Европейската мечта на Украйна скоро ще се превърне в крах

Pan.bg 29 юни 2014 | 16:27 views (3307) commentaries(17)
img Posted by infobalkani


Европейската мечта на Украйна скоро ще се превърне в крах

27 юни веро­ятно ще бъде обявен от киев­ските вла­сти, поели управ­ле­ни­ето на стра­ната след анти­кон­сти­туци­онни и насил­ствени действия на нео­фашистки форми­ро­ва­ния, за велика дата в новата исто­рия на Украйна.


Петро Порошенко подписа ико­номи­че­с­ката част от Спо­ра­зуме­ни­ето за асоци­и­ране с ЕС и най-?после „укра­ин­ската мечта” се сбъдна. В рам­ките най-?много на няколко месеца обаче смет­ката ще бъде пре­дявена и тя ще бъде доста солена.

Програмата на ЕС за ико­номи­ческа помощ за Украйна е около 11 мили­арда евро. От тях малко над 1,5 мили­арда ще бъдат предо­ста­вени тази година, още тол­кова трябва да бъдат отде­лени от фон­до­вете на ЕС до 2020 г.
image
Оста­на­лите 8 мили­арда са вклю­чени в меха­низма на финан­си­ране на кон­кретни про­екти по линия на Европе­й­с­ката банка за въз­ста­но­вя­ване и раз­ви­тие и Европе­й­с­ката инве­стици­онна банка.

Реа­ли­за­ци­ята на тези инве­стиции обаче ще зависи пряко от ефек­тив­но­стта на ико­номи­ката на Украйна. Кой, по какви пока­за­тели и кога ще оце­нява ефек­тив­но­стта на една ико­номика в упадък не е ясно.

Окон­ча­тел­ният текст на документа, който е подго­т­вен за подпи­сване в този паме­тен за Украйна ден, все още не е съгла­су­ван.

Въпреки това, вече се знае, че стра­ната ще отвори своя пазар за европе­йс­ките про­дукти и ще поеме задълже­ни­ето да при­веде про­из­вод­ството си в съо­т­вет­ствие с европе­йс­ките стан­дарти. Освен това, Украйна трябва да намали соци­ал­ните помощи и да повиши данъците за насе­ле­ни­ето.

Това озна­чава ико­номи­че­ски крах за пове­чето предпри­я­тия и за всеки отде­лен граж­дани на страната.

Спо­ред експерта от рус­кия Инсти­тут за све­товна ико­номика и меж­ду­на­родни отноше­ния Вла­ди­мир Пан­тин за Европа, раз­бира се, това ще осигури нов голям пазар, какъвто е Украйна.

Що се отнася до самата Украйна, в нача­лото асоци­аци­ята може да донесе дори леко повиша­ване на жиз­не­ния стан­дарт.В сми­съл, че ще се появят нови про­дукти, дори и някои нови тех­но­логии.

„Само след няколко месеца обаче това ще се отрази по най-?катастрофален начин на укра­ин­ската ико­номика. Такова е мне­ни­ето на абсо­лютно всички експерти и всички ико­номи­сти.

Ще започ­нат масови закри­ва­ния на предпри­я­тия. Започ­вайки от леката промиш­ле­ност и завършвайки с теж­ката промиш­ле­ност, мета­лурги­ята и т.н. Може да се оча­ква, че още през есента Украйна ще пожъне най-?тежките пло­дове на „европе­й­с­ката си мечта”.

И не е слу­чайно, че именно сега, през след­ващите сед­мици, укра­ин­ските вла­сти искат как­вото и да става да при­клю­чат с непо­кор­ния Юго­изток.

За да може след това недо­вол­ството, което ще пре­диз­ви­кат послед­стви­ята от това подпи­сване, да може да бъде поту­шено, без то да се наслагва върху сегаш­ните тежки про­блеми в юго­източ­ните реги­они”, казва Пантин.

Спо­ред някои социо­лози ради­кални ико­номи­че­ски реформи се пра­вят най-?добре именно в моменти на соци­ални ката­клизми, когато стреми­телно пада стан­дартът на живот на отдел­ния човек — тогава обед­ня­ва­нето се възпри­ема като по-?малкото зло.

Срещу това доста екзо­тично и дори — цинично обяс­не­ние, пове­чето експерти са песи­ми­стично настро­ени и прогно­зи­рат масови народни въл­не­ния в цялата страна. Те ще започ­нат в момента, когато укра­инците осъз­наят, че за поре­ден път са ги измамили.

Съдейки по потис­кащото състо­я­ние на ико­номи­че­с­ката и поли­ти­че­с­ката обста­новка в днешна Украйна, за съжа­ле­ние няма да се наложи дълго да се чака този кри­ти­чен момент.Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 17

 1. #1
  Nash 29 юни 2014, 17:08
   
  0
   
  0

  На никой не му трябва тази Украйна. Защо ЕС се е загрижило толкова за тях и подписват с тях разни договори и т.н... ? Понеже Украйна влиза в стратегическите планове на Нато и 6татите. Целта е да се покори Русия. Да се вземе всичкото там каквото има (нефт, газ, други полезни изкопеми, територии и т.н...) а руското население да се подложи на унищожение, понеже не им трябва изобщо... Така че единствената причина защо тези кухари в ЕС така бързо подписват разни документи е, че 6татите искат така да стане... Леко, полеко се докопават така до Русия.
  Самата Украйна не им трябва, а още по-малко хората там... Порошенко и другите "умници" там набързо ще подпишат още разни договори с Нато и 6татите, с които Украйна ще им даде право да си инсталират базите по-близко до руските граници, ще могат да подслушват всичко и наблюдават вси4ко какво става в Русия, ще правят още всякаква подривна дейност с цел да намерят "единомишленици" с една дума "опозиционери" в самата Русия и по този начин да се докопаят и там до властта. А един път успеят ли, то руснаците ще се предадът без бой, както сега Украйна им дава задника си.... Ще се намерят и там разни Порошенковци, които "като приятели" широко ще им отворят вратата и американците скоро ще станат собственици на всичките природни богатства там. А руският народ? Подобно на всеки друг народ, ще бъде подложен ан геноцид: Тих, може би не толкова открит, но сигурен. За какво са им на американските компании милионите руснаци, живеещи сега там? За нищо не им трябват. Ще оставят малко количество роби, които да им поддържат тръбопроводите за нефта, газа и другите съоръжения а останалото - под ножа... Много е наивна Украйна и другите като нея, да вярват, че някой някъде си по света им мисли доброто... Ха-ха-ха.... 6татите и западът винаги имат само своите интереси а всичко останало е само метод, как да ги достигнат... Подривната дейност и разните "революции", "преврати" са доста по-ефтини от една открита война. А още повече населениато там не вижда открито истинските агресори с техните крокодилски цели. Много по-ефтино е да се намерят предатели в самата страна, да се финансират а те самите там ще организират целият театър а след това като "народни представители" на тази страна
  същите тези "Порошенковци" ще подпишат всеки договор, изгоден за американците и запада... Не е ли по-хитро от една открита война? А целите на тази "скрита война" са достигнати - подчиняването и ограбването на поредната страна- жертва....

 2. #2
  Сметка без кръчмар 29 юни 2014, 18:26
   
  0
   
  0

  Наш,правилно си описал стратегическите намерения на сащ. Това са обаче,сметки без кръчмаря, а кръчмаря в случая е Русия. До сега,вече почти 1000 години е доказала,че сметките на всички ,които са дръзнали да я подчинят са се оказвали криви.Сигурен съм,че и тези сметки ще излязат криви.По простата причина,че поуките от миналото в отношенията на Русия със Запада са анализирани и взети предвид.

 3. #3
  KOREKTOR 29 юни 2014, 18:49
   
  0
   
  0

  Как мислите, ще бъдат ли допуснати украинските храни ое разните му там видове и украинските земеделски и животновъдни продукти до пазарите на ЕС.

  Как мислите, ще бъдат ли допуснати украинските стомани и машиностроителни изделия до пазарите на ЕС.

  Как мислите, ще бъдат ли допуснати украинските камиони КРАЗ до пазарите на ЕС.

  Как мислите, ще бъдат ли допуснати украинските самолети Антонов до пазарите на ЕС.

  Как мислите, ще бъдат ли допуснати украинските
  шоколади на Порошенко до пазарите на ЕС.

  Да изброявам ли и да питам още за други неща.

  Аз мисля , че от изброените примери нишо не ще бъде допуснато до пазарите на ЕС.

  Най-много някави минимални количества от хорски срам и за да кажат ЕВРОГЕИТЕ:

  "Вижте колко сме демократични"

  А и друго предположение имам. Че и Русия може да даде пътя на ХОХЪЛИТЕ и да не им взима стоките им.

  И тогава как ще я карат ХОХЪЛИТЕ?

 4. #4
  Nash 29 юни 2014, 18:57
   
  0
   
  0

  Ами 100% е ясно, че Путин като бивш КГБ офицер всичкото това го знае много по-добре от нас. НО да не подценявае неговите врагове: особено федералната резервна система, която от 100 години вече печати долари и тормози целят свят с разни икономически кризи и войни...
  Путин за сега се държи, но и в Русия, както и навсякъде по света има недоволни. И винаги има против каквато и да е власт има винаги недоволни.. И точно те ще са мишената на американската подривна дейност. Те разполагат също с огромни средства, а парите винаги са били важни за повечето хора, особено ако става въпрос за много повече, отколкото всеки предател би успял да изкара с работа целият си живот.... Какво струва на федералната система да включи печатницата и напечати да кажем 100 милиона долара? А едва ли ще намери6 даже и някой "честен политик" във БГ, който би се отказал от тази сума, тайно преведена на неговата сметка в швейцарските банки.... А срещу това се иска като "народен представител" да подпишеш документ, който е направен от тях според техните цели.... Така, че ще е интересно, как ще устои и Русия на разните там "опозиционери", финансирани от 6татите и това ЕС.... А те ще са талантливи, образовани, ще говорят красноречиво, ще обещават повече "свобода и демокрация", много повече отколкото при Путин.... Нали видяхте как и нашето БГ стана член на Нато? Да е питал някой Бай Иван от Сливен дали иска да е в тази военна организация, която може да влезе някъде по света във война и БГ да е принудено също като член да участва я с войници я с техника? А ако сме във война с някоя страна, не е изключено техните ракети и бомби да се изсипят и на наша територия и убият и този Бай Иван, нищо че никой не го е питал, дали иска да е в Нато....

 5. #5
  бай Счетоводител 29 юни 2014, 19:42
   
  0
   
  0

  Като махнем цялата гарнитура от много и общи приказки, остава следното:

  1,5 милиарда евро за страна с мащаба на Украйна /да не гледаме с нашия аршин/ е символична сума. На фона на дефицитите и е нищо.

  Останалите 9,5 милиарда до 2020 година по разни фондове ги знаем. Усвояемостта им е в пряка връзка с "правилните" консултанти.

 6. #6
  бетон помпа 29 юни 2014, 20:37
   
  0
   
  0

  Бъдещето на Украйна е като миналото на България за последните 25 години.

 7. #7
  Владимир 29 юни 2014, 22:11
   
  0
   
  0

  1,5 милиарда евро??! Това е като капка в морето за страна като Украйна.
  Добре ги излъгаха, няма спор.

 8. #8
  Владимир 29 юни 2014, 22:16
   
  0
   
  0

  Край на производството на авио двигатели и друга тежка техника (както в България Терема). Дано Путин вземе технологиите за двигателите.
  Ще бъдат поучени, че са прости и неконкурентноспособни и затова вноса от Запад е по-евтин.

 9. #9
  Nash 29 юни 2014, 22:59
   
  0
   
  0

  До #8 Пуснато от Владимир...

  Ясно е че ще ги закопаят и тех... И честно казано, колкото и да са добри украинските индустриални стоки, нека се опитат да извоюват някаква пазарна част от пазарите на запада. Като нов на тези пазари е доста сложно а още повече техната продукция е била повече предназначена за източни страни като Русия. Да се наложиш на западните пазари не е лесно и за "старите" европейски държави като Испания, Португалия... та какво остава за една страна, която до скоро изобщо е била източна и не знае изобщо системата на западните страни и пазари... Ще има масова емиграция към централните евространи, което ще "изнесе" по-младото и способно население. Украйна ще се превърне в "потъващ кораб" от когото ще се спасяват "плъховете" по единично, кой както може....

 10. #10
  nemo 29 юни 2014, 23:20
   
  0
   
  0

  Жалко за държавата и хората там! Всичко е продадено предварително.Редовно ходя в Украйна,имам роднини там(с изключение на тази година-не ми се рискува)и мога да кажа, че не бяха толкова зле при досегашният режим,въпреки че можеше да се желае още доста за благото на хората и просперитета на държавата.Хората си живеееха долу-горе добре, можеха да си плануват живота,продуктите не бяха скъпи до преди 1-2 години,пенсионерите също връзваха 2та края.Но тези ГАДОВЕ-САЩ и техните верни слуги Британия и другите роби-лизачи от ЕС нагласиха тази оправия сега.

 11. #11
  :))) 29 юни 2014, 23:44
   
  0
   
  0

  Както е тръгнало, тъй както сами се нахъсвате, съвсем скоро сами ще се четете...

 12. #12
  Оруел 29 юни 2014, 23:55
   
  0
   
  0

  Всичко е подчинено на една голяма цел и това е завояването на Русия заради нейните ресурси. Всяка друга стъпка е следствие от това. Ама България в Европейския съюз и НАТО? Ама мислите ли, че сме там за да живеем по-добре и някой да ни защитава? наивници!! всичко е насочено срещу Русия, а българският народ е само една пречка на големите да се разпореждат на тази територия наречена наивно държава България.

 13. #13
  Манго 30 юни 2014, 02:54
   
  0
   
  0

  Баси..!!! Брачедите в Украйна няма да има какво да краднат. Тоз ЕС голям циция.

 14. #14
  KOREKTOR 30 юни 2014, 07:56
   
  0
   
  0

  До #11 Пуснато от :)))


  :))),

  Ами прав ти път, крива ти пътеката.

  Да не би да си мислиш, че ще рИвем заради теб?

  Да бе, ще ги проточим два реда сълзи и треи реда сополи от мъка по тебе.

  Да бе, да.

 15. #15
  Nash 30 юни 2014, 09:36
   
  0
   
  0

  До #11 Пуснато от :)))
  Ами никой не гоним, добре е да има колкото се може повече различни мнения. В тоя свят на дезинформация даже и от уж държавните масови медии, не е много лесно да се разбере истината за събитията. Добре е, че има интернет и все ще се намери някой със смартфон наблизко, за да се покаже нещо после в нета от свидетели. Има много хора по света, които обожават 6татите, работят и живеят там, получват доста добри пари.
  Ако не си пряко засегнат, то в много случай на много им е все едно, какво те правят по света. И украинските студенти, които скоро ще започнат да учат в университетите на Германия и Франция, техните лелки, които ще си намерят работа в старческите домове в Италия и другаде, ще се радват, че имат тези възможности.
  Това което става е унищожение на държави, на традиции, на национално самосъзнание, на самоопределение, изкривяване на историите на народите, изменение на мирогледа, създаване на псевдокултура и накрая се изправяш сам, без да имаш нищо друго ценно останало, освен да мислиш, че изкарването на пари е "най-голямата" ценност в обществото и цивилизацията. До там е стигнало, че ако кажеш на немеца, че от утре става безработен, може и инфаркт веднага да получи :).... Нищо че държавата ще му плаща наема и ще му дава 300 евро на месец за ядене, ако няма нищо спестено.
  Естествено материално можеш да живееш и по-добре, но само ако се подчиняваш и спазваш правилата на системата. Подобно на социализма някога, ако искаш да учиш в училище, то трябва да си в комсомола и да носиш червена връзка по празниците :)....

 16. #16
  Новия Съюз 30 юни 2014, 12:20
   
  0
   
  0

  Нашия е много прав.ЕС това е възтановяване на комунизма методично и незабелязано през задния вход.Сегашните наши политици не са нищо повече от ентусиазирани социални инженери.Който познава утопиите на утопичните социалисти,като Томазо Кампанела,Сен Симон,Шарл Фурие,Томас Мор и разбира се дядо Маркс и Енгелс ще се досети как сега се строи тухла по тухла социализма по еволюционен път.То Маркс предвиждаше два пътя - революция и еволюция.Пробваха революцията,а сега експериментират с еволюцията.Първо са стандартите за краставици,шкембе,ракия...,после политическата коректност и търпимост на всички религиозни откачалки....,после безкрайни права на третополови,гейове и лезбийки,а после или по-скоро успоредно следва заличаване на нациите и строителство на Европа на регионите.За съжаление дори и тези,които са учили "Комунистически манифест" не им е направило впечатление,че там пише ,че пролетариатът няма Родина.Още по-ужасни са оценките на Маркс за южните славяни - още в средата на 19-ти век този социален инженер се е произнесъл,че чехи,хървати,словаци,словенци и сърби са жалки остатъци от етноси,които трябва да се погерманчат.Нас българите дори не ни брои за остатък от някогашен етнос.Та сегашните либерасти много приличат на някогашните утопични социалисти и комунисти.Същото чака и Украйна - тази неукрепнала нация ще се размие в новия Глобалистически Европейски Съюз.

 17. #17
  Умен 30 юни 2014, 19:48
   
  0
   
  0

  Много песимистично го раздавате. Мислете за БГ, останалите не са наша грижа.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка