"ОТБРАНИТЕЛЕН ЩИТ 23" - Част 3 Бойните действия на Многонационалната бойна група (ГОЛЯМА ГАЛЕРИЯ ОТ МНОГО МНОГО ДАЛЕЧ)

Pan.bg 30 май 2023 | 18:53 views (13712) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg
Начало на действията на батальона
Въпреки нанесените въздушни удари по подхождащите колони на противника, същият продължи своето изнасяне в направление на вис. Обраслата.

С изтегляне на собствената авиация, огън по изнасящия се към рубежите за развръщане противник, откриваха средствата за далечна огнева поддръжка. „Наблюдавахме“ огъня на 122 mm батарея САУ 2С1 „Гвоздика“ от дивизиона за непосредственна огнева подръжка на бригадата. Батареята откри огън по разкрита огнева позиция на противникови артилерийски системи поддържащи въвеждането на авангарда на противника.

Разузнавателните групи на противника достигаха позицията на бойното охранение в района 2,5 km западно от Бялата кула. Бойното охранение в състав механизиран взвод от СВ на САЩ откри огън с основното въоръжение на БМП М2 Bradley - 25 mm оръдие.

Оценяйки обстановката и вероятния замисъл за действие на настъпващия противник, командирът на батальона взема решение за оттегляне на бойното охранение на батальона и подава сигнал на командира на взвода M2 Bradley за оттеглянето в батальонния район за отбрана.

По пътя идващ от хълма западно от „Обраслата“ наблюдавате изтеглянето на бойното охранение. Елементите на бойното охранение се оттеглят на рубежи, осигурявайки взаимното си прикриване. Същото се изтегля като преминава през обозначения проход в миновзривните заграждения пред предния край на отбраната на батальонната бойна група. Миновзривните заграждения са изградени от инженерен взвод от Националната гвардия на Тенеси.

Прикритието на оттеглянето на бойното охранение се осигуряваше от съвместната българо-американска батарея, която с огъня си максимално забави противника и даде възможност същият да бъде откъснат, като осигури време за затваряне на проходите в минните полета.

След преминаване през проходите, същите се затварят със силите на инженерен взвод от Националната гвардия на Тенеси.

За осигуряване изнасянето и развръщането на настъпващите си формирования противникът проведе артилерийска подготовка на атаката, като използва както нарезна артилерия и на средства за въздушно нападение, така и средства за стрелба с право мерене.

По време на артилерийската подготовка на атаката личния състав на отбраняващите по сигнал подаден от КНП на батальонната бойна група зае предварително подготвени укрития. На позициите са останали само дежурните огневи средства, които водят наблюдение на бойното пространство.

Самоходната гаубична батарея води контрабатарейна борба по противниковата артилерия извършваща артилерийската подготовка на атаката.

Западните окрайнини на местността Чаирлъка бяха рубеж за развръщане в линия на противниковите бойни бронирани машини. За поразяването им, командирът на батальона изведе противотанковите средства СПГ-9 на предния край на отбраната на батальона за стрелба с право мерене.

Развръщането на бронираните машини и спешаването на личния състав на противника се извърши под прикритието на вертолети за огнева поддръжка. За борба с ниско летящи въздушни цели и лекобронираните средства на противника, батальонната бойна група разполагаше с зенитно ракетно-артилерийски взвод. Основната задача на взвода бе водене на огън по въздушен противник, действащ на малки и пределно малки височини и унищожаване на лекобронирани средства.

Зенитно артилерийските системи на взвода, позволяват да се осигури прикритие на отделни елементи от бойния ред на батальона като артилерийските формирования, командно-наблюдателния пункт или пункт за логистично осигуряване. Взводът бе въоръжен със сдвоена зенитна установка ЗУ-23-2 „Ком” и преносим зенитно-ракетен комплекс ПЗРК 9К32М „Стрела-2М”.

За унищожаване на вертолетите на противника, командирът на батальона поставя задача огън по тях да открие зенитно ракетно-артилерийския взвод на батальона.
Оценяйки обстановката и вероятния замисъл за настъпващия противник, командирът на батальона взема решение да изведе щатните средства за стрелба с право мерене за поразяване на бойните бронирани машини на противника.

Под огъня на бордовото въоръжение на бойните машини, по команда на командирите на роти, личния състав излeзe от укритията и зае позициите си в опорните пунктове.
С достигане на рубежа вис. Обраслата, под прикритието на вертолетите за огнева поддръжка, бронираните бойни машини на противника започнаха развръщане в линия машини. Командирът на батальона постави задача на командирите на роти да се изпълнят предварително планираните съсредочени огньове с бордовото въоръжение на механизираните роти.

БМП 23 на българската рота и БМП Freccia на италианската рота откриха огън с право мерене за унищожаване на бойните машини на авангарда на противника.

Артилерийската батарея изпълни планираните огньове за поразяване на живата сили и бронирани средства на противника. Поразяването започна със залп на всички системи по развърналия се противник. Целта на тази огнева задача бе да се разстрои бойния ред, да се наруши управлението и забави темпа за настъпление.

С достигане на противника на 600-500 m пред предния край на отбраната, командирът на батальонната бойна група подаде команда личния състав да открие огън с всички огневи средства с цел нанасяне на максимално поражение, отразяване и окончателно спиране на неговото настъпление.

Личният състав води прицелен огън със стрелковото оръжие по спешения противник с цел да го принуди да залегне и го откъсне от собствените му бойни бронирани машини.
Огънят се води при пълно напрежение с използване на всички налични огневи средства. В хода на отразяване атаката на противника, командирите на роти и взводове доуточняваха задачите и с огневи команди и умело управляваха огъня на подчинените си.

Общото управление действията на отбраняващите се роти, придадените и поддържащи формирования се извършва от командира на батальона от командно наблюдателен пункт (КНП). Командирът на батальона води наблюдения на бойното поле и управлява действията на подчинените си формирования от командно-щабната си машина. При необходимост чрез използване на сигнали, в съответствие със синхронизиращата матрица за боя, той влияе върху разпределението на задачите и обектите за атака.

Огъня на бойните машини на ротите се целеуказва и разпределя от командирите на роти. Командирите на взводове и младшия команден състав управляват и разпределят огъня на подчинените си механизирани взводове и механизирани отделения.

Противникът пред предния край съсредоточи основните си усилия южно от вис. Обраслата пред фронта на италианската рота. Командирът на батальона оценява обстановката и взема смело и рисковано решение да оттегли италианската рота на отсечни позиции, да увлече основните сили на противника, като го накара да повие фронта за настъпление и нанесе силен удар с втория си ешелон. Унищожавайки основните сили и средства на противника, командирът на батальона искаше да гарантира възстановяването целостта на отбраната и прекратяване на активните действия на противника пред фронта на отбраната.

За да осигури надеждност на отбраната, командирът на батальона изведе част от деснофланговата си рота на отсечни позиции и премести КНП на батальона.

Маньовърът извършен от италианската рота изискваше пълна съгласуваност и голяма доза смелост и самообладание. От екипажите на БМП се изисква висока натренираност и хладнокръвие, поради това че напуснаха отбранителните си позиции и боя трябваше дапресекат открита местност, като едновременно с това да създадат впечатление у противника за неорганизирано отстъпление, приканвайки го за преследване.

Самоходната гаубична батарея изпълни огневи налет за прикриване оттеглянето на първоешелонните формирования на батальона на отсечни позиции. Артилерийските системи нанесоха поражение на живата сила и огневите средства на противинка разположени в първа линия.

Третият епизод който „наблюдавахме“ бе провеждане на контраатака с втория ешелон на батальона, унищожаване на основните сили на противника и възстановяване на целостта на отбраната.

Командирът на батальона докладва за обстановката на командира на бригадата и своето решение за провеждане на контраатака с втория си ешелон. Контраатаката бе предварително планирана, формированията бяха получили своите задачи и бе организирано взаимодействието. От скоростта и смелостта на провеждане на контраатаката до голяма степен зависеше изпълнението на замисъла на командира. Контаратаката бе проведена от американска механизирана рота въоръжена с БМП М2 Bradley, усилена на десния фланг с български танков взвод с модернизиранr танкове Т-72.

Действията на втория ешелон при провеждане на контраатаката бяха поддържани от огъня на съвместната българо-американска минохвъргачна батарея. 122 mm самоходен артилерийски дивизион от артилерията на бригадата води огън по непланови цели за унищожаване на евентуални резерви и усиления на противника, сковавайки неговия маньовър в дълбочина. През време на огневата поддръжка, механизираната рота и танкови взвод продължиха подготовката си за настъпление.

Настъплението на маневрените формирования се извърши при непълно оборудвани в инженерно отношение отбранителни позиции на противника. Същият нямаше възможност да изгради миновзривни заграждения пред предния край на своята отбрана. Това създаде благоприятни условия за по-висок темп за настъпление и своевременно изпълнение на поставената задача.

В хода на настъплението, командирите на роти и взводове доуточняваха задачите и с огневи команди управляваха огъня на подчинените си.

Бойните машини от механизираните формирования и придадените танкове формираха единен брониран боен ред и продължиха настъплението си в направление Централна вишка – вис. Обраслата.

Ударът на американската рота бе насочен във фланг на противника, увлечен от отстъплението на италианската рота. Танковият взвод в ход бе пренасочен северно от вис. Обраслата за осигуряване на защитата на командния пункт и подпомагане действията на българската механизирана рота за възстановяване на целостта на отбраната.

Противникът, понесе чувствителни загуби за кратко време от изненадващия удар по фланга от втория ешелон, започва своето оттегляне без да се стреми да се задържи на определен рубеж. Всички огневи средства намиращи се на предния край откриваха огън по оттеглящия се противник.

Контраатаката и унищожаването на вклинилия се противник продължи до връщането му в изходно положение и достигане на рубежа на предния край на отбраната на батальона.
С достигане на този рубеж от контраатакуващите формирования и в резултат на надеждното огнево поразяване на противника същия се оттегли към рубежа на "държавната граница".

Усилената с танкове механизирана рота от САЩ води огън по оттеглящия се противник. Едновременно с това с цел окончателно възстановяване на бойния ред командира на батальона постави задача на италианската механизирана рота намираща се на отсечни позиции югоизточно от височина Обраслата да заеме позицията на контратакуващата американска рота и да формира втория ешелон на батальона. Батальонът в хода на боя смени формированията си, като запази построението на бойния си ред.

След края на Деня за демонстриране на способности официалните лице начело с президента и върховен главонкомандващ Румен Радев посетиха Статичния показ на техниката участвала в учението.

Верен на себе си Румен Радев поздрави и разговаря с всеки един от екипажите на представените машини, а накрая бе направена и обща снимка.

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


"ОТБРАНИТЕЛЕН ЩИТ 23" - Част 3 Бойните действия на Многонационалната бойна група (ГОЛЯМА ГАЛЕРИЯ ОТ МНОГО МНОГО ДАЛЕЧ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/34 СЛЕДВАЩА СНИМКА


Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка