НОВ МОДЕЛ БОЕН САМОЛЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ – ВЪЗМОЖНИЯТ ИЗБОР

Pan.bg 22 ное 2012 | 12:46 views (14351) commentaries(35)
img За Pan.bg - доц. д-р Светлозар М. Асенов, полк. ор. Златко Х. Златев

За нашата общественост не е тайна, че съвременното състояние на българската военна авиация е критично. Това се определя от ниското равнище на изправност на авиационната техника (AT), физическото износване и моралното остаряване не само на авиационните комплекси (АК), но и на системите и средствата за управление и осигуряване и на инфраструктурата, незадоволителната подготовка на летателния състав, отказа от модернизация на наличните АК, забавените темпове за придобиване на нов основен боен самолет за замяна на образците, излизащи от въоръжение и на високоточни (управляеми) авиационни средства за поразяване (АСП). Основната причина за това състояние на военната авиация е недостатъчното финансиране на ВВС през целия посткомунистически период на развитие. Независимо от икономическата криза остро възниква въпросът за нейното развитие в дългосрочна перспектива (до 2020г.). Анализът на новите стратегически документи (основно Бяла книга за отбраната, План за развитие на ВС и Инвестиционен план-програма на МО) показва, че в близка перспектива (до 2015г.) системата въоръжение на тактическата авиация най-вероятно ще включва в състава си единствено намиращият се днес на въоръжение тактически изтребител от 4-то поколение МиГ-29. След тяхната модернизация те могат да придобият и ударни способности за високоточно поразяване на наземни и морски обекти.
Анализът на перспективните военни програми на водещите страни в света показва, че развитието на въздушно-космическия компонент преди и сега, а и за в бъдеще се характеризира с по-нататъшно нарастване на неговата роля и място във въоръжените сили на тези държави и водените от тях военни операции (ярък пример в това отношение е въздушната операция на НАТО срещу Либия през 2011г. „Обединен защитник”). Революцията във военното дело, включително в областта на техническото превъоръжаване на ВС, се осъществява чрез взаимосвързана система от военни, военнотехнически и научно-технически пробиви, както и чрез еволюционно усъвършенстване (модернизиране) на въоръжението и военната техника (ВВТ). Военният пробив се изразява в способността на ВС да изпълняват както нови задачи (в т. ч. експедиционни на отдалечени ТВД), така и традиционни, но на качествено ново равнище, използвайки нови системи въоръжение, концепции, форми и способи за военни действия. За българските ВВС такъв пробив може да бъде превъоръжаването на авиацията със съвременен боен самолет от 4+/5-то поколение и/или модернизация на наличните бойни АК от 4-то поколение МиГ-29 и Су-25, придобиване на безпилотни разузнавателни и ударни авиационни системи (БАС), възстановяване на летателната годност и модернизация на ударните вертолети Ми-24, транспортните Ми-17 и учебно-тренировъчните самолети (УТС) L-39 за придобиване на способности за действие в многонационална мрежова среда. За решаване на възникналото противоречие, по наше мнение, е необходимо да се премине от стратегия на възстановяване и поддържане на летателната годност на наличните АК, към стратегия на превъоръжаване на авиацията на ВВС с нови и/или модернизирани многоцелеви АК (и това е не само политически, икономически и финансов въпрос, но и научен, технически, на изградени традиции и партньорство и т.н., който може да бъде решен основно от военната експертиза). Нека припомним, че оригиналната конструктивно-аеродинамична схема и високите тактико-технически характеристики (ТТХ) на „чистия” изтребител МиГ-29 му осигуряват значителен потенциал за модернизация до конфигурация на многоцелеви (МЦ) АК от 4+ поколение.
image
Република България реално е в условията на икономическа криза и постоянен недостиг на финансови средства от началото на 90-те години на миналия век, в резултат на което превъоръжаването с АК от последно поколение (4++ или 5-то) е невъзможно. Опитът на водещите във военно-техническо отношение държави показва, че способите за поддържане на боеспособността и боеготовността на организационно-щатните авиационни формирования, повишаване на бойния потенциал и ефективността както на отделните образци АТ, така и на системата въоръжение на ВВС като цяло, са два: придобиване на нов модел боен самолет или модернизация на наличните АК.

Да разгледаме основните въпроси, отнасящи се до модернизацията. Това направление за усъвършенстване на ВВТ е особено актуално в съвременните условия на глобална икономическа и финансова криза, когато постоянният недостиг на бюджетни средства задържа придобиването на ново поколение въоръжение, а предното поколение е физически и морално остаряло. Енциклопедичните издания описват най-общо понятието „модернизация” като „усъвършенстване, обновяване на обекта, привеждането му в съответствие с новите изисквания и норми, технически условия и показатели за качество”, а „модернизация на военната техника” – като обновяване на морално остарелите образци ВВТ чрез усъвършенстване на конструкцията, изменение състава на оборудването, елементната база, материалите или технологията на изработване с цел подобряване на ТТХ, повишаване на бойния потенциал и ефективността на използване, без да се изменя основното предназначение и мястото на тази техника в системата въоръжение. В по-широк смисъл модернизацията е сложен научен проблем, изискващ системен подход за неговото решаване с отчитане на резултатите от анализа на задачите, за чието решаване е бил предназначен образецът, ефективността на тяхното изпълнение от базовия и модернизирания образец, неговото място и роля в системата въоръжение, взаимовръзките с другите елементи от тази система, цена и възможни варианти за модернизация, възможности на националната отбранителна промишленост да осъществи модернизацията и т. н. Единственото най-общо правило при модернизацията на ВВТ трябва да бъде осигуряването на рационални (приемливи) стойности на критерия „ефективност-стойност” и възможност за комплексното им използване в реален мащаб на времето с други бойни средства и осигуряващи системи.
С цел правилното и по-дълбоко разбиране същността на въпросите, разглеждани в настоящата разработка, ще приемем следните еднозначни определения на термините „модернизация” и „модификация” на АК, „многофункционален” и „многоцелеви” АК:
Модернизация на АК - провеждане на мероприятия по изменение на неговата конструкция, замяна или монтиране на допълнително оборудване и въоръжение с цел повишаване ефективността от неговото използване.
Модификация на АК - определя такъв конструктивен вариант на АК, който е разработен на основата на базовия летателен апарат, но е предназначен за изпълнение на други целеви задачи. Например: МиГ-23 е базов АК; МиГ-23мф, мл, млд са модернизирани варианти; МиГ-23бн/Миг-27 е модифициран вариант за изпълнение на ударни задачи,т.е. изтребител-бомбардировач).
Анализът на публикациите в специализираните издания показва, че термините „многофункционален изтребител” и „многоцелеви изтребител” се използват с еднакъв смисъл, но не се посочват еднозначни определения за тях. Практически всички АК, които се намираха или намират на въоръжение във фронтовата/тактическата авиация (ФА/ТА), се явяват многофункционални (МФ), независимо, че са разработвани като тясно специализирани (напр. F-16 и МиГ-29 като леки изтребители, F-15 и МиГ-23 като прехващачи). Модифицирането на АК от 3-то поколение от изтребители в ударни самолети се осъществяваше по еволюционен път след определена доработка. По-сложно протича процесът на преход на изтребителите от 4-то поколение (МиГ-29, Су-27, F-16, F-15) в ударни самолети от 4+ поколение. Именно за сметка на „дълбоката” модернизация тези изтребители станаха МЦ АК по предназначение, способни да решават в един полет разнородни по характер бойни задачи – изтребителни и ударни и/или разузнавателни и за радиоелектронно противодействие (РЕП). Към МФ АК можем да причислим практически всички вертолети, намиращи се на въоръжение, които са създавани като транспортно-десантни, а се използват като МФ (Ми-8/17, Ми-24) за изпълнение на различни по характер задачи: ударни, транспортни и специални (управление, разузнаване, свръзка, РЕП и др.). От посоченото може да се формулират следните определения за многофункционален и многоцелеви АК:
Многофункционален АК е този, на базата на който след модернизация е поставено специално оборудване и се създават комплекси с различно предназначение. МФ АК в един полет изпълнява една целева задача в съответствие с предназначението си.
Многоцелеви АК е този, чието бордово оборудване и въоръжение осигуряват изпълнението в един полет на няколко различни по характер задачи (напр. ударни и изтребителни, разузнавателни и ударни, РЕП и ударни).
Анализът на развитието на ТА/ФА показва, че създаването на МЦ АК се осъществява на базата на изтребителите в процеса на тяхната модернизация. Изискванията обаче, към неговите обобщени бойни свойства (мощност, мобилност, устойчивост, използваемост) и ТТХ са противоречиви, тъй като той трябва да съчетава в себе си коренно различните функции и качества на два типа бойни АК - на изтребител за завоюване превъзходство във въздуха и на ударен самолет. Така например, изтребителят трябва да притежава голяма мобилност (високи скоростни, маневрени и височинни характеристики, сравнително неголяма маса на бойното натоварване и еднотипно въоръжение), а ударният самолет-голяма мощност и устойчивост (умерени скоростни и маневрени характеристики, максимално голяма маса и номенклатура на АСП, защита на екипажа и основните бордови системи). Освен това, и двата типа АК изискват специфично бордово радиоелектронно оборудване, отговарящо на целевото им назначение-бордова РЛС, оптико-електронна обзорно-прицелна система и комплекс за РЕП. Във връзка с това всяко увеличаване на едно свойство (напр. устойчивостта) при еднакви други условия се осъществява за сметка на снижаване на друго свойство (ефективността). На фиг.1 е показана зависимостта на бойния потенциал (БП) от масата на средствата за повишаване на устойчивостта. Видно е, че БП нараства само до определени стойности при увеличаване масата на тези средства, след което започва да се снижава. Освен техническата реализация на този въпрос, възниква и проблема със специалната летателна подготовка на „универсални” екипажи на МЦ АК, способни в един полет едновременно да изпълняват няколко различни по характер задачи (това изисква не по-малко от 100-120ч. нальот годишно за летец първи клас).
По такъв начин, реализирането на концепцията за МЦ АК, създаден на базата на изтребител след проведена модернизация и способен достатъчно ефективно да решава ударни и изтребителни задачи в един полет, изисква въпросът за неговите рационални ТТХ да се решава на принципа за компромисна оптимизация на основните му характеристики (нормална и максимална маса на излитане, максимална скорост и претоварване, тактически радиус и др.). Трябва да отбележим, че това от своя страна ще доведе до значително увеличаване на разходите за разработване, модернизация, експлоатация, летателна подготовка, доставка на нови АСП, логистика, управление, информационно осигуряване и т.н.
Многоцелевият АК като обект за изследване представлява сложна антагонистична техническа система, което изисква изследванията за модернизация да се извършват от системни позиции, а методологията за обосноваване на неговия технически облик и рационални ТТХ да се базира на системния подход, като включва следните основни задачи (етапи):
1.Формиране на изискванията към системата въоръжение на ТА и тактико-техническите изисквания към отделния тип АК за дългосрочна перспектива.
2.Определяне съответствието на ТТХ на съществуващите АК на формираните оперативни изисквания (необходими оперативни способности) за изследвания период.
3.Формулиране на възможните варианти за модернизация на всеки тип АК за изпълнение на оперативните изисквания.
4.Определяне на вида модернизация с отчитане състоянието на АТ на въоръжение във войсковите формирования: модернизация на техниката от строя в авиобазите, в предприятията на отбранителната промишленост или в страната-производител на АК.
5.Извършване на военно-икономически анализ на вариантите за модернизация по основния критерий „ефективност-стойност” и избраните показатели за определяне на рационалния вариант.
6.Разработване на необходимата документация за модернизация на АК в съответствие с избрания рационален вариант.
7.Осъществяване доработката на наличните образци АТ в съответствие с избрания вид модернизация във войсковите формирования, в собствените предприятия на отбранителната промишленост или в тези на страната-производител.
Формирането на изискванията към системата въоръжение като цяло и към конкретния тип АТ се извършва в съответствие с изискванията на ратифицираните Стандартизационни споразумения (STANAGs) и Съюзните публикации (APs) на НАТО с цел постигане на оперативна съвместимост при съвместно използване на АК, Стандартизационните документи на МО (Военни стандарти и Военни технически спецификации), както и на Стратегията за управление на риска при планиране на отбраната и ВС в рамките на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) и Отбранителната програма на ВВС. Тези изисквания фактически определят мащаба на мероприятията и вида на модернизацията, тъй като ограниченото финансиране изисква да се избере по-евтиният способ за превъоръжаване.
Същността на втория етап се състои в определяне на основните направления за усъвършенстване на конкретния образец АТ в съответствие с ресурсните ограничения. С други думи, не е необходимо да се взема решение за модернизиране на всички типове АК (МиГ-29, Су-25, Л-39, Ми-24, Ми-17), а да се определят приоритетните в зависимост от важността на решаваните от тях задачи-на първо място в системата за колективна отбрана и в системата за национална сигурност. Така например, изтребителят МиГ-29 е основния АК, носещ бойно дежурство за изпълнение на задачата Air Policing в Интегрираната система за ПВО на НАТО (NATINADS), което налага модернизирането му в съответствие със Съюзните стандарти.
На този етап е необходимо да се определят всички ТТХ на АК, които трябва да бъдат подобрени в хода на модернизацията на основата на тактико-техническите изисквания към модернизирания образец. За целта се изхожда от неговата роля и място в системите за колективна и национална сигурност, при участие му във военни операции (бойни и небойни), съответствието на притежаваните ТТХ на формулираните тактико-технически изисквания и се определят пътищата за осигуряване на това съответствие.
image
Разработването на изчерпателен списък с вариантите за модернизация е сложна многокритериална задача, изискваща всеки от тях да бъде оценен с използване на методите за военно-икономически анализ по основния критерий „ефективност-стойност” (“E-С”), да се оцени неговата реализуемост в предприятията на отбранителната промишленост и на тази основа да се избере оптималния (рационалния) вариант.
От приведените по-горе определения следва, че основното направление при модернизацията следва да бъде конструктивната доработка на АК, включваща следните видове действия, насочени за предотвратяване на моралното и физическото стареене на образеца АТ:
1.Конструктивно усъвършенстване за повишаване стойностите на основните ТТХ, характеризиращи функционалното предназначение на АК с цел достигане максимални значения на критерия „Е-С”.
2.Конструктивно усъвършенстване, насочено за повишаване на експлоатационните и технологичните качества на АК при условие, че новите ТТХ осигуряват съхраняването за разглежданата перспектива на високи значения на критерия „Е-С”.
3.Конструктивно усъвършенстване на АК с цел повишаване стойностите на основните ТТХ при едновременно повишаване на неговите експлоатационни и технологични качества и удължаване на жизнения му цикъл.
Беше отбелязано, че основната цел на модернизацията е достигането на такива стойности на ТТХ, които осигуряват изпълнението на възлаганите на АК задачи с приемливи значения на критерия „Е-С”. Действително, няма смисъл да се подобряват експлоатационните качества, технологията на обслужване и ремонт на АК, ако по своите основни ТТХ той не е способен ефективно да изпълнява задачите по своето целево назначение. Не трябва да се считат за модернизация и действията по възстановяване на неговата техническа готовност, предполагащи замяна на по-рано произведени елементи (съставни части) с конструктивно или технологично нови такива, ако не се задават изисквания за повишаване на ефективността (ТТХ) на АК.
По наше мнение, модернизацията на т. нар. „техника от строя” не винаги е ефективно влагане на средства с цел повишаване ефективността на физически износен образец АТ. В резултат на експлоатацията износването на неговите конструктивни елементи може да бъде различно и съответно срокът на службата на модернизирания образец ще се определя от срока на службата именно на този конструктивен елемент. Дори АК да се е намирал на дългосрочно съхранение и формално неговият ресурс да е сравнително голям, то след модернизацията жизненият му цикъл ще бъде много по-малък от този на новопроизведен аналог, тъй като неговите конструктивни елементи (съставни части) са били подложени на физическо стареене в резултат на въздействието на многочислени фактори (климатични и биологични въздействия, температура, влага, корозия и т.н.). Такъв е случаят с руски МиГ-29, катастрофирал поради корозия на опашните плоскости. Впоследствие при обследване на самолетите, намиращи се на дългосрочно съхранение с голям остатъчен ресурс, се открива същият дефект при тях. По тези причини е необходим внимателен подход при вземане на решение за придобиване на АК „втора ръка” (second hand) дори от 4+ поколение. Бойните действия в Южна Осетия нагледно демонстрираха неспособността на военната авиация, въоръжена със съветска техника, да участва във високотехнологична война поради една проста причина-невъзможността за интегриране на тази техника, независимо от нейната частична модернизация, в съвременните системи за управление западен образец.
В този случай възниква въпросът-какво да се прави с ВВТ, намираща се в по-голямо количество във войските в сравнение с планираните в нормативните документи на военнополитическото ръководство и с перспектива за продължителна експлоатация след модернизация. По наше мнение, е необходима задълбочена военно-икономическа оценка за всеки тип АТ от строя, анализ на вариантите за тяхната модернизация и отчитане стойността на целия комплекс от мероприятия за нейното изпълнение.
Да разгледаме по-радикалния способ за превъоръжаване на военната авиация чрез придобиване на нов тип МЦ АК. На ТА й предстои преход към еднотипен парк от многоцелеви изтребители. Анализът на новите документи на военно-политическото ръководство на страната в областта на военната сигурност показва, че не само „лекият” изтребител от 3-то поколение МиГ-21бис ще бъде свален от въоръжение поради изтичане на жизнения му цикъл, но и ударния Су-25 с голям остатъчен технически ресурс и потенциал за модернизация. Основните мотиви за това е прието да се считат проблемите с финансирането. Налице е противоречие: отсъствието на финансови средства е причина за преход към по-скъпия едносамолетен парк, което не е по силите дори на водещите в авиационно отношение страни. Да се опитаме да разгледаме причините за това противоречие от позициите на системния подход, като накратко анализираме различните аспекти на въпроса (исторически, икономически, военнотехнически, системотехнически).
Ретроспективният анализ на развитието на бойната авиация показва, че отличителна особеност на самолетите от всяко ново поколение е непрекъснатото нарастване на техните обобщени бойни свойства (мощност, мобилност, устойчивост, използваемост) и съответно на бойния потенциал. Цената за това е постоянното нарастване на тяхната размерност (съответно и на финансовите разходи-фиг.2). Под този термин обикновено се разбира нормалната маса на излитане, т.е. масата, при която се осигурява изпълнението на изискванията към неговия технически облик и основни ТТХ (фиг.3-напр. Миг-15/17-5т; МиГ-19-7т; МиГ-21-8,5т; МиГ-23/29-15т; МиГ-29М-16,5т; Су-27-22,5т; ПАК ФА/Т-50-24-26т). Известно е, че между бойните възможности и нормалната маса на излитане на самолета съществува взаимовръзка. Статистическата обработка на ТТХ на всички тактически самолети, намиращи се на въоръжение показва, че по този показател изтребителите започнаха условно да се делят на два класа-„лек” и „тежък”. Съществените концептуални различия между тях се определят от различните области на бойното им използване, което се отразява съответно на техническия облик и на размерността. Изтребителят „тежък” клас изпълнява обикновено задачи извън зоната за действие на наземните информационно-управляващи системи, което изисква да има мощна обзорно-прицелна система, увеличен запас от гориво и АСП. Всичко това води до увеличаване на неговата размерност. „Лекият” изтребител се използва основно в условията на информационно осигуряване от земята за прикриване и поддръжка на наземни сили. Сравнителният анализ на съвременните изтребители от 4-то поколение показва, че към категорията на „леките” се отнасят тези с размерност до 15т (фиг.4-МиГ-29, F-16, F/A-18, EF-2000 Typhoon, JAS-39 Gripen, Rafale, Mirage 2000), a към „тежките”-над 20т (Су-27, F-15, F-22, F-35). Видно е, че групата на „леките” тактически (фронтови) изтребители е най-голяма и съответно най-търсена на международния авиационен пазар, т.е. те в най-голяма степен съответстват на изискванията на критерия „Е-С”. Практически всички самолети от последните поколения на ТА и особено техните модернизирани варианти от 4+ (МиГ-29М, СМТ, ОВТ; F-16 bl. 50/52, 60/62; F/A-18E/F; JAS-39C/D, NG; Rafale C/B; Mirage 2000-5) са разработвани като МЦ АК, способни да решават както изтребителни, така и ударни задачи с приблизително еднаква ефективност (oпитът от бойното използване на европейските изтребители „Тайфун”, „Грипен”, „Рафал” и „Мираж” във въздушната операция срещу Либия доказа това, но трябва да се отчита и липсата на сериозно противодействие от либийската ИА и ПВО). Посоченото обстоятелство позволява да разглеждаме тяхното развитие в направление на универсализацията като закономерност. На второ място можем да отбележим, че европейските страни поставят акцента за нарастване на онези ТТХ, които определят изтребителните свойства на самолета („Грипен”, „Тайфун”, „Рафал”). В САЩ, традиционно поддържащи двусамолетен парк от тактически изтребители („лек”-сравнително евтин и „тежък”, допълващи се един друг), ударението е поставено за максимизация на ударните способности (напр. последните серии модернизирани F-16, F/A-18, F-35), но при запазване на изтребителния им потенциал. Необходимостта да се търси компромис между изтребителните и ударните възможности определя актуалността от извършване на оценка за степента на универсализация на равнището на система от по-високо ниво, т.е. не на ниво отделен АК, а на разчетно авиационно формирование (РАФ) и разчетна авиационна групировка (РАГ). Зависимостта на бойния потенциал от степента на универсализация на единичен АК е показана на фиг.5. Видно е, че с увеличаване степента на универсализация, БП на многоцелевия самолет по неговото основно предназначение (изтребител или ударен), се снижава.
image
На базата на посочените факти може да се направи извода, че при съвременното равнище на развитие на авиационните технологии е целесъобразно да се разглеждат две концепции за разработване (придобиване) на МЦ АК:
-концепция за МЦ изтребител (изтребител с разширени ударни възможности), чиито представители основно са АК на европейските държави;
-концепция за МЦ ударен самолет (ударен самолет с разширени изтребителни възможности), представени основно от АК на САЩ.
Така например, модернизираните варианти на тактическия изтребител F-16 и разработваният за неговата замяна F-35 практически съответстват на концепцията ударен изтребител с разширени изтребителни възможности.
В условията на финансови ограничения най-радикалният път за създаване и поддържане на необходимата и достатъчна авиационна групировка (АГ) за гарантиране на въздушния суверенитет на страната и ефективна авиационна поддръжка на Сухопътните войски и ВМС, както и за намаляване на разходите за поддържането й, е нейното осигуряване със способности за едновременно решаване на изтребителни и ударни задачи. По наше мнение, превъоръжаването на военната авиация с нов МЦ изтребител от европейски производител (т.е. изтребител с разширени ударни способности), е единствено правилният, ефективен и ефикасен способ за постигане на пълна оперативна съвместимост за изпълнение на задачите по всички мисии на отбраната в условията на мрежово-центрична среда и намаляване на разходите за поддържане на авиационна групировка от МЦ АК през целия жизнен цикъл. Изводът е, че независимо от по-високата цена на МЦ АК в сравнение със специализираните тактически изтребители, разходите за създаване и поддържане на АГ от многоцелеви изтребители съществено се намалява.
Беше посочено, че нарастването на стойността на всяко следващо поколение изтребители се определя от необходимостта от тяхното непрекъснато усъвършенстване в съответствие със закономерностите за развитие на ВВТ. В тези условия определена икономия може да се получи за сметка на решаването на системни въпроси. Например, да се намали стойността на МЦ АК за сметка на снижаване на неговите бойни свойства (ТТХ), като се запази неговата ефективност чрез използване на външни осигуряващи системи. Изследванията в това направление показват, че всеки опит да се надцени или подцени една от съставящите (подсистема) на системата, е нарушение на принципите на системния подход. Изводът е, че изборът на нов МЦ АК и неговите осигуряващи системи трябва да се извърши по пределните (минимаксните) стойности на ТТХ (например: максимални-скорост, далечина на действие, боен товар и др.; минимални-време за подготовка, точност на стрелбата и др.) с цел да се придобият най-ефективните за нашите условия и за разглежданата перспектива образци от цялата съвкупност, предлагана на авиационния пазар (т.е. тези ТТХ, които са определени в тактико-техническите изисквания за избор на нов самолет). Изтребителят, като основен елемент на системата въоръжение на ВВС, непосредствено нанасящ бойни и информационни загуби на противника, е необходимо да бъде избран на предела на техническите и финансови възможности на държавата. Нека той да бъде придобит няколко години по-късно от планирания срок, но да съчетава в себе си последните научно-технически и технологични постижения.
image
Анализът на обема от задачи, възлагани на военната авиация в дългосрочна перспектива (след 2020г.) показва, че той не само няма да се намали, а и ще се увеличи по прогнозни разчети 1,3-1,5 пъти в съответствие с развитието на средата на сигурност, изискванията на нормативните документи и количественото нарастване на обектите за действие. Това изисква съответно увеличаване на количествения състав на необходимата авиационна групировка или повишаване интензивността (напрежението) на действията на военната авиация. Като се има пред вид непрекъснатото увеличаване стойността на бойните АК, АСП, системите за управление и осигуряване от ново поколение, разходите за експлоатация на АТ и подготовка на летателния състав, може с достатъчна степен на достоверност да се твърди, че при прогнозирания бюджет за финансиране на ВС и в частност на ВВС, количествения състав на пилотираната военна авиация не само няма да се увеличи, а е с тенденция да бъде намален почти 1,5-2 пъти. Едно от направленията за решаване на този проблем е приемането на въоръжение и използването на безпилотни авиационни системи с различно целево назначение, които за сметка на по-ниската стойност на придобиване, експлоатация и обучение на личния състав в рамките на същите бюджетни средства, предвидени за военната авиация, могат съществено да повишат нейните оперативни способности. Необходимостта от разработване на многофункционални БАС като роботизиран компонент на перспективна смесена АГ от пилотирани и безпилотни АК се определя от следните обстоятелства: увеличаване на стойността за придобиване, усвояване и експлоатация на пилотираните АК; намаляване на количествения състав на групировката от пилотирани АК; увеличаване на вероятността от собствени загуби на пилотирани АК и летателен състав в съвременните и перспективни военни операции; необходимостта от превъоръжаване с нови високотехнологични системи въоръжение за участие в съвместни многонационални военни операции в съюзен или коалиционен формат. Многофункционалните унифицирани тактически и оперативно-тактически БАС съвместно с пилотираните АК в състава на смесена АГ могат да решават разузнавателни, ударни, изтребителни, транспортни, за РЕП и други задачи. Изводът е, че едно от най-рационалните направления за повишаване на оперативните способности на перспективна АГ в условията на ограничено финансиране, е включването в системата въоръжение на авиацията на ВВС на определено количество многофункционални комплекси от БЛА с различно целево назначение, но разработени на основата на единен базов комплекс с БЛА. Необходимо е да уточним, че БАС в никакъв случай не могат да заменят пилотираната авиация, а могат само да увеличат нейните възможности в мирно и военно време.
На базата на изложеното можем да направим следните общи изводи:
1.Модернизацията е сложен научен проблем, изискващ прилагане на системен подход за неговото решаване с отчитане на резултатите от анализа на всички комплексни фактори.
2.Единственото най-общо правило при модернизацията и/или придобиването на нов МЦ БАК трябва да бъде осигуряването на рационални стойности на критерия „ефективност-стойност”.
3.Поддържането на боеготовността и боеспособността на авиационните формирования, повишаването на техния боен потенциал и оперативните способности на авиацията на ВВС за действие в многонационална мрежова среда, е най-рационално да се осъществи чрез придобиване на нов МЦ БАК от 4+ поколение.
4.Развитието на ВВС в далечна перспектива (след 2020г.) и повишаването на оперативните им способности в условията на финансови ограничения, е възможно чрез разработване, производство, приемане на въоръжение, усвояване и използване на многофункционални унифицирани БАС в състава на перспективна смесена АГ от пилотирани и безпилотни АК.Използвана литература:
1.Барковский, Скопец, Степанов. „Методология формирования технического облика авиационньiх комплексов”, М., 2008г.
2.Буренок В.М. „Модернизация как важная научная и производственная проблема”, www.vko.ru info@vko.ru
3.Златев З. „Лек изтребител, многоцелеви тактически изтребител или многофункционален боен самолет”, сп. „Военен журнал”, бр.1-2, 2011г.
4.Златев З., Асенов С. „Показатели и критерии за избор на нов модел основен боен самолет”, сп. „Военен журнал”, бр.1, 2012г.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 35

 1. #1
  еазде 22 ное 2012, 13:18
   
  0
   
  0

  Чудесно!
  Ха сега го обяснете това на бай министър...

 2. #2
  TER 23 ное 2012, 06:26
   
  0
   
  0

  Чудесен труд наистина.
  Идеята за модернизация на наличните МиГ-29 не е никак неактуална според мен.
  Ако допуснем еретичната мисъл за модернизация до вариант с ОВТ какво следва?
  Следва уникалния шанс да сме единствената натовска държава със самолет руско производство с ОВТ.
  Следва опашка на чакащи натовски армии за съвместни учения с нашите мигове.Графа ще се пръсне по шевовете.Сигурно и керосин даром ще ни носята само и само да се срещнат в учение с ОВТ.
  Инвестицията за модернизация много скоро ще се изплати.Хотелите,ресторантите,кината,моловете,дискотеките магазините и фирмите за коли под наем в региона ще са постоянно заети с натовски военнослужещи.Един вид военен туризъм за Пловдив и региона.
  Военните аспекти на такъв вид сътрудничество също не са за подценяване.Нашите пилоти ше се срещнат със всички въздушни школи и традиции в нато.Ще изучат тактиките им и маниерите им...и то безплатно :)Ще завоюваме така нужното ни уважение сред съюзниците ни чрез напълно мирни способи...

 3. #3
  Васил Тодоров 23 ное 2012, 11:27
   
  0
   
  0

  Тая тема за пълните хотели, молове, кина, за работни места се разработваше още при модернизацията на 3АБ по натовски стандарт.
  Нищо такова не се получи. Американците си живеят в Пловдив, там си харчат парите, а графалии само се облизват. И модернизацията, дето американците щяха да я платят се оказа наша - те щели само да ползват летището за съвместни тренировки и мисии. Допълнителни разходи.
  А колкото до избора на самолет - с пълна сила, на форсаж, може да се вярва на авторите, защото са отлични специалисти и обосновката им е пълна и ясна. Само, че ще прочетат ли статията тия, от които зависят процесите по избора?

 4. #4
  Тони 23 ное 2012, 13:45
   
  0
   
  0

  Статията е пълен боклук! Само вижте източниците - 2 руски и 2 български източника, които са преписали от руски източници!
  Изводи:
  1. Да чакаме да си купим най-съвременния изтребител - Ф-35. Гърция и Турция ВЕЧЕ си го поръчаха.
  2. Ако времето ни притиска да модернизираме МИГ-29??
  Модернизирането на МИГ ще стане като последния път. Обещаха, че като го модернизират, ще му сложат НАТО-вска електроника, но не го направиха, защото запада не дал такава апаратура. А румънците си сложиха такава апаратура, без Руснаците да ги модернизират.
  3. Да избираме изтребител Европейски тип! - за да не могат нашите пилоти да завършат с американските в Tyndall, а да ги обучават на място как се кара изтребител тук! :)))

 5. #5
  32040 23 ное 2012, 14:43
   
  0
   
  0

  Тони статията въобще не е боклук а самата истина за ситоацията в момента.Просто на нас ни се налага чуждо мнение,за много страни усобенно Вашите братя Хамериканците е по добре България да няма боеспособна армия и да ни ползват като роби,каквито всъщност сме.А още по добре е да ни няма на картата ,каквото се опитват и да направят.България е на много важен кръстопът между Европа и изтока с прекрасна природа и ресурси. Целта е да ни унищожат като нация и след години тук да останат само малцинства и слабо образовани хора,командвани от външни сили.Аре земете и помислете малко вече,една птичка пролет не прави.

 6. #6
  yegor 23 ное 2012, 14:43
   
  0
   
  0

  Интересная статья. Модернизация самолетов Миг-29 и Су-25 необходима. Но не думайте, что русские сделают вам Миг-29 ОВТ...И сега аз ще кажа на български ...
  И още нещо, Няма нужда да продават български Су-25, които имат голям потенциал и е възможно, че утре те ще бъдат след грузинците в ръцете на турците.Турците винаги остават турци и НАТО няма да ви помогне, ако не да се защитите.
  Голям приятел на България от Армения

 7. #7
  Тони 23 ное 2012, 15:32
   
  0
   
  0

  32040!
  Едно не разбирам:
  Защо Американското мнение е лошо, а Руското е винаги добро???
  :))

 8. #8
  ....до Тони 23 ное 2012, 16:21
   
  0
   
  0

  А къде е американското? Дай да видим, какво е тяхното?

 9. #9
  Тони 23 ное 2012, 16:50
   
  0
   
  0

  До 8!
  Ами дай да видим къде е американското и има ли в бг човек, който може да го напише и пан.бг да го публикува???
  P.S. Аз го гледам по Discovery!

 10. #10
  zlatizl 23 ное 2012, 18:01
   
  0
   
  0

  1. До #1-Този доклад е представен на междунар. научна конфер. "Авиацията в съвременната геополит. и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите" в ЦВК-София, 11-12.04.2012г. за 100 г. бълг. авиация. На нея присъстваха президентът, мин. на отбр., командирът и зам.-команд. на ВВС, офицери от Института по отбр. и ИПИО, генерали и о.р. Така, че необходимите хора са получили необход. информ.
  2.До #4-авторите не са против америк. авиац. техника, но ни идва скъпичко; няма офсет; летците от Гр.И., провели близък възд. бой с Ф-16 споделят, че той няма "енергия" и му "висят" постоянно в задна полусфера; с 8 МЦИ може да се осигури изпълнен. на 1 осн. задача (Еър Полисинг) и обучение на миним. ко-во пилоти; 5-то покол. ще получим най-рано след 2025; ЕС иска търг; ЕС ни дава пари, а ние ще ги налеем в САЩ и т.н.
  3.Целта на публикув. на статията е да се възбуди обществен дебат не само за типа изтреб. за придобиване, а за бъдещето на бълг. ВВС, които губят количествено-качествените си характеристики на вид въоръж. сили и се превръщат в род войска.

 11. #11
  Тони 23 ное 2012, 20:25
   
  0
   
  0

  До zlatizl!
  Съгласен съм, че този доклад е достоен за "научна" конференция в България. Също съм убеден, че тази конференция не може да допринесе с нещо за развитието на ВВС!!!
  1. Държавата няма нужда от офсет, защото офсета влиза в цената на сделката - колкото по-голям е офсета, толкова е по-скъпа сделката.
  2. Политиката на ЕС да ни връща пари от сделката, ако купим Европейско въоръжение, много прилича на една друга криминализирана "сделка". Ако връщането на пари не го приемаме като подкуп, то това е получаване на "субсидия" за сделката.
  Това никак не ми прилича на честна сделка.
  3. Вярвам, че нашите пилоти са скъсали от бой F-16, но това е бил близък бой. Колко близки боеве е имало на Косово през последната война????
  Николко!
  При такива тренировки има и редица ограничения, които не съществуват при реален бой.
  Ето какво е казал и пилота на МиГ 29 за F-16.:
  "Капитан Славов, который провел пять боев «один на один» («собачьи схватки» с высокими перегрузками) в ходе учений, отметил, что нашлемная система целеуказания вместе с ракетой AIX-9X являются единственными серьезными преимуществами F-16 в высокоманевренном ближнем бою." Много държа да имаме западната електроника на нашите самолети.
  И се връщаме на изводите от статията:
  Дали да си модернизираме МиГ29, и да нямаме западната електроника? А това е вече несъмнено доказано, че няма да го имаме, ако ремонтираме МиГ29, или да си купим F-16 за AirPolicing??
  Ако искаме да имаме самолети за въздушно превъзходство да си купим F-15?
  Ще излезе по-скъпо да правиш AirPolicing със самолет за въздушно превъзходство.
  Броя на пилотите, които ще летят зависи САМО от броя на самолетите, които имаме! :)
  Много харесвам идеята ти за "3.Целта на публикув. на статията е да се възбуди обществен дебат не само за типа изтреб. за придобиване, а за бъдещето на бълг. ВВС, които губят количествено-качествените си характеристики на вид въоръж. сили и се превръщат в род войска." Напълно я подкрепям и бих се включил и аз в такава дискусия!

 12. #12
  32040 23 ное 2012, 20:29
   
  0
   
  0

  YEGOR
  Евала брат каза им го в прав текст на покорната и страхлива рая.Но когато дойде момента ще е вече късно и ще си посипваме главите с пепел.

 13. #13
  32040 23 ное 2012, 20:38
   
  0
   
  0

  Абе ТОНИИИ ТИ си нямаш хал хабер от ВВС земи си мълчи и си гледай ДИСКАВЪРИ и си дръж продажното робско мнение за теб.Ти си на светлинни години от Авиацията бе . Само да ти кажа че аз лично съм бил свидетел на нарушаване на въздушното ни пространство от Турски Ф16 и беше прихванат за 3 минути от Миг 23,след това приземен на наше летище и отново пуснат да си ходи,щото бил объркал пътя :) :) Самият Мостафа си призна ,че е засякъл Мига едва когато вече той самият е бил прихванат.Аре бегай гледаи Дискавъри,и Развей Американското знаме над вас. Ххахаха А земи чети и малко други статйй освен за Хамериканците,да ти е ясно ,че МИГ-29 ОБТ е оборудван с радар да засича цели на 200км. и да открива стрелба на 160км. по 8 от тях. НЕЩО ДА КАЖЕШ

 14. #14
  32040 23 ное 2012, 20:46
   
  0
   
  0


  А този клип гледали го Що си мислиш ,че Хамериканси казан распорен на 15год. е надеждния модерен самолет.Европа ни предлага варянт пак за 8-самолета но нови или най много на 3год. с пъти по добра авионика и характеристики от Ф16. И все пак ние живеем в Европа а НЕ в Хамерика. :)

 15. #15
  Тони 23 ное 2012, 21:47
   
  0
   
  0

  До 32040 #13!
  Тук ми развяваш руското знаме много яко и пренебрегваш целта на авторите на статията, която е:
  "3.Целта на публикув. на статията е да се възбуди обществен дебат не само за типа изтреб. за придобиване, а за бъдещето на бълг. ВВС, които губят количествено-качествените си характеристики на вид въоръж. сили и се превръщат в род войска."
  Авторите на статията развяват Българското знаме и аз се присъединявам към тях.
  Никак не ме впечатляват характеристиките на МиГ29 ОБТ, защото същото го имат и САЩ и НАТО. Руската електроника няма да дойде при нас, защото не сме във Варшавския договор, а в НАТО. Както и Американската и Европейската европейската електроника няма да отиде при руснаците. :)))
  Въпросът е какво НИЕ можем да имаме!

 16. #16
  Тони 23 ное 2012, 21:52
   
  0
   
  0

  До 32040 #14!
  Благодаря за видеото!
  На него видях, че координатите на целта се подават от AWACS по електронен път и пилота стреля. Няма нужда пилота да вижда целта, няма нужда от близък въздушен бой. :))
  Точно за такава електроника говорех!
  П.С. Няма да коментирам "бягането" от ракетата! :)))

 17. #17
  Един 23 ное 2012, 22:26
   
  0
   
  0

  Момчета, това видео е абсурдно! Hi-tec реклама на самолет, който само англичаните използват пълноценно. Не се заяждайте във форума. Да изчакаме развитието на нещата.... Така или иначе ще сме само свидетели на случващото се! Каквото и да се вземе все ще е с по-добра авионика от нашите самолети!!! А иначе за въздушния бой всичко е вярно! Всичко се решава на големи дистанции. Никой не иска да си жертва пилотите в близък бой! Колкото и да е атрактивен той е една отживелица!!!

 18. #18
  егер 23 ное 2012, 22:46
   
  0
   
  0

  Статията представя систематизирано опциите пред
  ВВС и държавата, до които иначе всеки горе-долу запознат по един или друг начин е стигнал.
  Неангажираш доклад, с някой малки технически грешки, които не се натрапват , защото той самия не е технически.
  Относно избора, всеки би трябвало да признае, че единственото предимство (и то не пълно) на Ф16МЛУ е политическата коректност, а доколкото тя е
  силно измечнива величина, следва да заключим , че в него просто отсъстват предимства.
  1. Високата цена за придобиване на втора-трета ръка АК.
  2. Възможности, които и в момента са налични във ВВС
  3. Усилията , нужни да се преквалифицират екипажите и техниците
  4. Високите цени за поддръжка и ново въоръжение
  5. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА САМОЛЕТА, ИЗИСКВАЩА ПОЧТИ "СТЕРИЛНА" СРЕДА, която е несъвместима с нашите военни традиции
  6. АК , които ни натискат да вземем не променя по никакъв начин баланса на силите със съседите, напротив, той е от еднакъв тип,
  но със силно редуцирани възможности със техните.
  и още и още правят закупуването на Ф16 МЛУ абсолютно ненужна авантюра за ВВС. Нещо , което не можем да си позволим!
  Лесно е да се възпроизведе логика да закупим Грипен (по-добър коефицент цена-ефективност) , Еврофайтър (качествено ново равнище на техниката,
  с устрем когато се оправим да допълним състава с наистина многоцелеви самолети) .
  Забранена територия е МИГ 29-СМТ/М (технологии като ОВТ (МИГ 29 ОВТ е просто технологичен демостратор на МИГ-35) вероятно няма да ни се предоставят).
  Все пак сме "врага".
  Колкото до близкия бой, в момента в които паднат Ауаксите, боя неизбежно ще стане близък. А когато войната не е всички срещу падналата Югославия или Ирак, те бързо ще паднат.

 19. #19
  Yegor 23 ное 2012, 23:34
   
  0
   
  0


  До 32040
  Боже опази, ако историята се повтаря, не забравяйте как то е написано ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА от великия Иван Вазов:

  Няма веч оръжье! Има хекатомба!
  Всяко дърво меч е, всякой камък - бомба,
  всяко нещо - удар, всяка душа - плам.
  Камъне и дървье изчезнаха там.
  "Грабайте телата!" - някой си изкряска
  и трупове мъртви фръкнаха завчаска
  кат демони черни над черний рояк,
  катурят, струпалят като живи пак!
  И турците тръпнат, друг път не видели
  ведно да се бият живи и умрели,
  и въздуха цепят със демонский вик.
  Боят се обръща на смърт и на щик,...

  Ние трябва винаги да са готови, за да издържат на първи удар, и да даде достоен ответен удар, след това турците ще бягат като овци...

  Пожелавам успех на българските ВВС за успешното решаване на този труден проблем.

  Голям приятел на България от Армения.

 20. #20
  Георгиев 23 ное 2012, 23:37
   
  0
   
  0

  Статията е с прекалено много повторения на тези и е дълга. Но е добре, че се търси системен подход към проблема от професионална позиция. Май най-добре е форумци-летци да дават идеи и да правят сравнения (защото вариантите са 5-6). Сигурен съм, че дедо Аню чете сайта - не знам дали ще се ограмоти по въпроса, но поне ще се стресне. Идва края на мандата му и ще знае, че има кой да му търси сметка, ако си позволи далаверка.

 21. #21
  Добро утро 24 ное 2012, 09:04
   
  0
   
  0

  Егер, ти продължаваш да правиш повърхностните си анализи. Препоръчвам да не коментираш непозната за теб материя!!! Още повече Ф-16МЛУ! За лаиците си почти убедителен... Но мисля, че наближава времето, когато ще те е срам да се появиш тук с мнение!

 22. #22
  егер 24 ное 2012, 11:54
   
  0
   
  0

  Радвам се да установя , че тоя път си изпил хапченцата и не завалваш думи от яд!
  Продължавам да чакам да ме обориш , а дочаквам само да се излагаш. Някак мозохистично е , дошъл си да плуваш а стоиш на брега и ръсиш някаква градушка от думи , дето ме заплашват с опровержение, изгнание от форумната площ и какво ли още не , но дано разбираш , че докато стоиш на брега, ролята на тролче е твоя.:)
  Доста хора чакаме доводи за това ,че Фъ16 е най-добрия избор, чакаме изказването на висшите ти военни специалисти обещани в предния спор. Лека нощ, Добро утро!

 23. #23
  Добър ден 24 ное 2012, 14:59
   
  0
   
  0

  Да Егер, прав си! Изпил съм си хапчетата...А ролята на трол със сигурност е повече от повярвал си празнодумен зрител, който едва сдържа яростта си, че пошлите му анализи просто висят във въздуха.... Явно имаш много свободно време, което губиш точно тук?!

 24. #24
  Добър ден 24 ное 2012, 15:05
   
  0
   
  0

  Не се притеснявай да не ми отговаряш! Тази тема вече е изчерпана за мен!

 25. #25
  SimoK 24 ное 2012, 21:46
   
  0
   
  0

  Със сигурност решението за придобиването на Ф16 / ако има такова решение / носи след себе си редица негативи, но има редица митове, които никой не разсейва. МИГ29 е фантастичен самолет, хората са се привързали към него, както и към повечето руска техника. Проблемът не е в руската техника, а в руснаците. Само този, който е преговарял с тях и който има работа с тях знае, че при тях всичко е отчайващо трудно. Те не могат да разберат, че една сделка може да бъде взаимноизгодна. Мисля, че ролята на Ф16 е просто да освободи Българските ВВС от зависимостта си към РСК. Бил стар ? А МИГ 29 - нов ли е ? Не променял съотношенито на силите със съседите. А с какво МИГ 29 го променя ? Бил много чувствителен към пистата и логистиката. Той се експлоатира на 2 пъти и половина повече места в света, отколкото МИГ 29. И няма данни за проблеми с експлоатацията му. Аз го примемам, като платформа за съвсем нов вид философия за ВВС и съм твърдо ЗА подобна пормяна. Не ме разбирайте погрешно. Дори не харесвам Ф16, колкото Грипен, а и технологично колкото Тайфун, но според мен тук не става дума за избор. А за рационален акт. Що се отнася до офсета, моля не го надценявайте. Кой ще накара Мерцедес да си открият фабрика във България, ако от Мерцедес не са намерили икономическа логика да го направят ? Мислите, че някой им се обажда и им казва - Българите купиха Тайфуни - отваряйте производство там. Защо имат производство в Турция, където не са си купили Тайфуни, примерно. Моля ви, повече разум и по-малко емоция. Това не е работа на сърцето, а просто един изтребител.

 26. #26
  До SimoK 24 ное 2012, 22:03
   
  0
   
  0

  Фактът, че все още има здраво мислещи хора е успокояващ. Много от пишещите тук могат да се поучат от Вашия коментар!!! МиГ-29 е прекрасен, но....! Само с него сме за никъде! Силната страна на този самолет е именно привързаността на хората към него!

 27. #27
  егер 25 ное 2012, 00:52
   
  0
   
  0

  Случайно или не, сте "изместил прицела" доста встрани.
  1.Ф 16 не е конкурент на МИГ29 в нашия "тендър" за покупка на самолети. Натрапчивото сравняване на двата е просто "димка".
  2.Кой точно МиГ29 не е нов? Защото след МиГ и след Ф има едни цифрички и означения дето говорят много? Миг 29 9-13 е стар, Ф16 блок15 от програмата Peace Atlantis 2, дори повдигнат до МЛУ е стар, МиГ 29 М/М2/35 е нов, Ф16 блок 60 е нов. Вие кой имате предвид? Защото е нормално да искаме, като купуваме "нови" изстребители, те да ни дадът нови възможности и да ни спестяват пари от поддръжката на старите самолети. Сам разбирате , че Ф16 МЛУ не може да замести всичко дето отива в коша. Т.е. той ще е причина ние да намалим способностите си за отбрана.
  3. Баланса на силите със съседите трябва да го промени новия изстебител , а не МИГ-а. Той когато е трябвало го е променил и последните са треперили от него
  (от нашите ВВС -цитат от мемоари), сега не е негов ред. Нали затова правим тази инвестиция. Защото Air Policing-a може да се извършва с наличния хардуер.
  4. Които не е виждал как се чисти писта за Ф16, нищо не знае за чистотата. Това , че го експлатират повече е по политически причини, не по технически.Скоро и ние ще го експлатираме , т.е. ще си стои на земята като Бел206 и някой в Грузия примерно ще ни дава за пример, колко много експлатират Ф16, а не МиГ.Сам виждате , че това не е коректно.
  5. Офсета би бил важно перо в издънената ни икономика. Примера ви няма много общо с реализацията на офсет. Не го надценяваме, просто знаем колко нужно е на държавата ни внедряването на някакво производство. Тези компенсационни сделки ще върнат в нашата мелничка някакви пари. Без тях със сигурност икономическия ефект от покупката ще е нулев.
  6. Ф16МЛУ със сигурност ще е нова философия, но нейното усвояване означава застой за ВВС, защото нивото му от средата на деветдесетте години на миналия век (а самите самолети са много по-стари).

 28. #28
  ! 25 ное 2012, 01:44
   
  0
   
  0

  Защо воюваме/ Why we fight (2005)-наличен в Ю-тюб

  „Защо воюваме“ на Юджийн Джарецки е документален филм, създаден през 2005 г.
  Заглавието прави връзка с едноименните пропагандни филми от времето на Втората световна война, поръчани от американското правителство за да обоснове решението си за влизане във война срещу силите на Оста по онова време.
  Филмът описва възхода на американския военно-промишлен комплекс (наречен така за първи път от Айзенхауер) и подкрепата му от правителството през последните петдесет години, белязани с участие на САЩ в множество войни.
  „Защо воюваме“ предупреждава, че през десетилетията след Втората световна война американското общество е било заблуждавано, за да може да бъде хвърляно във война от своето правителство с цел поддържане на политическото господство над света. Доказателства за това са редица интервюта – с политика Джон Маккейн, с политолога и бивш анализатор на ЦРУ – Чалмърс Джонсън, с политика Ричард Пърл, с неоконсерватора Уилям Кристъл, с писателя Гор Видал и с други значими фигури. За истинската външна политика на САЩ говорят и ветерани от войната във Виетнам. Филмът изяснява какви са методите за вербуване на войници за войната в Ирак и каква е тяхната съдба. Особено внимание е отделено на иракското нашествие през 2003 г.
  Филмът е показан за първи път на „Сънданс Филм Фест“ на 17 януари 2005 г. – точно четиридесет и четири години след прощалното обръщение на президента Дуайт Айзенхауер. На този кинофестивал журито му присъжда Голямата награда за документални филми.

 29. #29
  добронамерен 25 ное 2012, 02:57
   
  0
   
  0

  Господа, защо се споменава МиГ-29 ОВТ като чудо на летателната техника. Ами това си е същият двигател РД-33, но серия 3,с двойно по-голям междуремонтен ресурс и с отклоняем вектор на тягата. Два двигателя - 5 милиона долара. А колкото до авиониката, МиГ-29 търпи модернизация до ниво 4 , която би го направила конкурентен и на така често споменавания Юрофайтер. Можете сами да проверите и сравните, но трябва да се чете... Има три фирми от една държава, които биха могли да направят една наистина съвременна MLU, а не от средата на 90-те. Аз смятам, че това е най-ефективното решение. А фирмите нито са европейски, нито американски.

 30. #30
  !!! 25 ное 2012, 10:12
   
  0
   
  0

  Колеги,БГ ВВС нямат нужда от самолети за въздушни демонстрации като ОВТ. Да, той е много атрактивен, е и??? Защо Руснаците не въвеждат ОВТ на въоръжение?! Иначе Добронамерен е прав, но как виждате Русия да въоръжава съседна Натовска държава и да дава най-доброто възможно?! Дори наличните 29-ки стоят на земята заради проблеми с РСК МИГ. А тези проблеми ще се задълбочават докато финансовият ни министър "пляска" Руснаците. Нека някой провери колко МиГ-29 и колко Ф-16 са произведени в света!!! И моля нека не говорим, че Германци, Поляци, Унгарци и Словаци още експлоатират 29. Унгарците вече се отказаха! Скоро това се случва и с Германия. Дори Сърбите официално обявиха, че работят по въпроса за нов изтребител! И накрая, не ми е ясно защо всички се впускаме в убеждаване на един човек тук в "правата вяра"?! Предполагам, че Белгийци, Холандци, Португалци, Чилийци и т.н. са абсолютни глупаци щом експлоатират МЛУ. ЧИСТОТАТА!!! Егере, по подобен начин се почистват всички полоси независимо от изтребителя, който лети на тях! Това, че само в БГ сме немърливи към чистотата на полосите ни не прави даден самолет по-некачествен! Знаеш ли как се чисти пистата на аерогара София??? Със сигурност много по-качествено отколкото за Ф-16. Нооо стига съм те образовал!

 31. #31
  zlatizl 25 ное 2012, 13:31
   
  0
   
  0

  1. Благодаря на всички за градивната критика и моля за извинение за допуснатите недостатъци. Считам, че материалът изигра ролята си на катализатор на общественото мнение по поставения въпрос.
  2. Да приемем, че статията е израз на източно-европейската военна мисъл (т.е., училите във ВВУЗ и военни академии в Русия). Целесъобразно е да чуем мнението (визията, концепцията) на западно-европейската (англо-саксонската) военна мисъл (т.е., училите в западно-европейски и американски ВУЗ).
  3. "Сблъсъкът" между двете "школи" в България не е от вчера, а от Освобождението до днес. Истината е, че няма какво да делим, а просто е необходимо да се повиши военната мощ на държавата чрез повишаване способностите на един от нейните компоненти.

 32. #32
  егер 25 ное 2012, 17:10
   
  0
   
  0

  Поздравления за zlatizl, усилията да се запали обществения "двигател" винаги си струват.

  Удевителния, сигурно знаеш, че има някаква минимална разлика между граждански и военни полети!Между летище София и авиобаза Граф И. Проблема не е в липсата на желание да се почисти пистата. Проблема е , че като валят бомби никой не се сеща да го прави, та на истинския фронтови изстребител ще му се наложи да кацне и излети в разораното край пистата и само някои ще могат. България е малка. При война цялата става фронт. Тук не е САЩ или Германия или Холандия, дето жителите им виждат война само когато има световна такава.
  Всеки си е в сферата на влияние и всъщност избор НЯМА! Тука само правим вятър с пръстите по клавишите. Идеята е да направим така,че като ни лъжат, поне да не ни считат за пълни глупаци и да ни убеждават каква прекрасна покупка е МЛУ по най-балъшкия начин.

 33. #33
  Читател 25 ное 2012, 18:42
   
  0
   
  0

  Не съм спец в авиаторските работи, но смятам, че са важни и с интерес следя написаното тук. Абсолютно съм съгласен, че трябва да се чуят различни мнения. "Сблъсък" между двет "школи", както казва zlatizl.

  Страхувам се обаче, че ще стане като във за партизаните и стражарите. Два дни се "кютечили" за една гора и я превземали един от друг по два пъти на ден.
  На третия ден дошъл Горския (с един 30 годишен F-16) и ги изгонил всичките. ;-)

 34. #34
  !!! 25 ное 2012, 22:56
   
  0
   
  0

  Егер, не искам да споря с теб! Всеки има собствено мнение! Само ще спомена. Самолетите, които излитаха и кацаха на грунд отдавна тънат в забвение! Остана едничък МиГ-21, който еднократно може да понесе и нафтата като гориво! МиГ-29 не е способен да излети дори и от заснежена полоса... Така поне казват Руснаците.... Тук спорим за философия, за политическа и военна принадлежност и за бъдещето на родните ВВС. Със сигурност една дълбока модернизация на 29 ще е много по-евтина от който и да е друг финансов разход! Проблемът е, че ние сме членки на НАТО и точно това НАТО (в частност Американците) никога няма да позволят на "модернизаторите" на 29 инсталирането примерно на един LINK16 и жизнено важно за съвместни операции оборудване! Понякога за да спечелим трябва да направим крачка назад. Нека спрем този спор и изчакаме мнението на експертите! Така или иначе решението ще е политическо, но след него поне ще имаме основание за дебати и изливане на всенародна злоба или удовлетворение! Ф-16 е компромис, който може да бъде направен в името на съществуването на Българските ВВС! Бъди сигурен, че децата, които сега гледат небето и искат да бъдат пилоти изтребители няма да летят на Ф-16....ТРЯБВА ДА СМЕ ЕДИННИ В ИМЕТО НА ВВС!

 35. #35
  егер 25 ное 2012, 23:09
   
  0
   
  0

  Единни!

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка