Признаци, че САЩ планират ядрена атака срещу Русия

Pan.bg 06 юли 2014 | 20:34 views (4876) commentaries(18)
img wordpress.com


Мина­лата сряда Си Ен Ен пуб­ли­кува на своя сайт новина под загла­вие „САЩ изпращат в Европа стелт бом­бар­ди­ро­вачи В-2. Теле­ви­зи­он­ният канал съобщи, че „те трябва да участват в уче­ния”.

Между другото Уикипе­дия напомня, че В-?2 е ядрен бом­бар­ди­ро­вач и че това са един­стве­ните само­лети, които използ­ват тех­но­логи­ята стелт и при това могат да носят тежко въоръже­ние от класа „въздух-?земя”, използвано извън зоната на действие на ПВО.


С други думи глав­ното пре­дим­ство на стелт вер­си­ята на В-?2 е спо­соб­но­стта им да нана­сят пре­ван­ти­вен (неоча­к­ван) ядрен удар. Това наи­стина е нещо ново — те могат неза­бе­ля­зано да се промък­нат до чужда страна и да я унищожат, преди тя да успее да отго­вори със своето ядрено оръжие.

Стелт тех­но­логи­ите пре­връщат ядре­ния арсе­нал в сред­ство за победа в ядре­ната война, а не за запазване на мира в рам­ките на док­три­ната „вза­имно гаран­ти­рано унижощаване”.

В ста­ти­ята си „Защо граж­дан­с­ката война в Украйна е с гло­бална исто­ри­ческа важ­ност” писах: „Тази граж­дан­ска война е много важна, защото възоб­но­вява гло­бал­ната сту­дена война, но този път без смо­ки­но­вия лист на идео­логи­че­с­ката борба между „капи­та­лизма” и „кому­низма”, а във вид на откро­вен конфликт между аме­ри­кан­с­ката и запад­ната ари­сто­крация, от една страна, и новата ари­сто­крация на Русия и Китай, от друга.”

За при­чи­ните за този конфликт се говори подробно в ста­тия на науч­ното спи­са­ние Diplomatic History, което раз­казва как през 1990 г. пре­зи­дентът Джордж Буш-?старши излъга съвет­ския лидер Михаил Гор­ба­чов. Буш убеди Гор­ба­чов да пре­клю­чат със сту­де­ната война, без да му даде ника­кви гаранции.

В резул­тат на това остатъкът от Съвет­ския съюз Русия се оказа под запла­хата на ней­ния праг да се окажат ракети и бом­бар­ди­ро­вачи на НАТО, спо­собни да унищожат стра­ната с изпре­вар­ващ удар, преди тя да може да вдигне във въз­духа своето ядрено въоръже­ние, за да унищожи в отго­вор САЩ.

Ста­рата система на „вза­имно гаран­ти­рано унищожа­ване”, въпреки плашещия сми­съл беше абсо­лютно раци­о­нална от гледна точка на обще­ството от двете страни на конфликта.

Русия, обкръжена от страни от НАТО и от аме­ри­кан­ско ядрено оръжие, може да бъде изт­рита от лицето на Земята още преди ней­ните отсла­бени и срав­ни­телно малки Въоръжени сили да могат да реаги­рат. Ние не сме обкръжени от руски войски, но Русия е обкръжена от наши.

Рус­наците не могат да ни унищожат преди ние да им отго­во­рим, затова пък ние можем да ги унищожим преди те да отго­во­рят на нас. Именно затова аме­ри­кан­с­ката ари­сто­крация доказва, че док­три­ната за „вза­имно гаран­ти­рано унищожа­ване” вече не е актуална.

И така, сега пре­зи­дентът Обама убеж­дава лиде­рите на Евро­съюза да се при­съе­ди­нят към него­вия план за съз­да­ване на сили за пре­ван­ти­вен ядрен удар, спо­со­бен напълно да премахне Русия от све­тов­ната арена. Меж­ду­на­род­ният валу­тен фонд напълно под­крепя него­вата идея.

Ден преди касап­ницата в Одеса, където бяха убити много при­върже­ници на неза­ви­симо­стта, фондът заяви на укра­ин­ските вла­сти, че ако всички при­върже­ници на неза­ви­симо­стта в южните и източ­ните обла­сти на стра­ната не бъдат побе­дени или унищожени, той ще постави кръст на Киев и ще го доведе до банкрут.

Обама явно не се шегува. Дове­де­ното от нас на власт пра­ви­тел­ство в Киев сега бом­бар­дира Юго­източна Украйна, за да убеди ней­ните жители, че съпро­ти­вата е безпо­лезна. Една от крат­ко­сроч­ните цели на тази кампа­ния е да бъде заста­вена Русия да се при­мири със загу­бите и да не иска изплащане на укра­ин­ските дългове, за да може Киев да изплати дълго­вете си на МВФ, САЩ и ЕС.

Пред нас на прак­тика стои меж­да­на­род­ната проце­дура на бан­крут, само че вме­сто съдебни сред­ства се използ­ват военни. Пред­ста­вете си, че кре­ди­то­рите идват при длъж­ника за парите си, но парите полу­чава само онзи, който е с повече пушки. Именно затова МВФ запо­вяда на Киев да се разправи с въста­ни­ето на юго­изток.

За фонда не е важна земята, а кон­тролът на киев­ското пра­ви­тел­ство над акти­вите на метеж­ната част на стра­ната. При при­ва­ти­за­ци­ята или при разпро­даж­бата за изплащане на дълга тези активи ще стру­ват нещо. За Обама чел­ната роля на долара е дори още по-?важна от укра­ин­ските дългове — това иска Уолстрийт.

Освен това Обама не само уве­ли­чава нашия потенциал за пре­ван­ти­вен ядрен удар, но и съз­дава нещо ново — иници­а­ти­вата „Бърз гло­ба­лен удар”, която трябва да допълни нашите ядрени сили с висо­ко­точно неяд­рено оръжие, спо­собно да унищожи за няколко минути рус­ките ядрени въоръже­ния, ако ата­ката се осъще­стви от тери­то­ри­ята на съсед­ната на Русия Украйна.

Веро­ятно това е запа­сен вари­ант за Обама, в слу­чай че европе­йците се откажат да участват в ядрен удар срещу Русия.

Без­условно Обама е настроен сери­о­зно, но въпро­сът ще може ли да застави лиде­рите на „демо­кра­тич­ните” държави да се съгла­сят с плана му остава открит. Двете най-?вероятни неща, които могат да го спрат на този етап, са или раз­кол в НАТО, или реше­ние на Путин да се при­мири с вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ките после­дици и да не реагира на нашите про­во­кации.

Путин може да стигне до извода, че по-?добре съна­род­ниците му за известно време да го смя­тат за слаб, откол­кото да загине цялата страна. От друга страна, ако Обама разиграва сво­ите „свръх­държавни” козове, този конфликт може да го компроме­тира по-?силно, откол­кото Путин. В края на кра­ищата такива неща едва ли ще подоб­рят образа му в учеб­ниците по исто­рия, ако, раз­бира се, това го въл­нува.

А може би ще е дово­лен да го запом­нят като вто­рия Джордж Буш-?младши. Ако се стигне до ядрен удар, такава „победа” би унищожила репу­таци­ята на Обама още по-?силно, откол­кото „побе­дата” в Ирак унищожи репу­таци­ята на него­вия пред­ше­стве­ник.

Веро­ятно в крайна сметка аме­ри­канците ще смет­нат, че Буш-?младши не е бил най-?слабият пре­зи­дент в исто­ри­ята на нашата страна.

(„OpEdNews?.com”, САЩ)

Източник: http://rusiadnes.bg

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 18

 1. #1
  Кировец 06 юли 2014, 21:22
   
  0
   
  0

  Поредната шльокавица.САЩ нападна Финландия,Полша /септ 1939/,Южна корея и окупира балтийскти републики/1940/ и България.Поредните брътвежи на руската пропаганда.

 2. #2
  KOREKTOR 06 юли 2014, 21:43
   
  0
   
  0

  До #1 Пуснато от Кировец

  Киро *******,

  А като си толкова ОТВОРКО в историятта позаинтерисувай се моето момченце за агресиите и инвазиите които са сътворили твоите МИРОЛЮБИВИ КРАВАРИ ПИНДОСТАНЦИ за краткия исторически период в който съществува тяхната така миролюбива държава и така кротичка и миролюбива така наречена АМЕРИКАНСКА НАЦИЯ събрала в себе си световната измет.

  Подготви се да четеш дълго.

  Списъка е почти от двеста точки вече осъвременен.

  Почти двеста агресии в които за затривани и унищожавани държави и народи Киро.

  Не една, не и две. Почти двеста Киро.

  А сега пак пиши глупости

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 3. #3
  dreamsin 06 юли 2014, 21:53
   
  0
   
  0

  Коректор,
  ************* видно е от всичките коментари (простотии от дните на Априлския пленум)!
  И не бъди на всяка манджа мерудия, защото нямаш капацитет по 99% от темите (да не повторя, че ************)

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 4. #4
  Кировец 06 юли 2014, 22:24
   
  0
   
  0

  Забравих да допълня,че САЩ прибра нашия златен резерв и открадна архивите на царство България.Аз пиша от компютър измислен в СССР с най- големият микрочип,нямащ аналог в света.

 5. #5
  KOREKTOR 06 юли 2014, 22:27
   
  0
   
  0

  До #3 Пуснато от dreamsin

  dream*******,

  Става въпрос за прости и елементарни историческим факти и истини *************.

  А това, че на тебе тези прости и елементарни историческим факти и истини не ти отърват си е твой проблем *************.

  А това , че съм "на всяка манджа мерудия". Да чета и се просвещавам и имам мнение по доста въпроси.

  Ти като си *********************** кой ти е крив. И затова дъниш ДЕБИЛСКИ коментари.

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 6. #6
  KOREKTOR 06 юли 2014, 22:32
   
  0
   
  0

  До #4 Пуснато от Кировец

  ****** Киро,

  Целия ти пост #4 показва и доказва, че си много *** и ОГРАНИЧЕН ***** Киро.

  А бе Кирчо,

  Ти нещастнико май се явяваш нова звезда на небосклона на ДЕМО***ЕРАСКИТЕ ********.

  Или си нова звезда.или най-вероятно си стара ДЕМО***ЕРАСКА ****** с ново поредно никнеймче

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 7. #7
  OP 06 юли 2014, 23:23
   
  0
   
  0

  Тая статия е ценна единствено с наличието на признание, че това е конфликт, воден от новата аристо­крация на Русия.
  Странно как такова мерзко, НеРуско слово като аристокрация може да бъде употребено за нашего православного брата!

 8. #8
  KOREKTOR 06 юли 2014, 23:34
   
  0
   
  0

  До #7 Пуснато от OP

  OP-ко,

  ОТВОРКО,

  И на база на какво и от къде го извади този така глобален и миродавен твой извод, че:

  " че това е конфликт, воден от новата аристо­крация на Русия. "

  Като си навря тъпата глава между краката си и от дирника си ли го изсмука този така глобален и миродавен твой извод

 9. #9
  Broadsword 06 юли 2014, 23:47
   
  0
   
  0

  "стелт версията на Б2" :D ... Конвенционалнатa / не-стелт версия какви ли възможности ще има ... тая статия само след първите 2-3 изречения я пропускам ...

 10. #10
  celsius 06 юли 2014, 23:56
   
  0
   
  0

  В тая тема нещо ми липсват Preslav и Sold-er може ли да няма злоба нещо ми липсва....

 11. #11
  OP 07 юли 2014, 00:21
   
  0
   
  0

  ****************************
  Питай германската армия, може и да помогнат....

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 12. #12
  BaiVan 07 юли 2014, 00:26
   
  0
   
  0

  Като ни спрат нета,и "ядрената война" ще я гледаме през крив макарон...не че има макарони на село,ама това е друга история.

 13. #13
  Нивото 07 юли 2014, 07:06
   
  0
   
  0

  Разбира се тази статия е за вътрешно-политическа масова употреба в САЩ.Нивото на разбиране на световната география и политика от средния хамериканец отговаря напълно на стила и нивото на статията.Такива писаници вършат работа и да се публикуват в Русия,защото също плашат средностатистическия руснак.

 14. #14
  Sold-er 07 юли 2014, 07:55
   
  0
   
  0

  Коя е единствената държава в света, която напада други далечни държави за да им ограби природните ресурси? Коя държава единствена е използвала ядрено оръжие срещу мирни жители? Ако всички държави се държаха като въпросната.....светът отдавна да е унищожен!

 15. #15
  АЯнакиев 07 юли 2014, 11:51
   
  0
   
  0

  Малийй колко е прекалил с Том Кланси автора на текста, явно писанието за вътрешна употреба(не ядосвайте американците, че знае ли се....). Първо В-2 има и солиден конвенционален арсенал, второ с изпреварващия удар, може и да мине номера, ама срещу държава от третия свят закъсала с поддръжката, не и ако наблизо носят дежурство А-50 с припокриващи се зони за управление, из въздуха е пълно с МиГ-31БМ, а на земята носят дежурство С-400 и много С-300ПМУ2 примерно. Така евентуални опити на В-2 най-много да доведат до дъжд от Тополи над Европа и САЩ и после ядрената зима ще е за всички

 16. #16
  maxsimus 07 юли 2014, 16:37
   
  0
   
  0

  по голяма глупост не бях чел :Д

 17. #17
  Куроедов 07 юли 2014, 18:52
   
  0
   
  0

  То ако беше толкова лесно, досега да са го направили. И ще го направят в момента когато са сигурни, че Русия не може да се защити.Сега още треперят яко.Какво ще става в бъдеще, тик, съдейки по коментарите има няколко ,,капацитета'', Те ще ни обяснят. А къде остана Китай в текста? Споменава се и сетне - нищо.А Китай има едно страшно оръжие, с което може направо да парализира света.Просто се демократизира, отваря границите и пуска народа да емигрира в преуспелия Запад. И ще стане една.....

 18. #18
  един стелт 08 юли 2014, 13:57
   
  0
   
  0

  Ебати майтапа!

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка