВС?

До края на годината е планирано участието на ВВС в международни учения и тренировки както самостоятелно, така и с другите видове Въоръжени сили.
Летателната тренировка на самолети С-27J (European Spartan Exercise 2020) традиционно се провежда на територията на Република България от 2016 г. Тя е част от ръководения от Европейската агенция по отбрана проект „С27J - Интегрирана логистична поддръжка и подготовка“. Беше планирано да се проведе в периода от 6 до 17 юли 2020 г. на летище Пловдив, но предвид създалата се ситуация относно COVID-19, летателната тренировка беше препланирана за периода 28.09. - 9.10.2020 г. В нея ще участват със самолети С-27J и личен състав Италия, Литва, Румъния и Словакия, както и представители на Европейската агенция по отбрана.
В периода от 10 до 12 март 2020 г. се проведе планираща конференция за летателната тренировка „Тракийскa пепелянка 2020“. Планирано е участието на сили и средства от България, Гърция, Румъния, САЩ и Канада. Предвид създалата се ситуация с COVID-19, на конференцията бе решено провеждането на летателната тренировка да бъде отложено от май за периода от 14 до 25 септември 2020 г.
Също така през септември ще се проведат и съвместните учения за отработване на процедурите при изпълнение на презгранични операции по Air Policing, съответно с Република Гърция – Green Bridge 2020 от 8 до 11 септември 2020 г., и с Румъния – Blue Bridge 2020 от 14 до 18 септември 2020 г.
Следим развитието на ситуацията с COVID-19, за да организираме подготовката на летателен състав от ВВС на симулатор на вертолети Ми-17 и Ми-24 в Република Северна Македония и на симулатор на самолет МиГ-29 в Република Сърбия.
ВВС участваха с един самолет Су-25 в Националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020“, което ще се проведе от 10 до 19 юли 2020 г. Планирано е също така участие в тактическото учение с 61-ва мбр/СВ „Балканска стена 2020“ от 19 до 30 октомври 2020 г., тактическо учение с бойна стрелба на механизиран батальон от 2-ра мбр/СВ „Ответен удар 20“, както и в ТСпУ на СКСО през ноември 2020 г.

- Като командир на ВВС доволен ли сте от параметрите, заложени в проекта за новите бойни самолети, и доколко с реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите на ВВС?

С реализирането на проекта „Придобиване на нов боен самолет“ българските ВВС ще разполагат с бойна платформа, осигуряваща изпълнение на поставените задачи и отговаряща на изискванията на стандартите на НАТО, като се постига пълна оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса. Новият боен самолет ще допринесе в значителна степен за преодоляване на дефицита от способности и ще покрие изискванията за необходимите бойни възможности както за национални нужди, така и при участието ни в операции на НАТО.
Да, доволен съм като цяло от параметрите на проекта със заложената реализация на два етапа по 8 самолета, общо 16 самолета. Проектът като цяло е сложен, изключително мащабен, включващ не само придобиването на самолетите и въоръжението, но и всичко необходимо за ефективната експлоатация на самолетите през жизнения им цикъл.
В момента се изпълнява първият етап с придобиването на първите 8 самолета, както е описано в приетия от Народното събрание проект за инвестиционен разход. Първите пилоти вече заминаха за обучение в САЩ. Започна и интензивната работа по подготовка на инфраструктурата във ВВС за приемане на първите самолети през лятото на 2023 г.
Предстои да се подготвят изходните документи за стартирането на втория етап на проекта за придобиване на останалите още 8 самолета и съпътстващото въоръжение, резервни части, наземно имущество и др.
Ще бъда наистина много удовлетворен, когато българските ВВС достигнат пълната оперативна готовност за опериране с новия боен самолет и генерираме необходимите способности.

- Доколко е оправдано влагането на средства за ремонт на съществуваща техника, какво е развитието на отделните проекти в това направление – Су-25, Ми-17, Ми-24, AS532AL Cougar, L-410UVP, L-39ZA, PC-9M?

Поддържането на летателна годност на авиационната техника се осъществява с доставки (планови и непланови доставки на оборудване; доставка на консумативи, инструменти, техническа документация, средства за наземно обслужване (СНО), контролно-измервателна апаратура (КИА), контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и/или специализиран инструмент; доставка на резервни части, консумативи и инструмент за осигуряване на експлоатацията на СНО, КИА и КПА и услуги (извършване на планови и непланови ремонти и основни технически инспекции на авиационната техника и двигателите; извършване на планови и непланови ремонти на оборудване от комплектацията на СНО, КИА; периодични проверки и калибриране на СНО, КИА и КПА; извършване на услуги по оказване на техническа помощ за отстраняване на откази, неизправности и дефекти при изпълнение на бюлетини; обучение на летателен и инженерно-технически състав; изпълнение на доработки). Всички тези дейности изискват сериозен финансов ресурс. Развитието на отделните проекти в това направление е както следва:
- Су-25 – изпълнява се договор, сключен между Министерството на отбраната и ОАО „558 Авиационный ремонтный завод“ (Беларус) за извършване на капитално-възстановителен ремонт на 8 бр. самолети Су-25К/УБК, 16 бр. двигатели Р-95Ш, доставки на резервни части, апаратура, документация и извършване на замяна на системи и блокове. Има известно забавяне при изпълнението поради форсмажорни обстоятелства, причинени от кризата с COVID-19.
- Ми-17 – има сключено рамково споразумение между МО и „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за капитално-възстановителен ремонт. При наличие на финансови средства имаме готовност за сключване на договор към рамковото споразумение за капитално-възстановителен ремонт на 1 бр. вертолет Ми-17 (рег. знак 419).
- Ми-24 – изпълнява се договор, сключен между Министерството на отбраната и „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД за КВР на 1 бр. вертолет Ми-24.
- АS532AL Cougar – към настоящия момент в Румъния се извършва G-инспекция на 1 бр. вертолет, като се очаква до 31.07.2020 г. същата да приключи и вертолетът да е в летателна годност. Предстои сключване на рамкови споразумения за интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) на вертолетите и техните двигатели.
- L-410UVP-E3 – изпълнен е договор, сключен между Министерството на отбраната и ČESKA LETECKA SERVISNI A.S. за възстановяване летателната годност на 2 бр. самолети L-410UVP-E3, като от 16.06.2020 г. бе приет и вторият самолет L-410UVP-E3.
- L-39ZA – с решение № 166/27.12.2019 г. на министъра на отбраната е открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZA, рамково споразумение“. Предметът на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за извършване на основен ремонт (overhaul) на 2 (два) броя самолети L-39ZA.
- РС-9М – през 2019 г. стана ясно, че по рамковото споразумение № УД-03-2/23.05.2014 г. съществуват обстоятелства, свързани с максималната стойност на всички договори, които възложителят не е могъл да предвиди към момента на сключването им. Във връзка с тези обстоятелства, Министерството на отбраната не е в състояние да сключи повече договори по рамковото споразумение № УД-03-2/23.05.2014 г., дори не може да се използва чл. 116, ал. 2 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предстои провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за ИЛП на самолети PC-9M и PC-12/45.

- Какво е бъдещето на Първа зенитно-ракетна база, предвижда ли се придобиването на нова техника, ремонт на съществуващата?

Зенитно-ракетните войски (ЗРВ) са основен елемент от подсистемата за огнево въздействие на системата за ПВО. Зенитно-ракетната база, функционално обединяваща формированията на наземно базираните средства за ПВО от ВВС, поддържа и предоставя способности за охрана на въздушното пространство и обекти от критичната инфраструктура на Република България, участва в провеждане на отбранителни противовъздушни операции и оказва помощ на населението. В краткосрочен план тези свои задачи базата ще продължи да изпълнява с досега действащата структура, дислокация и техника.
Поради ограничено ресурсно и финансово осигуряване и динамично променящата се среда за сигурност през последните години е оценено, че 1-ва ЗРБ се намира в незавидно състояние, като е налична технологична изостаналост на зенитно-ракетната техника и ниско ниво на оперативна съвместимост със съюзните държави.
За да се преодолее дефицитът от способности, ВВС изготвиха концепция за развитие на способности за зенитно-ракетно прикритие, целяща привеждането на националната нормативна база към изискванията на северноатлантическия съюз и създаването на единна система за зенитно-ракетно прикритие с бойни възможности, адекватни на съвременните заплахи.
В резултат на утвърдената от министъра на отбраната концепция ВВС инициира проект за придобиване на нови типове зенитно-ракетно въоръжение, в който е планирано придобиването на ЗРК със среден и малък обсег на действие в периода 2025–2032 г. Към момента същият е финансово неосигурен, което затруднява определяне на конкретни времеви рамки за реализирането му.
По отношение на поддръжката и модернизацията на наличната техника е планирано до 2021 г. извършване на ремонтни дейности на ЗРК С-300 с опция за последваща модернизация. Конкретните насоки за модернизиране към настоящия момент са свързани с придобиване на тактически линии за пренос на глас и данни и със системата за опознаване „свой–чужд“.

- Какво е бъдещето на База КУН, какъв подход ще бъде приложен за придобиването на нови трикоординатни радари?

В бъдеще Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН) ще поддържа, развива и повишава способностите на българските Военновъздушни сили (ВВС) за командване и управление при изпълнение на ангажиментите в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана (ПВО и ПРО) на НАТО, както и при провеждането на съвместни учения и операции по охрана на въздушното пространство в сътрудничество със страните – членки на НАТО.
В Авиационния оперативен център на базата продължава да се изпълнява по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността проект за придобиване на високотехнологично комуникационно оборудване, което значително ще повиши способностите на система за командване и управление на ВВС.
В БКУН ще продължат да се създават условия за ефективно и безопасно използване на въздушното пространство при гарантиране на националния суверенитет. Изпълнението на проектите за придобиване на нови 3D радари и системи за командване и управление ще допринесе за преодоляване на технологичното изоставане на системата за наблюдение и постигане на способности за ефективно и надеждно наблюдение на въздушното пространство, както и за повишаване на способностите по постигане на оперативна съвместимост с новата архитектура за командване и управление на ВВС на НАТО.
При придобиване на новите радари ще се прилагат подходи или комбинация от подходи чрез реализация на дейностите съгласно плана на проекта по придобиването им и финансиране от бюджета на Министерството на отбраната или чрез участие на МО в международни проекти по линия на НАТО, ЕС, двустранни и многонационални инициативи. Разходването на бюджетни средства следва да се предхожда от обоснована преценка с оглед съобразяване с изискванията на Закона за обществените поръчки, включително и предвидените в него изключения, свързани с прилагане на неговите процедури. Изборът на конкретен подход следва да е в съответствие с националното и европейското законодателство, регламентиращо поръчките в областта на отбраната и сигурността.

- Как оценявате взаимодействието на ВВС с новооткритото ВВВУ „Г. Бенковски“?

Взаимодействието с възстановеното ВВВУ е добро. ВВС се стараят да подпомагат дейността му, защото там се подготвят бъдещите кадри, които ще се влеят в нашите редици. Занапред винаги могат да разчитат на нашата подкрепа.Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ГЕНЕРАЛ ЦАНКО СТОЙКОВ: НОВИЯТ БОЕН САМОЛЕТ ЩЕ ПОКРИЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ (Интервю за списание КРИЛЕ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/9 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  volxov5 22 окт 2020, 21:44
   
  1
   
  0

  ``НОВИЯТ БОЕН САМОЛЕТ ЩЕ ПОКРИЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ``

  САЩ възнамеряват да подарят на България два изтребителя F-16, става ясно съобщение на американското посолство у нас. От американската мисия се позовават на помощник-държавният секретар на САЩ по политико-военните въпроси Кларк Купър, който посети български авиационни бази.

  ``Изтребителите, които САЩ ни подаряват, са бракувани. Те не са втора ръка, тъй като нямаше да бъдат свалени от въоръжение. Ако не се подарят, трябва да бъдат утилизирани“. Това заяви пред ........експертът по сигурността Иво Атанасов.

  ``Не знаем каква е модификацията на изтребителите, които очакваме от САЩ. Не знаем техните параметри, за това е трудно да кажем каква работа ще вършат. Самолетите ще пристигнат у нас разглобени. Американски специалисти ще ги сглобяват у нас. Освен това ще трябва да ги ремонтираме“, обясни експертът.

  след като получат одобрение от Конгреса на САЩ. По молба на българското правителство тези два самолета ще бъдат предоставени съгласно Програмата за отбранителни артикули с отпаднала необходимост (EDA) на Министерството на отбраната на САЩ, за да бъдат използвани от служители на Българските военновъздушни сили като помощни средства за обучение и общо запознаване с техниката“, се казва в съобщението на американското посолство.

  p.s

  „Модел F16 , БЛОК 70 , за които се пазарим, никога не са участвали в бойни действия. Не знам за какво са ни изобщо“, коментира Атанасов.

  Честито на ввс и на Българския народ.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка