Легията отговаря на Ангелов: Нашата цел е защита на всички военни! Ние сме неправителствена организация

Pan.bg 22 фев 2013 | 15:59 views (4049) commentaries(1)
img Уважаеми колеги,

Във връзка с многобройните писма и телефонни разговори от действащи военнослужещи, с изразени от тях притеснения за участие в Патриотичното шествие „ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ” Българска офицерска легия „Раковски” заявява:

Сдружение „Българска офицерска легия „Раковски”” никога не е била и не е синдикална организация.
БОЛ „Раковски” е регистрирана в съда като Неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закон за юридическите лица с нестопанска цел.


Съгласно устава на БОЛ „Раковски” основната цел на организацията е защита на социалните и професионални права на военнослужещите.
Синдикалната дейност се изразява в защита на правата на трудещите се и представителство на техните интереси пред държавните институции или работодателите. ЗЮЛНЦ /Закон за юридическите лица с нестопанска цел/ предвижда отделен закон, който да урежда правно-организационното положение на синдикатите и по този начин ги ограничава от ЮЛНЦ /Юридическо лице с нестопанска цел/. Същевременно според Кодекса на труда синдикалните организации придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Това не ги прави ЮЛНЦ. От друга страна ЮЛНЦ могат свободно да определят своите цели и средства за постигането им, като няма пречка да определят за цел защитата на правата на определена група граждани – например на учителите. Това обаче не ги превръща в синдикати, нито дейността им – в синдикална.
В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е изписано какво е забранено и какво е разрешено на кадровите военнослужещи,във връзка с участието им в масови прояви и членството им в професионални сдружения, а именно:
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Чл. 182. (1) Военнослужещите нямат право да членуват в политически партии, движения или коалиции с политически цели и да предприемат действия по служба, с които да нарушават политическата си неутралност.
(2) Военнослужещите не могат да извършват пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на синдикални организации и на кандидати за изборни длъжности.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Военнослужещите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа.
(4) Военнослужещите не могат да бъдат задължавани да декларират своите политически, религиозни или идеологически убеждения във връзка със заемането или изпълнението на службата.
Чл. 184. Военнослужещите нямат право на стачка и на синдикални действия.
Чл. 186. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) В мирно време военнослужещите могат да се сдружават за осъществяване на дейности от взаимен интерес. Тези дейности се извършват извън служебно време и не могат да накърняват бойната готовност, подготовката, дисциплината, моралния дух на личния състав и да нарушават установения ред и единоначалието в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.
(2) Въпросите, свързани с отбранителната политика на държавата, военното строителство, подготовката, бойната готовност и мобилизацията на въоръжените сили, тяхното комплектуване с личен състав, въоръжение, техника и други имущества не могат да бъдат предмет на дейност на сдруженията по ал. 1.
(3) Сдруженията могат да членуват в сродни международни организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Взаимоотношенията между сдруженията на военнослужещи и Министерството на отбраната се уреждат със споразумения.

БОЛ „Раковски” не е нито политическа партия, движение или коалиция, нито синдикат.
БОЛ „Раковски не организира стачка или синдикални действия!
БОЛ „Раковски” организира патриотично шествие под наслов „ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ”, което по никакъв начин не противоречи на гореспоменатите членове от ЗОВС на РБ!


Шествието се организира стриктно спазвайки ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ
В него е записано:
Чл. 2. Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации.
Чл. 3. На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин.
Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго правонарушение.
Чл. 6. (1) В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които:
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, както и организаторите вземат необходимите мерки за спазване на реда за провеждане на манифестацията и за безопасността на движението.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.) Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Нарушенията се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината и могат да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В глава трета от Особената част на Наказателния кодекс се създава нов раздел VIII:
"Раздел VIII Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите
Чл. 174а. (1) Който с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, митингите и манифестациите, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) Организатор, който в нарушение на чл. 12, ал. 3, и 13, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите проведе забранени или продължи да провежда прекратени събрание, митинг или манифестация, се наказва с лишаване от свобода до една година."
Изпълнили сме условието за писмено уведомление съгласно чл. 11 от ЗАКОНА ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ.

Бе проведен инструктаж от страна на СДВР на коменданта на шествието!
Днес разговаряхме с представители на Общината с което се уточни маршрута!
Това е обективната истина!
Право е на всеки да вземе своето осъзнато и информирано решение за участие в Патриотичното шествие „ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ”!!!


Национален съвет на БОЛ „Раковски”
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  гpажданин 22 фев 2013, 17:55
   
  0
   
  0

  Най-нелегитимен от всички е политическия отпадък Аню Ньойски! Затова всички смело и масово на протеста на Легията да ги освиркаме тези разбойници!!!

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка