България – родината, която загубихме

Pan.bg 19 юли 2014 | 09:50 views (14865) commentaries(44)
img wordpress.com


Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България. За високия български индустриален интелект има безброй доказателства. Ето някои от тях:

Българската енергетика


До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз.

Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център “Енергопроект”. Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика:

Енергопроект

АЕЦ “Козлодуй”. Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45% от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!

– ПАВЕЦ “Чаира”. По мощност (861 MW) и по проектно решение (турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК) няма европейски аналог! Каскада “Белмекен-Сестримо”. С трите електроцентрали (първата от които е ПАВЕЦ), с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!Заема водещо място между действуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.

– Каскада “Арда” – с обема на трите й язовира 1,15 млрд. куб. м, е една от най – големите в Европа!Ivaylovgrad-dam-wallnxmtvz– Източномаришкият енергиен комплекс. Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност – 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра – най-високите в Европа!

/Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: “… Най-големият трън в очите на всички е проектът на ХХI век – АЕЦ “Белене” (започнат преди 89 г. и спрян след избухването на демокрацията). Изграждането на 2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото анти-ядрено лоби не само у нас, а и в чужбина. Начело е целият източномаришки енергиен комплекс. Той вече дава близо половината електроенергия на България и на него се възлагат огромни надежди да отстоява енергийната независимост на страната за десетилетия напред. Изграждането на една огромна ядрена мощност ще заплаши бъдещите продажби на електроенергия от ТЕЦ-овете…”/

– Производството на водни турбини и тенератори.

До 1950 г. у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW. В 1960 г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г. вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ “ЧАИРА”, всеки с мощност 215 МW по чертежи на “Тошиба”, Япония.

Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.

Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950-1990 г. България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г. зае 18% от националните промишлени фондове.

След 1990 г. управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:

Разруши мозъчния й център “Енергопроект”. Старателно организира националното престъпление – закриване на АЕЦ “Козлодуй”. – Спря строителството на АЕЦ “Белене”. – Разпродаде електроразпределителната система. – Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата “Горна Арда”, 4 пъти по-малка от каскадата “Арда”, която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, не построили нито един енергиен обект! Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!

МЕТАЛУРГИЯТА

До 1950 г. България няма металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в Света.

Стратегията, проектите и изпълнението се водеха от крупния научно-проектантски център “Металургпроект”.

Нови технологии и продукти разработваха институтите по черна и цветна металургия, катедри във ВХТИ и ВМЕИ, Институтът по металознание към БАН, институтите по леене, по металокерамика и прахова металургия.
“Стомана” – Перник

“Стомана” – Перник

Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:

Scan-140306-0015– Корабна ламарина. От 1970 година българското корабостроене работеше изцяло с местни метали.
– Бронестомани. От 1972 г. металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани.
– Студеноогънати олекотени профили.
– Валцовани стомани за транспорта и мините.
– Студеновалцована ламарина , в т.ч. с метални и пластмасови покрития.
– Щранговани профили за кари и асансьори.
– Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия.
– Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков.
– Непрекъсната разливка на стомани.
– Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института “ПАТОН” в Киев.
– Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров.
– Вакуумно леене на качествени отливки. – Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30%, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания.
– Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия.
– Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби. Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев.
– Леенето с газово противоналягане по метода “Акад. Балевски – проф. Димов” е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод:
– Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
– Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3%, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50% от кокилните алуминиеви отливки в света!

Всичко изброено вече е унищожено, или е пред рухване. Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил. т газопроводни тръби. От тях 50 хил. т са от българска стомана, произведени от Завода за спирало шевни тръби в гр. Септември. Другите 20 хил. т са вносни право шевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!

Българската химия

През 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!

Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно:
Нефто-химическият комбинат в Бургас

Нефто-химическият комбинат в Бургас – 1974 г.

– 2,5 млн. т минерални торове
– 1 милион тона калцинирана сода
– 400 хил. т пластмаси
– 1,8 милиона броя автомобилни гуми
– 20 хил. т химикали за растителна защита
– Преработваше 12 млн. т суров нефт
– Имаше 11% от националните промишлени основни фондове.
– Даваше 8,5% от националната промишлена продукция
– Осигуряваше 20% от постъпленията от западна валута
– Поддържаше 100 000 работни места

“Химпроект” водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.

Химпроект-Варна

– Българският карбамид имаше неограничени пазари.
– Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода.
– Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси.
– В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада.
– Произвеждахме или таблетирахме от вносни субстанции всички масови лекарствени средства.
– Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба.
– Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика. – Огромният износ в Русия ни направи първи в света по производство на пасти за зъби.

Всичко това вече е ликвидирано.
Стопанския химически комбинат край Видин, 70-те

Стопанския химически комбинат край Видин, 70-те

Машиностроенето

Най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект

В 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери. Бях в първия випуск на новия машинен факултет на Държавната политехника. Едва намирахме работа за задължителния студентски стаж. В 1950 г. с месеци стояхме като безработни млади инженери.

В 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института.

С 5% от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20% от обществения продукт и 55% от износа на България.
В завода за производство на дизелови двигатели - Варна, 70-те

В завода за производство на дизелови двигатели – Варна, 70-те

Това бяха плодове на индустриалния ни интелект. Първата конструкторска организация “Машпроект” заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини. Последваха – Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи “Машелектропроект”, отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.

Транспортното машиностроене

Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: “Кларк” – САЩ, “Тойота” – Япония и “Балканкар” – България.1267635770_sofia_balkancarprogress

/Тук не можем да не отдадем почит на култовата реплика на сините шамани, която ще остане като ярък бисер: че японците купували нашите мотокари, заради чугуна. Изглежда е имало голям глад за чугун по света, а в България се е намирало някакво извънредно находище, защото нашите мотокари се купуваха на 5 континента и то с десетки хиляди – включително и от най-развитите “демокрации”./

Закупихме лицензи за основни карни възли от най-реномирани фирми, производителки на хидравлика, пневматика, електроника, механика, дизелови двигатели, тягови акумулатори. Това развитие се ръководеше от д-р инж. Пантю Карапантев, д-р инж. Николай Георгиев, инж. Илия Ивановски. – Първият ни електротелфер е от 1952 г. След 30 години износът стигна 150 000 броя годишно, бяхме сред петицата световни производители. Пионер в тази област бе рано загиналият инж. Марчев.

Комплектна техника за складова механизация усвоихме в края на 50-те години. След 3 десетилетия изнасяхме в десетки страни машини за обработка на стелажи с височина до 24 метра и при скорост на придвижване на палетите до 120 м/мин., с телеуправление, с програмно адресиране и с робокари. Тази система се създаде от инж. Илия Джагаров и инж. Тодор Мутаров.

Днес транспортното машиностроене е разрушено! Производството на кари намаля 20 пъти.

Корабостроенето

От Освобождението до 1945 г. е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона. От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме 2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла).
Танкера “Хан Аспарух”

Танкера “Хан Аспарух”

Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа. Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера “Хан Аспарух” с товароподемност 100 хиляди тона. С помощта на ООН (ПРООН) във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации. Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.
Русенския кораб “Белокаменка” – 340000 брт

Русенския кораб “Белокаменка” – 340000 брт

Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.

Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Богданов, Тремол Иванов и много други.
Варненската корабостроителница (КЗ „Георги Димитров”), 70-те

Варненската корабостроителница (КЗ „Георги Димитров”), 70-те

След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене – ККЗ, Варна бе продаден за 1 щ.д.!

Инвестиционното машиностроене

До 1945 г. не беше известно у нас дори като понятие. Индустрията работеше само с вносни машини. През 50-те години се появиха първите ни заводи, съоръжени с българска техника.

Заводът за пектин в Перник проектирахме под ръководството на инж. Иван Байчев. Завършил и работил в Германия, той донесе в паметта си технологичната схема и конструкциите на машините.

Сега: Ако заработи известният в миналото с производството на пектин и плодови сокове пернишки завод, който е единствен на Балканския полуостров, това ще е не само успех…

Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини. Под ръководството на инж. Петко Башев и инж. Илия Илиев конструирахме трошачките, ситата, елеваторите, шнековите транспортьори, 40-метровата въртяща се пещ за клинкер.

Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена с наши топкови, конусни, челюстни, чукови мелници и трошачки, транспортьори и флотационни басейни.

Днес: Кърджалийската фирма “Монек-юг” ще оборудва флотационна фабрика, която ще бъде построена в турския град Чанаккале.

Заводът за помпи във Видин заработи в началото на 50-те години. През 80-те години произвеждаше годишно 100 000 помпи, вкл. за големите дунавски помпени станции. Експортираше 95% от продукцията си и конкурираше световни фирми, в т.ч. и “Сигма”.

Завод “Спартак” в Бургас стигна годишно производство 30 000 вентилатора, главно за износ. Усвои промишлени вентилатори с размер на работното колело до 2 метра!

Завод “Мир” в Монтана стана за две десетилетия известен производител и износител на комплектни линии за тухли и керемиди. Осигури високото им качество с лицензи от италианската фирма “Морандо” и немската “Келер”.

home4

Машиностроителният завод в Ст. Загора бе специализиран в производството на бутилираща техника. Програмата му включваше линии с производителност 36 000 бутилки на час. През 80-те години закупи световноизвестната фирма “Ортман и Хербс” в Хамбург. Десетки негови линии още работят в Русия, Украйна и Китай.

Машиностроителният завод “Вапцаров” в Плевен произвеждаше преси, въздушни компресори, водни помпи. Още в 1954 г. изработи водните турбини за ВЕЦ “Батошево”, а през 1986 г. стигна до турбопомпените агрегати за ПАВЕЦ “Чаира”. От 70-те години пое и производството на възли за атомни електроцентрали по международната специализация на СИВ.

Металообработващите машини

Бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 г. то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90% от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.

Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.

Днес производството на металообработващи машини е почти ликвидирано. Преди месеци посетих флагмана му – ЗЗМ, София. Цехът за агрегатни машини, линията за сачмено-винтови двойки, участъкът от автоматични технологични линии с програмно управлявана и роботизирана техника бяха гордост за българската индустрия. Попаднах в потресаваща обстановка: празни и изоставени цехове, разграбени уникални машини, безцелно лутащи се хора с блуждаещи и тъжни погледи. Господа управляващи, ако искате да видите успеха на вашето преустройство, отидете в ЗММ – София!

ЗММ – София

Инструменталното производство

Беше силно развито! Съвременният индустриален свят добре знае, че то има стратегически характер, затова държаха под око действията ни в този отрасъл. Над 80% от оборудването и технологиите бяхме купили от водещи западни фирми. Имахме и наши ценни разработки. Прецизните ни инструментални машини бяха колкото тези на швейцарските заводи, известни като водещи в тази област. Само нишковите и обемните ни електроерозийни машини надхвърляха 600 броя. Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали не отстъпваха на световните еталони. Други 300 индустриални предприятия имаха съвременни инструментални цехове. Квалификацията на инструменталчиците ни беше висока. България можеше да се запази като производител на инструменти и пресформи за експорт. Една пресформа с тегло 50 кг струва колкото лек автомобил!

През 1983 г. построихме в София малко предприятие за производство на пресформи с вносни машини и ембаргова КАД-КАМ система за управление. Първият западен бизнесмен, който го видя през 1990 г., поиска да го купи за луди пари!

Инструменталните ни мощности, включително и това предприятие вече почти са ликвидирани. Три четвърти от инструменталните ни машини бяха купени на безценица от турски фирми. Един от основателите на това производство, починалият инж. Леон Маиров, ако можеше да види какво стана с делото му, щеше да се обърне в гроба.

Индустриалният умствен капитал на България вече е унищожен Това е престъпление, по-голямо от самото разрушаване на индустрията, защото без интелект е невъзможно нито изграждането, нито развитието й. Той се създава бавно и трудно. Нужни са време, подходяща среда и много пари. Разправата бе извършена професионално. Тя включваше: Бърза раздяла със старите специалисти. Те бяха унизени и оставени на мизерно доизживяване. Разгонване по чужбина на специалистите от средното и младото поколение под натиска на безработица и безперспективност. Сриване възпроизводството на нови специалисти. Съсипана бе образователната система.
Това изключи България от групата на индустриалните държави, тя се превръща в нео-колониална територия. Изпълнението започна още от началото на 1990 година. Фалшифициран бе външният дълг, за да се представи икономиката ни като катастрофирала. Изчезна 1,4 милиард щ. д. валутен резерв.

Необяснимо защо не бяха прибирани 2 милиарда и 350 милиона щ. д. външни вземания. На 28 март 1990 г. бе обявен мораториум по външния ни дълг. По покана на правителството господата Ран и Ът от САЩ с екип от американски и български специалисти разработиха план за “реформи”. Вече 15 години той се изпълнява безпрекословно. В съответствие с него България единствена в света извърши 100 % разрушителна приватизация. Лекомислено се изоставиха традиционни пазари. Чрез “преструктуриране” бяха разбити социалната, здравната, образователната и културната национални системи. Така бе разрушено всичко, което ни свързваше със съвременния промишлен свят. Отприщените стихии унищожиха средата, в която може да се развива индустриалният интелект.

Изправени пред изгнилата страшна икономическа гробница, ние, работилите по 30-40 години за нова България, можем само да кажем: Господа, изпълнихте поръчението:

Унищожихте плодовете на десетилетния национален труд!
Продадохте десетократно по-евтино индустриалните мощности!
Родихте хиляда нови милионери за сметка на милиони обеднели!
Създадохте най-голямата безработица в Европа!
Разпръснахте по света 800 хиляди млади хора!
Направихте от специалистите улични продавачи и охранители!
Превърнахте боклукчийските кофи в спасителен изход!
Намалихте нацията с близо 1 милион жители!
Съкратихте средната възраст на българите с 10 години!
Върнахте забравената детска неграмотност!
Отворихте път на младите хора към проституцията и наркотиците!

Не можете само едно: да ни отнемете самочувствието на строители на съвременната ни родина! Нарекохте го “носталгия по миналото” и я обявихте за голям грях. Това си е ваша грижа! Наш дълг е, докато можем, да пазим паметта за съзиданието!


Завод за дискови запаметяващи устройства – Стара Загора. Повечето компактдискове, които купуваме, се произвеждат в Стара Загора и след това им се лепят различни вносни марки.

Завод за дискови запаметяващи устройства – Стара Загора. Повечето компактдискове, които купуваме, се произвеждат в Стара Загора и след това им се лепят различни вносни марки.

Електрониката и изчислителната техника

Към 1970 година вече работеха заводи за:

Запаметяващи устройства в Стара Загора, Пловдив и София.
Изчислителни машини и процесори в София.
Памети и теле обработка във В. Търново.
Механични конструкции в Благоевград.
Магнитни глави в Разлог.
Печатни платки в Русе и Търговище.
Инструменти в Шумен, Благоевград и София.
Градивни елементи в София, Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, Сливен, Ст. Загора, Ботевград, Разлог, Белица.
Организационна техника в Силистра и Самоков.
Пишещи машини в Пловдив.
Радио и телевизори в София и В. Търново.
Телефони и телефонни централи в Белоградчик и София.
УКВ радиостанции в Гоце Делчев.
Радио навигационна апаратура във Варна.
Осветителна техника в Сливен и Ст. Загора.
Окръжни и заводски изчислителни центрове.
Териториални школи за подготовка на програмисти.

Научноизследователски институти: БАН – София, ЦИИТ-София, в Ботевград, Пловдив, Бургас, и др.

Заети в производството и научното развитие – над 100 000 души. България се нареди сред развитите страни в тази област. Това беше тържество на нашия индустриален интелект! Изчислителната техника, телекомуникациите, кибернетиката, автоматизацията, програмната индустрия се превръщаха в съдба на младите българи! Принос за това имаха проф. Богомил Гъдев, акад. Ангел Ангелов, акад. Васил Сгурев, акад. Кирил Боянов, акад. Благовест Сендов, проф. Владимир Гановски, проф. Трайко Петков, д-р Йордан Младенов и др. Инициатор и ръководител на цялата програма беше проф. Иван Попов (1907-2000 г).

Ураганът, вилнеещ през последните седемнадесет години над нашата индустрия и икономика, унищожи тази национална перспектива. За техническата ни младеж остана единствен изход – да продават на безценица своя талант в чужбина, който е търсен по целия свят!

Българският военно-промишлен комплекс

Води началото си веднага след Освобождението. Софийският военен арсенал, основан в 1896 г., в 1924 г. е превърнат в Държавна военна фабрика. Непосредствено след Първата световна война победената, териториално ограбена и икономически катастрофирала България, намерила сили да построи нови военни заводи и арсенали в Казанлък, Ловеч, Сопот, Карлово за производство на снаряжение, военна екипировка, взривни материали, оръжие, дори на учебни самолети.

Тогава е зародена и първата ни индустриална интелигенция. Генерал майор проф. Симеон Ванков е с международна известност. Следват го Стефан Белов, К. Никифоров, Гочо Гочев, ген. Владимир Вазов, първият български оръжеен конструктор Димитър Рафаилов. Сред тях и оръжейникът, по-късно станал голям български оперен артист, Стефан Македонски. През 30-те години се появява ново поколение оръжейници, между които е и самолетният конструктор проф. инж. Цветан Лазаров.

655-402-voenniiat-zavod-arsenal

Тези заводи и опитът на специалистите влизат в основата на военно-промишления комплекс след Втората световна война.

За 3 десетилетия той постигна огромно развитие. Мощностите му се увеличиха стократно, създадени бяха нови продукти и технологии както в традиционните оръжейни направления, така и в съвременни области: бронетанкова техника, специална електроника, оптико електроника, телекомуникации, телеуправление, радиолокация, УКВ радиостанции, специално приборостроене, лазерни технологии, металокерамика и твърди сплави, точно леене, хидравлика, пневматика, лагерно производство. Израснаха мощна научна база и специалисти в института НИТИ, Казанлък и в основните заводи.

11562Красноречив е примерът с бронетанковото производство.

Завод “Бета” бе построен само за две години. Покритите му площи са над 120 декара. Има уникално оборудване: 4000 и 2500-тонни преси, гилотина за рязане на ламарина с ширина до 3200 мм и дебелина до 25 мм, линии за газово и лазерно обрязване на метални листове, камери за обемно отгряване на танкови корпуси, кантователи, прибори за контрол на изпитателни стендове и полигони. Произвеждаше бронетранспортьори в много модификации: универсални, амфибии, спасителни, санитарни, специално защитени срещу газове и радиация, самоходни установки, танкове с оръдия 122 мм, снабдени с наша радио- и оптикоелектроника.

Военно-промишленият комплекс бе изграждан, развиван и ръководен от няколко поколения високо квалифицирани специалисти. През 50-те години сред тях бяха инж. Марий Иванов, инж. Пеню Кирацов, ген. инж. Август Кабакчиев, инж. Лозанов, инж. Пантю Карапантев, инж. Богословов, инж. Точев, инж. Христо Минков, инж. Цветанов, ген. инж. Георги Ямаков, ген. инж. Борис Тодоров, ген. инж. Даиков. Последваха ги инж. Тончо Чакъров, ген. инж. Васил Василев, ген. инж. Кошинов, инж. Васил Тюркеджиев, ген. инж. Стайков, ген. инж. Александър Александров, инж. Климент Вучев, инж Илия Гунчев, д-р инж. Стефан Дамянов, проф. инж. Евгени Гиндев, ген. инж. Тодор Дончев, инж. Стоян Тодоров, инж. Иван Дамянов, ген. инж. Иван Колев.

Военно-промишлената ни продукция беше под 0,1% от световното специално производство. Въпреки този малък дял комплексът осигуряваше от експорт годишен валутен доход на България над 1 милиард щ. д., създаваше работа на 100 000 души, спираше внос и задоволяваше основните нужди на армията. Това показва както неговата ефективност, така и причините за отдавнашните опити на чуждите сили да ни изключат от тази сфера.

Пред 1943-1944 г. англо-американската авиация бомбардира наши военни заводи. След войната ги възстановихме за година-две. Много по-успешни от бомбените удари се оказаха днешните действия на собствените ни управници. Усърдни слуги на чуждестранни господари, те обявиха военната ни промишленост като престъпна, изоставиха традиционни пазари, затвориха десетки заводи, разгониха специалистите, уволниха хиляди работещи и вече подготвят пълното закриване на комплекса. Тези невежи хора дори нямат представа какво рушат!

Военно-промишленото производство не е обикновено. То е синтез от науки, нови технологии, висока производствена култура, ред и дисциплина. Успехите му бяха ярък показател за нивото на националния ни индустриален интелект! Разбиването му ще покаже интелектуалната нищета на управниците ни!

Оптимизъм и надежда буди колективът на Института по металознание “Акад. Ангел Балевски” към Българската академия на науките. Под ръководството на акад. Янко Арсов и на чл. кор. проф. Стефан Воденичаров при трудни условия творят нови продукти и показват възможностите на българския индустриален гений.

Леката и хранителната индустрия

Бяха слабо развити поради политико-номическите догми на съветския тип социализъм.

10 ноември 1989 г. роди надежда, че настъпва ново време за тези подценявани отрасли. Тя се оказа напразна и това се вижда от сравнението на производството през 1987 и 1997 г. След 1970 г. бе създаден добър потенциал в леката и хранителната индустрия.

Мъжките облекла на заводите “Витоша”- София, “Дружба”- Варна, в Плевен и в Луковит стигнаха международните стандарти и имаха пазари в много страни.

Трикотажните изделия на “Яница”- Елхово, “Росица”- Севлиево и други имаха неограничени пазари. Не случайно и днес заводът в Доспат работи почти изцяло за експорт и заслужи правото да бъде приватизиран от височайша особа.

Спортните облекла в Кърджали, Симеоновград, Попово, Елхово само за няколко години измениха гледката по ски-пистите със съвременния си дизайн. Те се произвеждаха по марки и лицензи от “Пума”, “Адидас”, “Виеналайн”. Пионерът на българския спортен дизайн Васко Василев превърна предприятията “Невен” и “Яница” в известни у нас и в чужбина производители на модни облекла.

Станахме производители на марковите ски “Атомик”.

До 1980 г. произвеждахме само спортни гуменки. След 3-4 години, по лицензи от “Ромика”, “Трейнинг”, “Адидас” и “Пума”, предприятията в Благоевград, София, Хаджидимово, Добрич, Хасково стигнаха общо годишно производство 5 милиона маратонки – повече от всички соцстрани, взети заедно. Всяка събота и неделя туристи от Гърция и Югославия купуваха по 4-5 чифта български маркови маратонки от софийския ЦУМ.

В тази поредица могат да се включат още много стоки на леката ни индустрия: обувки – от София, Пловдив, Добрич, Кюстендил, с. Бояново – Елховско; дамски блузи и трикотаж – от Ст. Загора, Русе, Враца, Червен Бряг; куфари и чанти от Пловдив, Силистра; съвременна пасмантерия – от Ямбол, Първомай, Болярово; копринени изделия – от Карлово и Хасково; ленени тъкани – от Самоков; килими – от Сливен, Котел, Смолян и др.

Раздвижи се хранителната индустрия:

Създадоха се нови или се обновиха старите пивоварни – “Астика”, Хасково; “Ариана”, София; “Загорка”, Ст. Загора; “Каменица”, Пловдив; “Леденика”, “Болярка”.

Усъвършенствано бе производството на бяло сирене, внедри се ултрафилтрация на млякото. Произвеждаха се топени сирена, френски сирена “Бри” и “Рокфор”. Започна производство на детски храни. Появиха се майонезни деликатеси.

Селскостопанската академия на науките създаде технология за производство на храни за космонавти.
По английска технология се появи маргаринът “Калиакра”.
Изградиха се малки колбасарски предприятия в Садово, Севлиево, София, Ботевград, Видинско.
Появиха се малки квартални хлебопекарни по френски технологии.
Модернизирани бяха винарските заводи в Хасково, Търговище, Сливен, Перущица, Видинско, Варна.
По шотландска технология бе произведено българското уиски “Диво козле” в Асеновград.

Годишното производството на тютюн стигна 160 хил. тона. Генерално бяха преустроени фабриките за цигари, годишно произвеждахме 71 хил. тона и излязохме на трето место в Европа след Англия и Германия. Износът на тютюневи изделия осигури 1 милиард долара валутни постъпления.

Тези отрасли бяха развити от стопанските дейци Иван Недев, Дора Белчева, Стоян Жулев, Димитър Ядков, Стоян Киндеков, Петър Петров, Александър Дионисиев, Тодор Тонев, Павел Цветански, Илия Пачев, Жеко Георгиев, Илия Георгиев, проф. Дамянов, проф. Георги Митов, Иван Шипчанов, Велико Ненов, Пантелей Митов, Гено Станчев, Петър Пеев и много други. Днес тези имена са забравени.

Главната мишена на разрушителната канонада бе индустриалният интелект на България. Местните компрадори очевидно бяха получили заповед: “Изкоренявайте индустриалното мислене!”

Изпълнението й започна още от началото на 1990 г.

Изгряваща звезда от БКП, преминала после през ред други “леви” партии, за да стигне и до българския футбол, заявил в Москва на тогавашния член на политбюро на КПСС Яковлев: “Решили сме да се разделим с всички кадри, надхвърлили 35-годишна възраст”. Дори дълбоко законспирираният атентатор на социалистическата система се смутил: “Помислете, това ще ви лиши от най-опитните специалисти!”

Заканата бе изпълнена. Изхвърлени бяха от индустрията най-опитни конструктори, технолози, проектанти, учени и стопански ръководители. Закриха десетки проектантски и научно-изследователски институти.
Завод “6 септември” на Балканкар

Завод “6 септември” на Балканкар

Коварен ход срещу индустриалните специалисти беше представянето им като закостенели, неразбиращи новото, слепи привърженици на “живковизма”… Използвана бе особеността, че индустриалците не владеят политическите пируети. Строгите правила на производството и на материалната наука изискват професионална стабилност. Връзката с обикновените хора съхранява нравствената чистота.

Истината беше друга: индустриалната интелигенция първа осъзна изискванията на новото време, нейни бяха началните стъпки към основните промени:

Още през 1962 г. инж. Пантьо Карапантев създаде “Балканкар” – най-динамичния и модерен индустриален комплекс в източния блок;

Пак той изгради в 1966 г. в Ловеч смесено предприятие с италианския гигант “ФИАТ” за монтаж на леки автомобили;

През 1967 г. генерал инж. Георги Ямаков построи смесено предприятие на “Металхим” с “Булгар-Рено” в Пловдив. За 3 години то даде на пазара 5 хиляди леки автомобили;

През 1967 г. бе подготвено създаването (с японски групировки) на смесена фирма с корабостроителницата ни във Варна. Съветски бюрократи разпоредиха отмяна на договореността.

През 60-те години по инициатива на Георги Найденов и на инж. Тончо Михайлов бе сключен първия договор между социалистическа страна и английската “Швепс”, след това и с американските “Кока-Кола” и “Пепси-Кола” за производство на безалкохолни напитки.

През 1962-1970 г. бяха построени десетки заводи по закупени от западни фирми лицензи за високи технологии и продукти със съвременно оборудване. Сред тях са:

Завод за германиеви полупроводници в Ботевград от френската фирма CSF по инициатива на Лазар Данчев;
Завод за метален обков във Варна, вкл. стан за студено валцоване на ленти по инициатива на инж. Димитър Валев;
Завод за санитарна арматура в Севлиево, с първия в източните страни цех за метални покрития на пластмасови детайли. За кратко време той завладя пазарите в Близкия изток;
Завод за тягови панцерни акумулатори от фирмата “Варта”;
Завод за диамантни дискове по шведски лиценз;
Завод за електропреобразователни елементи с линии за кварцови монокристали от Япония, по инициатива на инж. Янко Дюлгеров;
Завод за автобуси по лиценз от немската фирма “Кесборер”;
Завод за въздушни и маслени автомобилни филтри “Пирели”;
Завод за стоманени профили по лиценз на “Шльойман”, ГФР;
Завод за заваръчни електроди по лиценз от Германия;
Завод за дизелови двигатели по лиценз от “Перкинс”, Англия;
Завод за ръчни електроинструменти по лиценз на “АЕГ”;
Завод за вентили за автомобилни гуми по японски лиценз;

През 70-те и 80-те години първи в соцсистемата пристъпихме към практическа реализация на малки и средни предприятия, към привличане на чуждестранни капитали у нас и на наши в чужбина, към темите за стопанския риск, за рискови капитали, за неефективни предприятия и техния фалит.

Тези опити на индустриалната ни интелигенция за насочване на развитието ни по нови пътища бяха засилени след 1980 г.:

С нови високи технологии, съвременно оборудване, лицензи и марки на световноизвестни фирми бяха построени над 600 малки предприятия и производствени линии;
“Металхим”, “Балканкар” и БСК договориха с френската фирма “Рено” производството у нас на леки автомобили, към 1992 г. трябваше да стигне годишно 60 хиляди броя.
Подписан бе договор с немската
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 44

 1. #1
  Освалдо 19 юли 2014, 10:11
   
  1
   
  1

  Днес на много българчета това не им харесва и искат да го забравят. Предпочитат да са аргати някъде в чужбина и гордо да се наричат "Граждани на света". Хе-хе...

 2. #2
  Smarty 19 юли 2014, 11:44
   
  1
   
  1

  Като родолюбец, патриот и съвременник на гореописаното, всичко това съм го изстрадал многократно и ще умра с отворени очи да видя някога отново моята благоденстваща България, безпощадно и еничарски унищожена от ...антибългари! За щастие, СДС отдавна и съвсем закономерно се разпадна, но ужасните вреди от него са невъзвратими - Родината ми бе унищожена!

 3. #3
  Мдаа 19 юли 2014, 13:08
   
  0
   
  0

  Социалистическата индустриализация действително бе в огромни мащаби, но се оказа неефективна икономически, с некачествен и нерентабилен краен продукт и това я обрече на фалит още в началото на 80-те. Само един пример - още през 80-те години паста за зъби Поморин, заради некачествената метална туба отказа да купува дори СССР, където главно се пласираха българските продукти!
  Но тази индустриализация нанесе смъртоносен удар на българското село, от където тръгна и края на България!
  А погрома, нанесен след 1990 е наистина жесток и не следва никаква логика и разум, да не говорим за държавническо мислене, това е просто безогледно грабене!
  Бедни ми Smarty, ти май си последният неразбрал, че абревиатурите на партиите нямат никакво значение, а?

 4. #4
  nikito63 19 юли 2014, 13:20
   
  1
   
  0

  Това всичко е така и е безпорната истина. За съжаление вече се е случило и е непоправимо и дано да остане като обица на ухото за следващите поколения. Но не забравяйте,че ние загубихме една война. Война в която участвахме за съжаление пак на страната на губещите. Можеше и да издържим в тази нечовешка надпревара и да излезем отгоре, но лидерите се предадоха. Което е по-лошо предадоха народа си и го накараха да плаща за техните кражби и охолен живот.Какво е сега Китай, който беше много по-назад в своето икономическо развитие от нас.Тези инжинери и мозъци, които описвате създадоха нещо грандиозно и нечувано, на вълната на ентусиазма ма народните маси. Те са и ще бъдат оценени. Слава на тях.Но партийните лидери предадоха всичко градено от тези поколения. И което е най-гадното, срамното и не знам какво още,подложиха този народ на геноцид, системен геноцид и подигравка. Своите немощни родители дори обрекоха на просешка тояга, младото поколение го идиотизираха и обезмислиха живота му. But. Спомням си какво пишеше В залата в която се провеждаше на Нюрнбергския процес, който май беше по хунманен от процесите, които наложиха новите победители над нас нещастниците.
  "НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН И НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО"
  Да такава е съдбата на народите, сходна със съдбата на личностите, от които те се състоят.

 5. #5
  И.М. 19 юли 2014, 14:11
   
  4
   
  1

  В края на 80-те години българската икономика беше форматирана в резултат на централното планиране на СИВ и в изпълнение на грандоманските визии на КПСС и БКП. Когато СИВ фалира (соц-лагерът се разпадна) всяка страна трябваше да се спасява поединично с активите, с които разполагаше.
  И тогава дойде краят на илюзиите. Надутият балон просто се спука. Традиционните пазари изчезнаха. Видя се, че почти нищо от това, което се произвеждаше не беше конкурентно. В тази обстановка българските ръководители нямаха полезни ходове. И ако тези, които сега реват за онова хубаво време бяха на ръководни позиции - нищо нямаше да могат да направят. Даже щеше да стане още по-зле.

 6. #6
  Владимир 19 юли 2014, 16:26
   
  0
   
  0

  До горните коментари:
  Да, абсолютно нищо не беше на печалба,
  но ние СЪСИПАХМЕ (ВСИЧКИ БЪЛГАРИ) с мълчанието си постройки и заводи и оборудване за милиарди долари.

  При капитализъм никога няма да можеш да впрегнеш народа да прави неща заедно и евтино (почти безплатно)
  Това трябваше да използваме като вече "европейска" страна

 7. #7
  Мърморкото 19 юли 2014, 16:44
   
  1
   
  0

  След тази статия на инж. Иван Пехливанов няма какво да се коментира.

 8. #8
  Банкоплатец 19 юли 2014, 17:33
   
  1
   
  2

  Всички писания са неверни , това я комунистическа пропаганда. Извън тъпия СИВ нищо не сме продали, защото бе истински боклук. Промишлеността бе ориентирана основно към военно производство изнасяно нелегално в Африка под формата на конци, игли и др. простотии. Калпавата ни стока по принуда на СИВ я взимаха неохотно др. соц. държави. Най-смешни бяхме с едни мотокари, които Япония купуваше на цената на скрап и ги претопяваше. Заплатите по зводите се даваха основно за присъствие и много малко хамали работиха истински, от тогава е насаден и мързела в българина, на това го научиха комунягите. На всички по равно по малко, без значение, кой работи и кой не. Руснака наливаше оръжие ние обучавахме пушечно месо, което слава богу не се наложи да се опушва. С една дума цялата промишленост бе измислена и за това и не можа да пребъде в едни истински икономически взаимоотношения. Не лъжете младите! Не са глупави и няма причина да се приберат в тая тъпа корумпирана червена страна.

 9. #9
  капитанче 19 юли 2014, 17:54
   
  0
   
  2

  Показуха, това е думата за всичко по-горе описано. Най-бедната държава в СИВ (с Румъния), сега най-бедната в ЕС. Общото е, че допреди 1989 ни управляваха тъпи овчари и бандити, сега - тените внуци и вече правнуци. Държава, в която водещата партия се гордее с атентата в църквата св. Неделя, с 16-та република, с предателствто спрямо македонските българи, с насилствената промяна на имената - такава държава е нормално да иде на бунището на Историята. Докато не си признаят вината за всичко - няма оправия.

 10. #10
  Соросоидно ЗКПЧ 19 юли 2014, 18:03
   
  1
   
  0

  Банкоплатец,приказваш като соросоидно ЗКПЧ с плам и плюнка.Това за мотокарите беше виц,а иначе няма икономическа логика японците да прекарват скраб на 20 000 километра.Апропо електрокари и мотокари от Тошовите времена все още срещам по борсите.Понеже живеехме в Драгоман,по тоталитарните времена съм се отял на домати,краставици,праскови и ягоди.Това се изнасяше с влакови композиции за западните държави и това на което техните приемчици му намираха кусур в качеството се пускаше за населението в околните селища.Та тия приказки ги пробутвай на хора родени след 1989г.

 11. #11
  ДО 5 19 юли 2014, 18:03
   
  1
   
  0

  Да, ама не, много от предприятията наистина бяха зависими от СИВ, но не от пазара който им осигуряваше, а от задълженията който имахме към него. Много предприятия продаваха в рамките на СИВ на много по-ниски цени от колкото биха могли да продават на свободния пазар. Като сложиш негативите от загубата на пазарите в СИВ на кантар със позитивите, който се отваряха при измъкването ни от него, ще видиш че баланса много положителен.
  Доводите с който искаш да омаловажиш поразиите на "прехода" към "демокрация" са изключително "въздушно-балонни" и фалшиви, както и демокрацията и държавата на тези който ти пълнят джоба да пишеш глупостите с който ти пълнят и очевАдно промития мозък!

 12. #12
  ДО 11 19 юли 2014, 18:38
   
  0
   
  1

  Спомням си ония години. Две-три години преди да ни "сполети" демокрацията заплатите взеха да вървят нагоре, но магазините взеха да се изпразват и се оказвахме в положението да не можеш да си купиш нищо. СИВ още беше жив, но вече беше явно, че системата е куха и е един балон. И това беше без никаква външна намеса. Системата се разкапа от само себе си. Какви ни ги разправяш?

 13. #13
  Указ 50 19 юли 2014, 19:12
   
  1
   
  0

  Бай Тошо далеч преди пуяка Горбачов се опитваше пазарно да преориентира България и за много неща имаше успехи.Спомням си Указ 50 с който се отпуши частната активност.Посраните седесари дълги години не можаха да сътворят по скопосен икономически документ за икономическа дейност и лежаха върху кокалите на бай Ташо.

 14. #14
  Е как 19 юли 2014, 19:29
   
  0
   
  0

  Е как без ваншна намеса?Турция мобилизила ислямския свят да ни отреже пазарите,Западът ни ебеваше заради атентата срещу папата,а Горбачов също ни ебаваше заради възродителния процес.Отделно българските турци се юрнаха да си теглят влоговете и изкупиха всичко което можеше да се натовари на лека кола или да се превози с някакъв друг превоз.Иначе Указът не беше 50,а 56,но по същество новоизпечените демократи наистина не можаха дърго време да измислят нищо по свястно.

 15. #15
  realist 19 юли 2014, 20:35
   
  0
   
  0

  Нали живеем вече 25 години в демокрация, от 7 години сме в ЕС. Средната заплата е 400 евро или 800 лева, а цените са ни като Мюнхен, дори там в големите търговки вериги е по евтино отколкото при нас, защото те са си немски. Парите за които българина блъска цял месец там се взимат за 3 дена. То това беше и целта. Нас да ни няма. Но за това е виновен простия Българин, едва след като му взеха каквото имаше се сети че тогава живееше добре. Сещам се преди 10-тина години като пращаха контингента в Ирак как се правеха на американски рейнджъри и с радост се снимаха до унищожената бойна техника. Повярваха си че ще е като в Америка, ама на, тръгнаха като аслани, върнаха се кат насрани. А армията се превърна в най жалката структура в страната където "войниците" припадат по време на чествания като преди дни в Пловдив или преди месец в София.
  Изобщо това беше целта на Америка, от 25 години ни лъжат че ще станем богати, че ще живеем като тях, а ние живеем като след освобождението.

 16. #16
  Мдаа 19 юли 2014, 20:43
   
  0
   
  0

  до №10
  Това с "мотокарите за Япония" никак не е виц! Японците пресмятат, че тежката оловна плоча, поставяна за баланс на високоповдигачите "Балканкар", само като суровина струва в пъти повече от цената на самия високоповдигач. Минават години докато нашите се усетят и почнат да слагат бетонна плоча за баланс...
  №№13 и 14, ако сте двама, значи яко вече сте почерпени!
  Указ 56 никаква частна инициатива не отпуши, а даде възможност на агентите на ДС да започнат начално натрупване на капитал по соц време! Точно тези ДС-кадри оформиха на 100% групата на "новоизпечените демократи и посраните седесари"!

 17. #17
  ТАС 19 юли 2014, 20:52
   
  0
   
  0

  Преди години баба Ванга беше казала, че България е най- позитивната точка на земята. По специално самите Родопи. И че от нас пак ще произлезе водач, който ще поведе една нова духовна революция. Такъв като поп Богомил, Иван Рилски или Петър Дънов. Статията е много правдива, но ситуацията е вече факт и много се надявам този водач да е вече сред нас! Друг изход поне аз не виждам.

 18. #18
  Ммда ама 19 юли 2014, 21:03
   
  0
   
  0

  Ммдаа,ама какво му пречеше на СДС-то да отмени тоя указ веднага,а се мотаха толкова години?Май ти си почерпен или имаш двойка по химия и физика от средното училище,ако въобще имаш завършено такова.Имаш ли елементарна представа за съотношението между относителното тегло на оловото и бетона?

 19. #19
  KOREKTOR 19 юли 2014, 21:09
   
  0
   
  0

  До #5 Пуснато от И.М.

  И.М.,

  Ти пък нагло и безочливо сополиво хлапе какво знаеш,че и помниш от 80-те, като баща ти още не е имал и хал хабер да те планува тогава.

  Ти нахалитетче по-добре кажи как се пише

  "прИхванат разговор" или "прЕхванат разговор".

  И вземи вече да изчезнеш завинаги от рамките на сайта ПСЕВДО ВСЕЗНАЙКО.

  Той ще ми пише за СИВ и 80-те години.

  Пиклю.

 20. #20
  random 19 юли 2014, 21:26
   
  0
   
  0

  KOREKTOR пише се прихванат, но и се пише "пикльо". Може би ще ти потрябва като гледам стила ти на писане.

  Иначе да знаеш "Бий магаре - по-магаре" е казал народа ;)

  По темата : Жалка работа. Дано се оправим скоро.

 21. #21
  Загрижен 19 юли 2014, 21:35
   
  0
   
  0

  До КОРЕКТОР. В статията за ел. самолета има линк на един писател руснак. Дано намериш нещо от него.

 22. #22
  Разочарован 19 юли 2014, 21:49
   
  1
   
  0

  Нещата са съвсем ясни. До преди 25 години всеки БЪЛГАРИН си имаше апартамент ново строителство, вила на село също нова и нова кола в гаража. Достъп до основополагащи неща като качествено образование и здравеопазване. Тези неща днес са немислими, освен ако не работиш извън България. Българите бяха почти 9 милиони. Циганите работеха и имаха средно образование, а тези които не бяха послушни веднага усещаха палката и кубинката на тогавашния милиционер. Тогава имаше едно прекрасно усещане и хората бяха щастливи, имаше усещане за сигурност в утрешния ден, хората бяха спокойни, можеше да се движиш спокойно в 2 през нощта без да те е страх че ще те нападнат и наръгат бандити или че ще те изядат глутница кучета. Хората бяха сигурни в работата си, в обществото си и в бъдещето си и знаеха че държавата стои зад тях. А сега България е мащеха за всички. Проклета да е тази "демокрация".

 23. #23
  KOREKTOR 19 юли 2014, 22:17
   
  0
   
  0

  До #20 Пуснато от random

  random,

  А това за "прИхванат разговор" или "прЕхванат разговор" го кажи на това безочливото създанийце нахално.

  36 часа вече го подканям да си признае грешката нахалчето безмерно и не ще и не ще.

  Милиграм достойнство и доблест.

  Злобен и нахален сополив пикльо.

  Знам, че се пише пилкЬО. Нарочно го написах с Ю. Трябваше и горе да го болтна Ю-то.

  И сега ще ми философства за 80-те.

 24. #24
  И.М. 19 юли 2014, 22:21
   
  0
   
  0

  До #19 KOREKTOR
  О-о-о, KOREKTORЕ, вече си на амбразурата, тъкмо се бях затъжил за тебе. Те бойните действия ще свършат, ти спиш.
  И откъде знаеш кои години помня бе, пубер недорасъл? В 80-те години съм получавал заплата и лично мога да преценя съдържанието на статията, за разлика от тебе. И когато говоря по въпроса, знам какво казвам.
  "... по-добре кажи как се пише "прИхванат разговор" или "прЕхванат разговор"."
  За бавно развиващите се като тебе ще повторя за последен път: казва се "прЕхванат", идва от "прЕхват", това е русизъм в БА и идва от руската дума "перехват". Какво не ти е ясно тука?
  Темата беше за СИВ и 80-те години. Не разбрах, ти каза ли нещо по въпроса или трамвай мина?

 25. #25
  KOREKTOR 19 юли 2014, 22:43
   
  0
   
  0

  До #21 Пуснато от Загрижен

  Загрижен

  Здравей,

  Видях още предиобед линка, който си дал.

  Но до сега не нмерих време да го търся.

  Този Виктор Суворов, не е ли онзи чиито книги издаваха в България през 90-те години в началото на демократизирането.

  Ако е той?

  Аз да ти кажа честно не мога да възприемам. РЕНЕГАТИТЕ.

  Казват, че всичко течало и всичко се променяло.

  Човек също се променял. Може и така да е.

  Но да се промениш, отричайки се от това което си бил да вчера и то за да се направиш на ни лук ял ни мирисал в името на дадена моментна конюнктура и мода, е това не го разбирам и не го приемам.

  И не само да се промениш отричайки се от собственото си ВЧЕРА, ами и да започнеш да плюеш по това свое ВЧЕРА и да се правиш,че не си бил и участвал в него още повече не го разбирам и не го приемам.

  Пишейки това го пиша не кокретно за този Влади?мир Богда?нович Резу?н, а изобщо за РЕНЕГАТИТЕ

 26. #26
  random 19 юли 2014, 22:52
   
  0
   
  0

  И.М. потърси в Google как се пише ! прехват само в главата ти. "Пре" и "при" се учат в 10 клас. Среден 3 ! Седни си !

 27. #27
  KOREKTOR 19 юли 2014, 22:59
   
  0
   
  0

  До #24 Пуснато от И.М.

  И.М.,

  А бе ********************,

  Не само аз ти доказах, че си ******************.

  Погледни какво ти пише random в #20.

  Прочети бе *********************.

  Като си толкова тъп поне в Google-то провери правописа ***********.

  Ама за това АКЪЛ ТРЕБЕ, не простотия като твоята.

  Прочети и пак ти казвам, ако имаш и частичка ДОБЛЕСТ и ДОСТИЙНСТВО ще изчезнеш от сайта веднъж завинаги.

  *******************************

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 28. #28
  Морски 19 юли 2014, 23:04
   
  0
   
  0

  Да, много и неефективно! :)
  А най-лошото е, че българинът за това време се превръща в лош работник, за когото да си донесеш (откраднеш) нещо от работа в къщи е съвсем в реда на нещата. А още по лошото е, че не е успял да обясни на децата си, че не "Ми, то така е по план." или "Щот' така казА началника." са мантрите, които водят към просперитет. Ама думичката profit откъде ли да я чуе...
  И така, в резултат на всичко това, днес икономиката ни е като малка рибка сред акули.
  Обаче, аз съм оптимист. Държавата трябва да се грижи за слабите, а не за всички. И колкото по-бързо го разберете това вие, гледащите назад, толкова по-лесно ще е на децата ни да вървят напред!

 29. #29
  KOREKTOR 19 юли 2014, 23:08
   
  0
   
  0

  До #26 Пуснато от random

  Писали сме в едно и също време.

 30. #30
  Иванн 19 юли 2014, 23:31
   
  0
   
  0

  Не съм привърженик на обидите, но е налице сериозна некоректност, дори тотална неграмотност, обхваната с комунистчески цинизъм. Ако действително това трябва да помнят идните поколения за пример, бъдещето им е обречено.
  Комунистите все още не могат да рзберат, че една държава не мое да бъде нито капиталистическа, нито социалистическа по отношение на начина на стопанската дейност. При това съвсем няма различни видове "икономичски системи".
  Нито пък има планова и непланова икономика. Всяка една икономика притежава "Планов отдел".Но неговите планове съвсем не правят цялата иконмика "планова".
  Думата "капитализъм" е само название на начина на стопанската дейност( производство) на човека. Този алгоритъм не е измслен предварително от някого и въведен в употреба. Той е резултат от развитието на човешката цивилизация, наречено еволюция.Също като откриването на топлата вода и колелото. Както и откриването на строежа на атома и магнитната индукция в областта на науката и техниката. Както нкой не знае кой е откривателя на топлата вода, така никой не знае откривателя на капитализма. Както няма първата държава, която е въвела ползването на колелото, така няма и първа държава, която е въвела капитализма.
  Комунистическия режим съвсем не можа да ликвидира този начин на производство, както никой не може да се пребори със земното притегляне и със капитализма. И голямата лъжа на комунистите, че един ден ще изчезнат парите е възможно най-големия идиотизъм на световния комунизъм. Парите са еквивалент на човешкия труд и съгласно комунистическата нечовешка логика следва хората да спрат да работят , за да изчезне интереса им към парите. А тези, които са имали пари в запас би трябвало да ги хвърлят в пропастта , предназначена за всички некомунистически държави.
  Е, "ребята","товарищи", сложете ръка на комунистическото си сърце и кажете, кога може хората да спрат да работят, за да изчезнат парите. Затова комунизма е противоестествен, протовоприроден и противочовешки-не е възможен живота бе хората да работят.
  Активните борци против фашизма откраднаха от хората и обикновните комунисти стотици млиони лева, а ние чакахме да изчезнат парите. Може би те са били и активни борци против парите и човешкия труд. Какво величаете вие,за кого страдате?
  Това че по време на комунистическата диктатура се е развивала ндустрията и селското стопанство, съвсем не означава,че самата диктатура е построила предприятията и произвела стоките. И по време на турците са се строили мостове, пътища,фабрики и др. Според комунстическата пропаганда трябва българите да са доволни от турската власт. Иначе без турците нищо не би било построено. Строили са се училища, театри, цървки, манастири, рисували са се икони, писали са се книги...., ковало се е желязо,произвеждали са се дрехи и обувки , килими и мн. др.
  И благодарение на кого?- ами благодарение на турците,и особено на първите им ръководители-Султана и падшаха. Без тях нямаше да има българското Възраждане, нали?

 31. #31
  KOREKTOR 20 юли 2014, 00:04
   
  0
   
  0

  До #24 Пуснато от И.М.

  И.М.,

  ****************

  Питаш ме :

  "Темата беше за СИВ и 80-те години. Не разбрах, ти каза ли нещо по въпроса или трамвай мина?"

  По-горе по темата писах, че си безмерно КУХ по тези въпроси.

  Сега ще ти кажа друго.

  По-конкретно ******** ще пиша относно машиностроенето.

  Целият ми живот откакто се помня, а имам ясни спомени от 5 годишна възраст е свързан с машиностроенето. Тогава на 5 години си спомням баща ми ме вкара в един цех от тогава съм запомнил чудесната миризма на метал, масло и охлаждаща течност. Това ти не го познаваш.

  Целият съзнателен живот на родителите ми, целият им трудов стаж премина в един от големите и славните заводи на България със славно минало и не такова настояще. Славна история с начало поставено от немците в 1939 година. Нама да ти говоря какво се е правило и произвеждало в този завод. Не пирони и мотики.

  Този завод дефафто вече го няма. Няма го благодарение най-вече на твоите ******* богове Фил Димитров и Иван Костов и "МЪДРОТО" ръководство на СДС 1991-1993 и 1997-2001 години.

  И една част от моя стаж премина в него да 2002 гидина.

  В работата си имах допир до много машини български и западни.
  Български универсални и такива с ЦПУ . Чудесни, прекрасни машини. Цял свят знае и е работил с българските универсални стругове и фрези. Ако не целия, то поне половината свят познава булгарските машини с програмно управление - стругове и обработващи центри.

  Знаш ли ти ТЪПАКО НЕУК, че имаше моменти в жега и студ, когато западняшките машини не можеха да зацепят нашите работиха като кътъри. А на западните наистина безусловно хубави машини им се молихме хайде не часове но поне час, час и нешо да захапят.

  Но всичко това за теб е гола история сополанко нещастен

  И сега в работата си все оше имамдопир с български машини и си работят.

 32. #32
  И.М. 20 юли 2014, 00:16
   
  0
   
  0

  До #30 Иванн
  Много добре казано. Ама тукашните русофили не могат да направят разлика между русофилията и филията към социализЪма - едно и също е за тях.
  KOREKTORE ... ти си знаеш!

 33. #33
  И.М. 20 юли 2014, 01:01
   
  0
   
  0

  До #31 KOREKTOR
  Точно за машиностроенето не трябваше да повдигаш въпроса. Имам разряд за стругаро-фрезист още от 70-те години моето момче. И тия времена, за които става въпрос по-горе аз съм ги изживял, а ти си чувал само приказки за тях, ако съдя по твоите откровения, че едва през 2002 г си карал стаж. Значи правилно съм те преценил, като казвам, че си пубер недорасъл.
  И не се пише "кътър", а "катър", неграмотнико бледен. Имам чувството, че и името не можеш да си напишеш без някоя и друга правописна грешка. Айде, бегай да си лягаш. Войната ще продължи и без тебе.

 34. #34
  Иванн 20 юли 2014, 09:04
   
  0
   
  0

  И.М., не бива да се изнервяме, все пак знаеш много добре, че комунистите ги боли за загубата на тяхната кауза , ако въобще може да се приеме априори за човешка кауза един античовешки режим.
  Комунистите трябва да бъдат съжалявани, а не нагрубявани за тяхната заблуда по комунизма. Все пак той беше много силен, толкова силен, че побърка много хора и така се засили , че прескочи капитализма и падна в за него определената пропаст.

  Капитализмът също е падал в пропасти, но се е вадил от тях, докато комунизма няма никакъв шанс да се извади. Самите комунисти не му разрешават. Ако му рарешат ще има много доброволци за възвръщане на строителството. Отново ще има революционна ярост, лагери,Народен Съд, Белене, национализация, колективизация, десталинизация и задължителна борба срещу човешката цивилизация. И отново комунизма няма да бъде построен, просто защото е невъзможно да се строят невъзможни строителства, дори по най- перфектни планове.
  Нали си спомняш какви стриктни и мащабни планове се правеха за неговото построяване. И какви са резултатите от тяхното изпълнение?- Планово пропадане на строежа на комунизма върху основите на капитализма. И не случайно комунистите изобщо не се двоумиха в каква посока да движат държавата. От там, където я застопориха след Девети.

  Трябва да сме възможно по- снизходителни към комунистите и защото те все още не могат да направят разлика между икономика, индустрия и пр. и власт, режим, диктатура, демокрация и пр. от друга страна.
  Те не могат да дадат адекватна оценка на Китай. Тази държава комунистческа ли е ,или капиталистическа. Когато чуеш нужната квалификация от тях, тогава можем да влезем в диспут с тях.
  Но дотогава ще се мине много време. Засега само ще им кажа, че комунизма и капитализма нямат никакви допирни точки, което означава че нито комунизма може да замени капитализма, нито капитализма да замени комунизма.
  По времето на комунистическия режим нашето производство си беше капиталистическо- суровини, материална база, човешки фактор, технологии, производство, стоки, пазари, пари, печалби( и загуби разбира се) и до началото на следващия цикъл.
  Комунистическа България търгуваше с целия свят- демократичните страни, с комунистическо-диктаторските, с необвързаните, дори с далечна Япония.
  Имахме както внос, така и износ, продавахме и купувахме с твърда валута(капиталистическа), както и с "мека"( комунистическа, неконвертируема). Значи нямаше никакъв проблем да се осъществяват връзки между "планова" и " непланова" икономика. Като неплановата можеше да съществува без плановата, но обратното не можеше. И не случайно " добрата" плановата изчезна завинаги, а лошата "неплановата" си остана непокътната и ние я яхнахме отново.
  Е, това не е ли една от чертите на идиотизма на комунизма.

 35. #35
  KOREKTOR 20 юли 2014, 09:08
   
  0
   
  0

  До #34 Пуснато от И.М.

  И.М.,

  И кой разряд ти дадоха по милост?

  Първи, най-низшия ли? И той ти е много некадърнико.

  В кое СПТУ ти го дадоха?

  Ти некадърнико безрък един стругарси нож можеш ли да си заточиш или едно сврело.

  Да бе да. Хайде недей, че без ръце ще останеш.

  Те ръцете са си твои тъпчо, ами ще отвориш и работата на механиците след теб да оправят шмергелите.

  Добре, за кАтъра си прав. Грешен съм аз.

  А ти нещо да кажеш за прЕхвнатия си разговор отворко талашитен?

  А бе тъпанар прост неграмотен и прост, ти можеш ли да четеш и ако прочетеш да проумееш прочетеното?

  Виж какво съм написал:

  "И една част от моя стаж премина в него да 2002 гидина. "

  Тъпанр КУХ. Говоря ти простчо за моя трудов стаж бе бездарие нечовешко.

  И ти казвам "една част" защото за огромно мое съжаление се наложи да напусна поради ВЕЩОТО управление на СИНИЯ НИ ДЕМОУПРАВИТЕЛ назначен от МИСТЪР 10% , а имено Александър Божков супер министъра на супер премиера ВанЮ Костов.

  Заводът беше трансформиран на РМД.
  Най-новите и най-добрите машини отидоха в Турция. Имаше УНИКАЛНИ МАШИНИ, наистина уникални и съветски и швейцарски, създадени за специално производство.

  Тези машини отидоха и оше много други в отидоха посока Турция и заработиха за турския ВПК.

  Друга част потеглиха за Гърция.

  Имахме чудесни инструментални цехове със супер оборудване.

  В тях се изработваха всевъзможни инструненти и екипировка.

  Такива режещи инструменти за които и бившия Болшивик в Габрово можеха само да мечтаят.

  Само тези инструментални цехове да бяха запазили СИНИТЕ ТАЛИБАНИ под пари шяха да останат.

  Но те не. Да се налапаме сега и на момента.

  Явно са съзнавали за некадърността си, че още много няма да властват и поради това са бързали да натъпчат гушите.

  Но той господ може да забавя, ама не прощава.

  Видяхме какво стана и става със доста от тези тогавашни СИНИТ ТАЛИБАНИ. Кой се удави, кой със закуските си ли се задави, кой нешо друго.

  Пределно ми е ясно , че и с още много други заводи стана съшото.

  И къде е сега Турция особено ВПК-то им и къде сме ние българите в България жалките отрепки.

  Няма де се учудя, ако в производството на новия водерн турски танк Алтай и многото им нови модели БТР-и БМП-та участват и "НАШИТЕ" машини.

  Разбра ли за моя стаж ТЪПАКО ВВЕЛИК.

  Некадърник смотан.

 36. #36
  KOREKTOR 20 юли 2014, 09:22
   
  0
   
  0

  До #34 Пуснато от И.М.

  И.М.,


  И понеже знам,че ще се закачиш като кукичка на гъз се корИгирам:

  "новия модерен турски танк Алтай"

  Бързам, че си имам работа, а и не съм "БЕЗГРЕШЕН" като теб некадърнико.

 37. #37
  KOREKTOR 20 юли 2014, 11:19
   
  0
   
  0

  До #35 Пуснато от Иванн

  Иванн-е,

  Явно, че си по-начетен от останалите си другарчета пишман демокртачета, но не мислиш ли, че взе вече да ставаш банален и нахален, както казваше едната от бабите ми ОМАЛЕН си .

  Това последното ще го разберат тези от Първомайско и Хасковско, така нерчените КАУНИ ( без никакъв умисъл за обида)

  Повтаряш все едно и също и изобщо не всичко е вярно.

  А за обидите , строй си подопечните в две редици.

 38. #38
  Иванн 20 юли 2014, 12:58
   
  0
   
  0

  Коректор, напълно си прав, действително се повтарям и потретвам, но истината в живота е една, както и комунистическата пропаганда. Тя е модернизирана в днешни дни и е по- неуловима. Вземи заглавието на статията, дето сте публикували.
  Колко са тези българи, които са разбрали циничната лъжа за "загубване на Родината". Такава загуба не съществува. Родина е страна, в която някой се е родил. Как се е казвала тази страна, това е друг въпрос. Какво е дъжавно-политическото устройство е още по - отделен въпрос.
  Родината няма наименование.
  Ако приложим антилогиката на комунистите-автори на статията, трябва да посочим как се е казвала родината на българите, които са се родили в български територии, които са били под турска власт. И се оказва, че родината на нашите предци се е казвала Турция,Турска или Отоманска, или Османска империя.
  И нашите сънародници, родени до 1878г. са я загубили благодарение на Руската империя. И трябва да са проклинали руснаците за тази загуба. Кой не проклина тези, които са го лишили от такова
  Свято нещо като РОДИНАТА. Всеки има само по една родина, нали. Не, и този път комунистите се изложиха с тази статия.
  Истината е, че българите загубиха комунистическата си държава, а не родината. И че тази загуба я реализираха самите комунисти чрез БКП.
  Кой прекрати строителството на комунизма.
  Коректор, казвам ти за втори път, ако се смяташ за честен и принципен човек, откажи се от комунизма, в смисъл от комунистическте лъжи. Комунизма затова пропадна, а не че е бил слаб и някой го е наплескал. Основата му е лъжлива и жестока. А че един ден и ти ще установиш самостятелно идиотизма на комунизма, аз не се съмнявам. Тогава ще се смееш и ще се псуваш за изгубеното време и емоции.
  Задай си само единствения въпрос защо Съветския Съюз изчезна- великия и непобедимия. Той беше сила, мощ, която никога няма да я има повече в света. Той не изчезна със сила, приложена от друга сила. Въобще нямаше никакво насилие. Но да се каже, че е изчезнал без никаква причина също не върви. Или ей така случайно напусна световната политика. И изчезна завинаги. Ако си отговориш на въпроса искрено, ще си оговориш на всички комунистически лъжи. Няма нещо при комунизма, което да е истинско и непреходно.

 39. #39
  Първо правописа 20 юли 2014, 13:27
   
  0
   
  0

  Иванн,нещо много ти е мила и драга Османската империя?Въртиш и сучеш и все я лансираш?Родината нямала наименование? Не било турско робство,а владичество? Българите се били увеличили числено при близо петстотин годишното турско робство?Българите трябвало да са проклинали руснаците за загубата на Османската империя като тяхна Родина?Ще ти се всичко това в зомбирания ти мозък на дьомне!По-сигурното е,че си трол на Ердоган и МИТ.Уж комунизмът ти е проблемът,а все гледаш да похвалиш османците и да оплюеш руснаците.Не ми се прави на Бжежински - първо си оправи правописа.

 40. #40
  Иванн 20 юли 2014, 14:45
   
  0
   
  0

  Какво да ти кажа колега, аз в Турция не съм ходил, приятели, колеги, съседи турци не съм имал, турски език не говоря, нито мразя, нито обичам Турция и турците- нашите в България и тези в Турция.
  Вие комунистите обичате и мразите определени държави и техните народи.
  Само не знам защо не си отговориш защо комунистите ни вкараха в един военен блок с Турция и сега сме съюзници. Насила никой не ни е карал , а още по- малко самите турци. Ти правиш ли разлка между нашата 7-милионна страна и 71-милионна Турция.
  Правиш ли разлика между една 660- хилядна армия и една 30-хилядна. Срещу кого се репчиш виртуално? Срещу сила, която може да ни отнесе по всяко време, вй така като бръмбар сламка.
  Турците са правили безброй поразии и жестокости срещу останалите народи в империята, но кои колонизатори не са правили. Нима руските са били пример на доброта и толерантност, или британците, или французите.
  Но личи че не си чел внимателно поста ми, или преднамерено го изопачаваш.
  От теб лъха страшна примитивност и неграмотност, щом като не можеш да разбереш, че никой не може да изгуби родината си поради простата причина че не може да изгуби роднто си място. Вие комунистите няма ли да се опитвате да ставате съвременни хора и да мислите с вашите си глави, а не с чуждите.
  Българите, родени преди девети септември 1944г. коя родина са изгубили? -фашистка България?
  Както ние, които сме родени в НРБ и сме загубили комунистическата си родина.
  Навремето по- старите комунисти не говореха чак такива глупости, а вие младите комунисти чисто се побърквате. Ваша работа, то се видя, че никой не може да ви се опъва.

 41. #41
  Станимир Станков 21 юли 2014, 17:30
   
  0
   
  0

  Времето през така наречения "социализъм" беше лошо, имаше много за оправяне, когато дойде така наречената "демокрация" много хора се надяваха, че ще се унищожи лошото и ще се надгради доброто, но де факто се случи точно обратното, унищожи се доброто и се надгради лошото. Нека тези които говорят за онова време негативно,да кажат нещо позитивно извършено в България за последните 25години? За икономика? Селско стопанство? Здравеопазване? Образование? Изобщо за целия спектър на живота? Благодаря!

 42. #42
  Иванн 22 юли 2014, 05:44
   
  0
   
  0

  Драги Станимире,в нито една диктаторска и тоталитарна държава не може да се говори за демокрация.
  Второ,след като българските комунисти (И НИКОЙ ДРУГ) прекратиха строежа на комунизма,те ни върнха към "капитализма".Точно те и НИКОЙ ДРУГ.

  Трето,строителството на капитализма също беше( както и сега) в ръцете на комунистите.Защо ли?-ами защото само комунистите знаеха и можеха да урпавляват държавата.
  Четвърто,точно комунистите(И САМО ТЕ) създадоха "деморкацията",както ти я наричш.Не друг ,а компартията я донесе.

  Пето-няма област в нашия живот,където комунистическата партия да не присъства.

  Шесто-всички права и свободи ,от които се ползват българските граждани са предоставени и утвърдени от комунистическата партия.Бизнес,банково дело,търговия,дипломация,партии и акво ли не-всичко това се движи от комунистите.

  Така че,дали днес дали е "извършено нещо позитивно в България за последните 25 години" ,най-добре могат да отговрят комунистите.
  Питай тях,а после питай други хора.

  Я си отговори на въпроса кое в България е правено и направено без участието на комунистическата партия БСП след 1990г.Посочи някои области на живота,в които няма и един комунист.Както казваш:
  - за икономиката
  -селското стопанство
  -здаравеопазването
  -обарзованието
  - и целия спектър на живота.

  Благодаря ти за повдигнатите въпроси,които аз нескромно допълних.

 43. #43
  Не е възможно 22 юли 2014, 10:38
   
  0
   
  0

  Краснов,примитивен анадолски мозък си.Защо в безброй административни документи има отделни графи за месторождение и националност?А и по никакви показатели не е възможно да си ми колега.Твоето "колега" и като циганското "брато".

 44. #44
  Иванн 23 юли 2014, 05:59
   
  0
   
  0

  Уважаеми №43,нещо не си ме разбрал ,или пък аз теб.


  Кои са тези безброй администратвни документи,в които има графа за "националност".За гражданство има,но за народност или националност лично аз не съм виждал.
  Добре,не съм ти колега,прав си,аз такъв арогантен човек като теб действително не мога да считам за колега. Виж,ако стана и аз циник и мръсник,тогава може.Засега се държа с всички колегиално.Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка