Част 2: ПЪРВИ ЛИ Е "АЗИСЪ" (AZIZ), ПЪРВО ЛИ Е "ПРОВИДЕНIE"?

Pan.bg 28 юли 2021 | 22:38 views (4491) commentaries(0)
img Морска историческа хроника № 52

Д-р Калоян Панчелиев, Преслав Панчелиев

На 10 ноември 2019 г. в публикация, посветена на издаването на първа част на книгата „Русия, Полша от море до море и българите“ съобщихме, че една от първите инициативи за създаването на търговски флот от българите в Османската империя ни отвежда в далечната 1850 г. или само година след като архимандрит Иполит Терлецки (1808 – 1888 г.) полага неговите идейни основи през 1849 г. във френската столица Париж и цели 12 години преди т.нар. парапловно дружество "Провидение", основано през 1862 г.

На 6 юни т.г. в бр. 50 на рубриката "Морска историческа хроника" отварихме темата с някои общи данни за възрожденеца Константин Фотинов и неговата продължителна и успешна дейност в областта на морската и речната търговия, корабоплаването, наемането на капитани и екипажи, застраховането, финансирането, спедицията и фрахтоването, която се простира върху период от почти три десетилетия през XIX век.

Представихме накратко филтрите на Алвин и Хайди Тофлър или шестте най-разпространени критерия, благодарение на които решаваме дали нещо е вярно: консенсус, съгласуваност, авторитет, откровение, дълготрайност и науката. Разгледахме и позицията на Владимир Павлов относно параходното дружество "Провидение". Днес продължаваме напред с няколко критични въпроса за първенството на "Провидение"


(От бр. № 50)

ТРИ КРИТИЧНИ ВЪПРОСА

Параходното дружество „Провидение“ по същество представлява завършена организация/система със свой устав, структура, функции и задачи, собственост, финанси, човешки ресурси, оперативна дейност, логистика, комуникации и др. Всеки един от изброените елементи е част от цялото/общото, а именно от дружеството „Провидение“ като завършена организация.

Ето защо можем да кажем, че в публикацията в изданието „Исторически преглед“ през 1965 г. и научно-популярния алманах „Фар“ през 1967 г. Владимир Павлов съвсем коректно присъжда първенство само на един от елементите на организацията „Провидение“ – нейната (оперативна) дейност, която той дефинира като „пръв опит за създаване на българско морско параходство на Черно море“ и „първа значителна проява на българското търговско корабоплаване“.

В случая първото твърдение допуска създаване на друго българско морско параходство извън басейна на Черно море, а второто твърдение допуска съществуването на други дребни или незначителни прояви на българското търговско корабоплаване преди създаването на „Провидение“.

Доста по-различно обаче стоят нещата с научния труд на Владимир Павлов от 1970 г., посветен на развитието на българския военноморски флот, където позицията на автора претърпява еволюция и от частен случай, какъвто е първенството в оперативната дейност на въпросната организация той определя категорично самата организация „Провидение“ като „първото българско параходно дружество“, основано през 1862 г. в Цариград.

Т.е. тук първенството на един от елементите на системата/организацията автоматично се прехвърля върху цялата система/организация. Съвсем логично възникват следните три критични въпроса:

1. Кои са най-ранните източници в подкрепа на първенството на „Провидение“, върху които стъпва авторът?

2. На базата на какви критерии и доказателства „Провидение“ е обявено за първото българско параходно дружество?

3. Извършена ли е научна проверка дали са съществували и други български параходни дружества преди създаването на „Провидение“?

image
Профилирана гимназия "Константин Фотинов" в гр. Самоков. Снимка - К. Панчелиев

ЗА БЪЛГАРОМОРСКОТО ТЪРГОВСКО СОДРУЖЕСТВО "ПРОВИДЕНИЕ"

Един от най-ранните източници за параходното дружество „Провидение“ вероятно е т. нар. „известие“, публикувано от неговите управители в издавания от Драган Цанков в-к „България“ още през декември 1862 г. [13]

Пълното му заглавие е „Известие от Българоморското Търговско Содружество „Провидение“, а под него стоят имената на Петър А. Попов, Илия В. Дюймеджиев, П. Карадончов и инициалите на лицето Я. С.

Във въпросното известие „Провидение“ е наречено „новосъставено дружество“ и „новосъставено Българско търговско дружество“ [14].

В потвърждение на този факт управителите съобщават, че „днес за първи път се представя на нашето почтено общество настоящото: съставянето на Българско-търговско дружество под наименование: „Провидение“ [15].

Под известието е поставена дата 6 декември 1862 г. и е отбелязано „В деня на Св. Николай Чудотворец“ [16].

Изследователят Владимир Павлов, който цитира публикацията във в-к „България“ от 10 декември 1862 г. отбелязва: „За рожденна дата на дружество „Провидение“ трябва да приемем деня 6/18. XII.1862 г., в който била разпространена в Цариград листовка апел, с която българите Петър А. Попов, Илия Дюкмеджиев и братя Карадончови поканвали сънародниците си търговци да участвуват с капитал в параплувното българско дружество със седалище Цариград“ [17].

ОСНОВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Ако сега решим да сравним съдържанието на оригиналното „Известие от Българоморското Търговско Содружество „Провидение“, публикувано във в. „България“ от 1862 г. и статията на Владимир Павлов в „Исторически преглед“ през 1965 г., който използва „Известие“-то като източник ще открием следните по-важни несъответствия:

Несъответствие № 1. В оригиналния си вид, публикацията във в. „България“ е озаглавена „Известие…“, а по-нататък в текста е наречена последователно „известие“ и „обявление“, докато Владимир Павлов я нарича „листовка апел“.

Несъответствие № 2. В „Известието“-то, публикувано във в. „България“ „Провидение“ е наречено „новосъставено дружество“, „новосъставено Българско търговско дружество“ и „настоящото им търговско предприятие“ (в смисъл на управителите), докато Владимир Павлов го нарича „параплувното българско дружество“.

Несъответствие № 3. В „Известието“-то, публикувано във в. „България“ „Провидение“ е наречено съвсем простичко „новосъставено дружество“, „новосъставено Българско търговско дружество“ и „настоящото им търговско предприятие“ (в смисъл на управителите), докато Владимир Павлов го нарича „пръв опит за създаване на българско морско параходство на Черно море“, „първа значителна проява на българското търговско корабоплаване“ и „не само най-старото параходно, но и първо транспортно предприятие у нас“.

Несъответствие № 4. В „Известието“-то, публикувано във в. „България“ през декември 1862 г. управителите на „Провидение“ съобщават, че „днес за първи път се представя на нашето почтено общество настоящото: съставянето на Българско-търговско дружество под наименование: „Провидение“ т.е. за първи път те информират обществеността за акта за съставянето на дружеството „Провидение“, а тово е нещо съвсем различно от Владимир Павлов, който използва въпросната публикация като източник и приема, че „Провидение“ е първото българско параходно дружество изобщо.

Очевидно към 6 декември 1862 г. управителите на „Провидение“ нямат съзнанието, че инициират съставянето на първото българско параходно дружество, защото никъде в „Известието“-то не го наричат по този начин, а само „новосъставено дружество“ или „новосъставено Българско търговско дружество“.

Нещо повече – управителите на новосъставеното търговско дружество като автори на „Известие“-то не са извършили историческа справка дали преди „Провидение“ са съществували други български параходни дружества и при липсата на подобна проверка съвсем логично никъде в обявлението във в. „България“ те не се самообявяват за първи или не твърдят, че „Провидение“ е първото българско параходно дружество.

Факт, който авторите на „Известие“-то чистосърдечно си признават: „но миналото не влиза в кръга на нашето настояще и бъдеще“ т.е. тяхното собствено настояще и бъдеще в качеството им на управители/търговци.

Следователно те изключват миналото от своя обзор и не биха желали да го коментират/обсъждат в обявлението, защото вероятно не разполагат с пълна информация за други български инициативи за съставяне на параходни дружества назад във времето, а само с частични данни, което обясняват с ограниченията и липсата на пълноценна активност в търговията „до малко време пред[и] това“ (т.е. в близкото минало) [18].

След като под „нашето настояще и бъдеще“ те разбират тяхното собствено настояще и бъдеще в качеството им на управители (вж. по-горе), то под ограниченията и липсата на пълноценна активност в търговията следва да разбираме техните собствени ограничения и пълноценна активност в търговията като търговци в близкото минало, включително и ограничената им информираност по исторически въпроси.

Несъответствие-5: В „Известие“-то управителите съобщават, че дружеството е взело необходимите мерки при благоприятни обстоятелства да придобие или да си достави (в оригинала: „доведе“) един параход.

Преди 8 дни дружеството е направило поръчка (в оригинала: „дало е поръчителство“) същият да бъде закупен от Лондон (в оригинала „Лондра“). По-нататък в текста този акт е наречен „гореизложеното решение“ на дружеството „Провидение“ [19].

Осем дни преди датата на публикуване на обявлението (6 декември 1862 г.) прави 28 ноември с.г. Очевидно към 28 ноември 1862 г. „Провидение“ съществува като организация/дружество след като е дало поръчителство да бъде закупен параход от [организация, разположена в британската столица] Лондон, а управителите са взели решение за покупката преди това.

Въпреки това Владимир Павлов настоява, че „За рожденна дата на дружество „Провидение“ трябва да приемем деня 6/18. XII.1862 г., в който била разпространена в Цариград листовка апел“ (вж. по-горе), което очевидно влиза в конфликт със съществуването на „Провидение“ минимум 8 дни преди тази дата, когато е взето решението за закупуването на параход.

image

(Следва)

Литература и бележки:

[13] Известие от Българоморското Търговско Содружество „Провидение“. // България, № 25, 10.12.1862, с. 276.

[14] В оригинал: „новосоставленото това содружество“ и „новосоставяното това Българско търговско содружество“.

[15] В оригинал: „днесь първый пътъ представлява са на нашето почтенно общество настоящее: составленiето Българско-търговскаго содружества подъ найменованiе: „Провиденiе“.

[16] В оригинал: „6-го Декемвриiя, 1862 г. Въ день Св. Николая Чудотворца“.

[17] Павлов, Владимир. Първото българско търговско параходно дружество „Провидение“ (1862 г.) // Исторически преглед, том 21, кн. 2, 1965, с. 76.

[18] Известие от Българоморското Търговско Содружество „Провидение“. // България, № 25, 10.12.1862, с. 276.

[19] Пак там, с. 276.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка