Конкурс за 10 военнослужещи в СКСО

Pan.bg 05 юли 2021 | 12:06 views (1787) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg
По информация на СКСО

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 26.07.2021 г. до 29.07.2021 г.
в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив


1.Със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 10 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции(СКСО) (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, съгласно Приложение № 1.

2.До 09.07.2021 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление докомандира на (СКСО) за длъжностите по т. 1.

3.Към заявлението по т. 2, кандидатите да приложат:

3.1.Автобиография.

3.2.Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.3.Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).

3.4.Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

3.5.Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо).

3.6.Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

3.7.Копие от военноотчетна книжка–стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).

3.8.Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, копия от свидетелства за завършени курсове за военноотчетната специалност, копие от свидетелството за изпълнение на парашутни скокове по утвърден годишен летателен план във военни формирования, копие от свидетелството за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

3.9.Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).

3.10.Свидетелство за съдимост за проучване по Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

3.11.Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили
договор за служба в доброволния резерв).

3.12.Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи.

4.Кандидатите да попълват заявленията четливо, като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.

5.Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи от т. 3.1. до т. 3.8. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.

6.В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

7.До 20.07.2021 г. структурите на ЦВО изпращат до командира на (СКСО) заявленията на кандидатите по т. 2.

8.За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

9.Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностно лице отговорно за провеждането му е определен командирът на (СКСО) (военно формирование 32990 – Пловдив) посочен в т. 2, за длъжностите по съответното Приложение по т. 1.

10.Конкурса ще се проведе за времето от 26.07.2021 г. до 29.07.2021 г.

11.Допуснатите кандидати ще бъдат уведомениза часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса иизвършване на оценка на психологичната им пригодност съгласно Наредба № Н-3/03.02.2020 г. за психологичното осигуряванев Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия на посочения от тях адрес за кореспонденция, телефонен номер или е-mail.

12.Конкурсът включва извършване на оценка на психологична пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

12.1.Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 2.

12.2.Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

12.3.Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 30 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

13.Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

14.Кандидат който не получи оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, на проведеното проучване за определяне наоценката на психологичната им пригодност съгласно Наредба № Н-3/03.02.2020 г., отпада от участие в конкурса.

15.Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

15.1.Получените точки на изпита по физическа подготовка.

15.2.Получените точки на теста за обща култура.

15.3.Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число.

15.4.Пет точки за притежавано висше образование.

15.5.Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”.

15.6.По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение.

15.7.Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

* за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

* за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

* за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.

16.Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по – предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

17.Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

18.Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години в т. 17 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

18.1.Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

18.2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

18.3.Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 18.1. и 18.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

19.Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса, посочено в т. 9 в седем дневен срок от уведомяването им.

20.При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

20.1.Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

20.2.Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

21.Телефони за контакт и информация относно конкурса – 032 60 70 10, 032 60 70 11, 032 60 70 12, 032 60 70 13 и 032 60 71 17.

22.Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

22.1.Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба.

22.2.Изпращането на кандидатите, подали заявление по т. 2 до военномедицинските органи за установяване на годността им за военна служба. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите да представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Приложение № 1, Списък на вакантните длъжности за войници от (СКСО) в гарнизон Пловдив, за заемане след конкурс.

2.Приложение № 2 - Нормативи за изпита по физическа подготовка.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка