Проект на закон предвижда добавка към военноинвалидната пенсия

Pan.bg 07 ное 2013 | 10:53 views (2852) commentaries(1)
img Готов е проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Документът е подготвен от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната. Той е обсъден и приет на заседание на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните.

Спирдон Спирдонов - otbrana.com

Военноинвалидите с 50 и над 50 процента намалена работоспособност да получават към военноинвалидната си пенсия добавка в размер на процент от социалната пенсия за старост, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Разходите да са за сметка на държавния бюджет. Това предвижда проектът на поправките на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Документът е подготвен от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната. Той е обсъден и приет на заседание на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните.

image

С предложения законопроект се предоставя на военноинвалидите и на военнопострадалите право на медицинска и дентална помощ за дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Предвижда се средствата да са за сметка на държавния бюджет.

Предлага на военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност средствата за лекарствени продукти, отпуснати им по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, да са за сметка на държавния бюджет. В кръга на правоимащите лица за ползване на облекчения за лекарствени продукти се включат и военнопострадалите.

Предвижда се ползването на базите за отдих да става веднъж годишно до 15 дни, а за профилактика и рехабилитация - два пъти годишно до 30 дни.

Предлага се на военноинвалидите и военнопострадалите да се предостави право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, в случай че не получават такава по силата на друг закон.

Създава се разпоредба, аналогична на Закона за ветераните от войните, по силата на която се установява правото и на военноинвалидите и военнопострадалите да ползват безвъзмездно помещения в клубове на Министерството на отбраната и общините, за организиране на мероприятия и събрания, свързани с общественополезната им и патриотична дейност.

С предложените изменения на Закона за висшето образование се предлага и военнопострадалите да се добавят сред лицата, ползващи облекчени условия при осигуряване достъпа им до висше образование.

Предложените изменения в Закона за здравното осигуряване целят привеждането на терминологията му в съответствие с тази по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

***

ПРОЕКТ

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и

военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., доп., бр. 20 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 6 след думата „национални” се поставя запетая и се добавя

„регионални и местни“.

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:

„(1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.”

2.Създава се нова ал. 3:

„(3) Военнопострадалите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 имат правото по ал. 1, като тези по чл. 4, т.1 и 4 заплащат 25 на сто от цената на лекарствените продукти, а тези чл. 4, т. 2 - 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 като думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2 и 3”.

4. Ал. 4 се отменя.

5. Създава се нова ал.5:

„(5) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 имат право на медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.”

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти по ал. 1-3 и за оказване на медицинската и дентална

помощ по ал. 5.“

§ 3. В чл. 16 думите „право на отдих до 15 дни и профилактика и рехабилитация до 30 дни веднъж годишно“ се заменят с „право на отдих веднъж годишно до 15 дни и профилактика и рехабилитация два пъти годишно до 30 дни“.

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) думите “чл.4, т. 1 и 4” се заменят с „чл.4, т.1, 2 и 4“;

б) в т. 1 в края на изречението се добавя „и неограничен брой пътувания

по железопътната мрежа в областта”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Придружител на военноинвалид с увреждане над 90% с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава.“

§ 5. Чл. 18 се изменя така:

„Чл. 18. Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 имат право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, в случай че не получават такава по силата на друг закон.”

§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1.Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал.2: „(2) Министерството на отбраната и общините могат да предоставят на военноинвалидите и военнопострадалите за безвъзмездно ползване помещения в клубове и създават други условия за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.“

§ 7. Създава се чл. 23а:

„Чл. 23а. Военноинвалидите с 50 и над 50 процента намалена работоспособност получават към военноинвалидната си пенсия добавка в размер на процент от социалната пенсия за старост, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Разходите са за сметка на държавния бюджет.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм., бр.28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г., попр., бр. 57 от 1997 г., изм., бр. 58 от 1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 1999 г., попр., бр. 66 от 1999 г., изм., бр. 111 от 1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., изм., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30, 36 и 62, бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 43, бр. 69 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., изм., бр. 38 от 2010 г., изм. и доп., бр. 50, 56 и 63, бр. 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., доп., бр. 102 от 2012 г., изм., бр.15 от 2013 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 68, ал. 3, т. 3 след думата „военноинвалиди” се добавя „и военнопострадали”.

2. В чл. 70, ал. 2 след думата „военноинвалиди” се поставя запетая и се добавя „и военнопострадали”.

3. В чл. 95, ал. 6, т. 3 след думата „военноинвалиди” се добавя „и военнопострадали”.

§ 9. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93, бр. 153, бр. 62 и 65 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., доп., бр. 64 и 41 от 2000 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 54, бр. 74, бр. 107, бр. 112, бр. 119, бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8, бр. 50, бр. 107, бр. 114 от 2003 г., изм. и доп.,бр. 28, бр. 38, бр. 49, бр. 70, бр. 85, бр. 111 от 2004 г., изм., бр. 39, бр. 45, бр. 76, бр. 99, бр. 102, 103 и 105 от 2005 г., доп., бр. 17, 18, 30 и 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., в доп., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 от 2007 г. на Конституционния съд на РБ

- бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53 и 59 от 2007 г., доп., бр. 97, бр. 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр.41, бр. 42 от 2009 г., доп., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 и 101 от 2009 г., бр. 19 и 26 от 2010 г., доп., бр. 43, 49 и 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 59, 62 и 96 от 2010 г., изм., бр. 97, 98 и 100 от 2010 г., доп., бр. 9 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2011 г., изм. и доп., бр. 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., доп., бр. 4 от 2013 г., изм., бр. 15, 20 и 23 от 2013

г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 37, ал. 3 думите „пострадали при или по повод отбраната на страната“се заличават, а след думата „военноинвалиди“ се поставя запетая и се добавя „военнопострадали”.

2. В чл. 40, ал. 2 след думата „военноинвалидите” се поставя запетая и се добавят „военнопострадалите, които не са здравно осигурени по друг ред“, а думите „при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба” и запетаята след тях се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

(Проектът е публикуван на сайта на МО за обществено обсъждане.)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  любопитен читател 12 ное 2013, 16:26
   
  0
   
  0

  Като е готов този проект, кога ще бъде приет от парламента? Като гледам няма много текстове. Ако имат желание много бързо могат да го придвижат...

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка